go up
NSF konferanse

God klubbledelse

Klubbledelse – mye ansvar, noen utfordringer og et hav av muligheter

Hva er en klubb? Hva vil det si å lede en klubb? Hva er ledelse og hvem er ledelsen?

Vi kan begynne med slå fast at en klubb er en organisasjon. Noen er store og noen er små, men like fullt organisasjoner. Det finnes mange definisjoner på hva en organisasjon er, men definisjonene til høyre på siden sier det som er gjennomgående.

Vi har flere ulike organisasjonstyper, det være seg formelle organisasjoner, frivillige organisasjoner, uformelle organisasjoner, ideelle organisasjoner og interesseorganisasjoner.

Idrettsklubber tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) er frivillige, ideelle organisasjoner. Det innebærer at klubbene ikke har noen eiere eller aksjonærer som tar ut noe økonomisk utbytte fra klubben, men bruker midlene til å nå sine mål. Det overordnede målet for alle klubber er å skape idretts- og treningsaktivitet for sine medlemmer.

NIF sin visjon er «idrettsglede for alle». En flott og ambisiøs definisjon. Dette er drivkraften i norsk idrett, og visjonen skal gjenspeiles i alle tilknyttede organisasjonsledd. Det vil si i både idrettskretser, særforbund, særkretser og klubber.

“Svømming skal være den mest fremgangsrike idretten i Norge”. Dette er Norges Svømmeforbund sin visjon. En visjon med kraft og retning, og som også skal gjenspeiles i svømmeklubbenes visjoner og virksomhet. Både NIF og NSF har et sett av verdier som respektive virksomheter skal styre etter på veien mot målene. NSF sine verdier er: grensesprengende, lekende, ansvarlig, dristig, inkluderende. GLAD i vann.

Kort oppsummert kan vi da si at en klubb er en frivillig ideell organisasjon med idrettsaktivitet som kjernevirksomhet. Denne kjernevirksomheten skal skape idrettsglede, og være tilgjengelig for alle. Innenfor svømming så skal vi også være fremgangsrike, og manøvrere etter “GLAD i vann- verdiene”.

“I samfunnsvitenskapene brukes begrepet organisasjon om et kollektiv som er bygd opp for å fremme ett eller flere formål, eller sett av verdier” (Store Norske Leksikon).

“En organisasjon er en enhet av mennesker, som er strukturert og ledet i hensikt å møte et behov eller for å oppnå et kollektivt mål” (Business Dictionary).

“En organisasjon er to eller flere mennesker som arbeider sammen og utfører oppgaver for å oppnå et mer eller mindre klart definert mål. Dette vil i praksis innebære en formalisering med fordeling av sider ved arbeidet (rollefordeling/oppgavespesialisering) for at samarbeidet skal gi mest mulig effekt. Organisasjoner fremmer medlemmene sine interesser, realiserer mål, produserer varer og tjenester, og administrerer og utøver myndighet” (Wikipedia).

Men hva med ledelse, hva er så det?

Definisjonene på ledelse er utallige, men de kretser rundt formuleringer som handler om at:

  • “ledelse er å påvirke andre til å nå et mål i felleskap/ et mål/ et felles mål”
  • “ledelse er å oppnå resultater gjennom sine medarbeidere”
  • “ledelse er den evnen en organisasjons/selskaps ledelse har til å gjøre gode beslutninger og å få andre til å prestere bra”
  • “utførelse av funksjoner for effektivt å innhente, fordele, og utnytte menneskelige ytelse og materielle ressurser for å nå mål”

 

Store Norske leksikon konkluderer med at “Ledelse kan defineres på ulike måter, men det er gjennomgående at ledelse handler om å nå mål ved hjelp av andres arbeidsinnsats”.

Men hvem er det som skal lede en idrettsklubb? Det er selvsagt ledelsen, og ledelsen med det overordnede ansvaret det er styret. Stadig flere klubber har en daglig leder, og man kan enkelt sagt si at daglig leder er styrets forlengede arm som skal jobbe for å virkeliggjøre virksomhetsplanen i hverdagen, i retning mot visjonen, i tråd med de gjeldende verdier.

Med dette bakteppet begynner vi å se konturene av hva klubbledelse innebærer. Klubbledelsen skal lede en frivillig ideell organisasjon, der aktivitet er kjernevirksomheten. En organisasjon som i stadig større grad profesjonaliseres i form av å ha ansatte daglige ledere, trenere, svømmeskoleansvarlige og andre administrativt ansatte. Klubbledelsen skal forvalte klubben sin visjon, som skal gjenspeile NSF sin visjon og NIF sin visjon. Forvaltning av det å skape, drifte og utvikle aktivitet, som gir idrettsglede for alle medlemmene.

