go up

Daglig leder

Noen klubber har ansatt en daglig leder. Her finnes forslag til daglig leder rollen, tips til daglig ledere og informasjon om NSFs nettverk for daglig ledere.

Daglig leder rollen

Norsk svømmeidrett profesjonaliseres stadig mer, i likhet med norsk idrett for øvrig. En følge av dette er at stadig flere klubber ansetter en daglig leder, noe som har potensiale til å skape store muligheter for vekst og utvikling i klubben.

Dette gjelder også for heltidsansatte trenere, der det har vært en stor vekst i ansettelser de siste årene. Vi ser også en økning i antall ansatte svømmeskoleansvarlige i større eller mindre stillinger, samt kombinasjonsstillinger av for eksempel daglig leder og svømme-/grenskoleansvarlig.

For styret kan opprettelse og ansettelse av en daglig leder stilling bety nye erfaringer med sitt arbeidsgiveransvar. En viktig faktor for å lykkes med nyopprettede stillinger i startfasen er en god rolleforståelse. Hva innebærer daglig leder rollen? En stillingsannonse, arbeidskontrakt og stillingsinstruks for en daglig leder i en svømmeklubb kan se noe ulike ut. Dette på bakgrunn av noe ulike kompetansebehov i forhold til oppgaver som skal gjøres i klubbene. Klubber har for eksempel ulik størrelse på medlemsmassen, ulik omsetning og økonomisk situasjon, ulik anleggssituasjon og ulike ambisjoner og mål. Det er viktig at styret gjør en grundig jobb med de tre første trinnene i rekrutteringsprosessen for å få en god forståelse av rollen til sin ønskede daglig leder.

Imidlertid er det en god del fellesnevnere når det gjelder definisjonen på en daglig leder. Daglig leder er betegnelsen på den som har det daglige ansvaret for driften til et selskap, uavhengig av organisasjonsform. Et selskap kan i denne betydningen være alt fra et enkeltpersonsforetak til en forening eller aksjeselskap. Det er naturlig at daglig leder har ansvaret for de menneskelige og materielle ressursene i selskapet.

Det er styret som er daglig leders nærmeste overordnede organ, og daglig leder rapporterer til styreleder utenom styremøtene. Styret er ansvarlig for opplæring og oppfølging av den ansatte, og styreleder må sette av tid og ressurser til å fungere som nærmeste overordnede. Daglig leders overordnede oppgave er å jobbe med de strategier, mål og tiltak som styre vedtar. I tillegg er daglig leder arbeidstaker, med de rettigheter og plikter som alle andre arbeidstakere.

Stillingen som daglig leder er med dette en mellomlederstilling, ofte med både en administrativ og en operativ arbeidshverdag. Nyttige verktøy for daglig leder og styre i forhold til rolleforståelse er daglige leders arbeidsavtale, stillingsinstruks og klubbens virksomhetsplan. Under finner du et generelt, konkret eksempel på en stillingsinstruks. Den må imidlertid tilpasses hver enkelt arbeidsavtale og er kun et eksempel.

Se gjerne Klubbpakka for eget forslag til kontrakt og stillingsinstruks for daglig ledere i idrettslag. Les mer her om Klubbpakka, og passord for å logge inn. 

Stillingsinstruks daglig leder

Daglig leder nettverk

Vi i NSF har tro på at kompetanseheving i alle ledd er en av nøklene til fremgang og utvikling. Både på individnivå og på organisasjonsnivå. Daglig leder nettverket er et av tiltakene våre for å øke kompetansen i klubbledelsen.

Hensikten med samlingene er å få faglig påfyll, nettverksbygging og lederutvikling! Vi ønsker at samlingene skal være en arena der deltakerne opplever inspirasjon, økt kreativitet og økt kompetanse i sine roller i klubben. Gjennom samlingene håper vi at deltakerne oppdager nye arbeidsmåter og verktøy, som er med på å skape handlingsrom i egen arbeidshverdag. Samlingene er også en gylden anledning til å bygge nettverk med andre som har samme arbeidsrelaterte utfordringer og muligheter.

Nettverket består av daglig ledere i minst 50% stilling. Fra høsten 2015 ble imidlertid også svømmeskoleansvarlige i minst 40% stilling tatt med i nettverket.

Vi har to samlinger og en studietur i året.

Samling vinter 2015

Samling høsten 2015

Studietur 2015

Samling 2016

Studietur 2016

Samling 2017

Samling vinter 2018

Samling høst 2018

Samling vinter 2019

Studietur høst 2019

2020/2021: Pga koronasituasjonen har nettverket hatt møter på Teams jevnlig gjennom perioden. Her har vi hatt fokus på siste nytt fra NSF, og høre hvordan det går med hverandre. Det har vært nyttige møter, og bra å høre hvordan andre klubber har løst koronasituasjonen i klubb. Vi fikk også til en kort samling i Oslo høsten 2020, der det også var mulig å delta digitalt.

Samling høst 2022

Arbeidsgiveransvar

Som daglig leder har du arbeidsgiveransvar for ansatte. Det er viktig å sette seg inn i regler som gjelder for arbidsgivere. Led mer om dette på siden om Arbeidsgiver. 

Klubbpakka – gratis juridisk veiledningsverktøy for klubber tilsluttet NSF

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett, laget av advokat firma Kleven og Kristensen.

Klubbpakka her laget skreddersydde avtaler tilpasset klubber i Norges Svømmeforbund. Blant annet et forslag til ansettelsesavtale for daglig leder. Les mer om Klubbpakka her. 

X