Dette gir klubbledelsen et stort ansvar, mange utfordringer men også utrolig mange muligheter. Det ligger et stort ansvar, og som regel noen utfordringer, i det skulle å ivareta ansatte og frivillig engasjerte, og også i det å skulle ivareta klubbens medlemmer. Men her ligger også mulighetene til sammen å skape og utvikle noe verdifult i fellesskap. Muligheter til å skape meningsfulle idretts- og treningstilbud til barn og ungdom. Det innebærer å gi barn og ungdom gode opplevelser i trygge omgivelser. Omgivelser med trygge voksenpersoner og gode sosiale relasjoner til jevnaldrende og andre klubbmedlemmer. Det innebærer å bidra til at barn og ungdom får god helse både fysisk og psykisk. Det bidrar til at barn og unge får gode oppvekstvilkår. Tenk å kunne bidra til noe så viktig i sitt eget lokalmiljø! Tenk hvor stor betydning det har for både enkeltindividene og samfunnet at barn og ungdom har gode muligheter til utvikling og læring, muligheter for kunne ha en god helse, muligheter til gode opplevelser sammen med venner. Idrettsklubbene spiller en betydelig rolle i lokalsamfunnene våre, og det hviler et ansvar på klubbledelsen når det gjelder å forvalte dette ansvaret. Men med ansvar kommer også muligheter. Grip mulighetene, og få fart og retning på god klubbledelse!

 

Oppsummering

Det bugner av ledelsesteorier, ledelsesdefinisjoner og ledelseslitteratur. Hvilke lederstiler- og retninger som er mest effektivt og mest “in”, svinger stadig. Ledelsesbransjen tilbyr et utall kurs, studier, seminarer, bøker, magasiner, konsulenttjenester mm., med mer eller mindre god kvalitet. De fleste klubber ledes ikke av profesjonelle ledere med tung kompetanse på området, verken i styre eller i den daglige ledelse og administrasjon. God klubbledelse trenger imidlertid ikke å være veldig komplisert. Start i det små, gjerne med en kikk på denne 5 på topp tips listen.

Hvordan skape muligheter og fremgang i klubben – 5 på topp tips:

  1. Ha alltid en godt gjennomarbeidet og årsmøtevedtatt virksomhetsplan. Bruk litt ekstra tid og krefter på å definere gode mål, SMARTE mål, mål som motiverer. Et nedstøvet skrivebordsdokument som ingen kjenner til er det lite futt og fart i,- bruk virksomhetsplanen aktivt i hverdagen!
  2. Ha alltid en knakende god valgkomitè, som sørger for at de riktige personene kommer inn i de riktige posisjonene i styrene. Husk at styret er ledelsen, og ledelsen skal i følge definisjonenen på ledelse påvirke andre til å nå felles mål, ta gode beslutninger og motivere andre til å prestere. Det sier seg selv at et godt fungerende styre har potensiale til å skape muligheter og fremgang.
  3. Et styre som, samlet sett, innehar riktig kompetanse, vil mer sannsynlig opprette riktige stillinger i klubben og gjøre gode ansettelser, enn om det motsatte var tilfellet. Har dere ikke kompetanse på rekruttering av ansatte, så søk hjelp. Bruk tid og krefter på behovsanalyse og utarbeidelse av stillingsannonse. Bruk tid og krefter på jobbintervjuer, arbeidsavtaler og stillingsbeskrivelser. Feilansettelser lønner seg aldri, og ofte er kilden til feilvalg for dårlige forberedelser hos arbeidsgiver. Husk at ansettelsesprosessen ikke er slutt før den nyansatte er «on board».
  4. Vær alltid på søken etter kompetanseheving i alle klubbens ledd, la det bli en del av organisasjonskulturen. Læring er gøy, læring skaper muligheter, læring skaper fremgang!
  5. Ta vare på de som gjør en frivillig innsats, for frivilligheten er vi avhengig av i norsk idrett. Vis dem at de blir sett og at de blir satt pris på!

 

“En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært”

Henry Kissinger

 

NSF har mange gode tilbud til klubber når det gjelder utvikling av klubb og klubbledelse. Hvorfor vente til i morgen med ting du kan gjøre i dag? Sett et klubbutviklingstiltak på dagsorden!

 

Klubbutviklingsmøter- og prosesser:

 

Nettverk for daglig ledere og svømmeskoleansvarlige:

 

Samling for unge ledere, trenere og dommere:

Kari Leer Backe-HansenAv: Kari Leer Backe-Hansen, Utviklingskonsulent i NSF
Mail: kari@svomming.no

X