go up

Daglig leder

Noen klubber har ansatt en daglig leder. Her finnes forslag til daglig leder rollen, tips til daglig ledere og informasjon om NSFs nettverk for daglig ledere.

Daglig leder rollen

Norsk svømming profesjonaliseres stadig mer, i likhet med norsk idrett for øvrig. En følge av dette er at stadig flere klubber ansetter en daglig leder, noe som har potensiale til å skape store muligheter for vekst og utvikling i klubben.

Dette gjelder også for heltidsansatte trenere, der det har vært en stor vekst i ansettelser de siste årene. Vi ser også en økning i antall ansatte svømmeskoleansvarlige i større eller mindre stillinger, samt kombinasjonsstillinger av for eksempel hovedtrener og daglig leder.

For styre kan opprettelse og ansettelse av en daglig leder stilling bety nye erfaringer med sitt arbeidsgiveransvar. En viktig faktor for å lykkes med nyopprettede stillinger i startfasen er en god rolleforståelse. Hva innebærer daglig leder rollen? En stillingsannonse, arbeidskontrakt og stillingsinstruks for en daglig leder i en svømmeklubb kan se noe ulike ut. Dette på bakgrunn av noe ulike kompetansebehov i forhold til oppgaver som skal gjøres i klubbene. Klubber har for eksempel ulik størrelse på medlemsmassen, ulik omsetning og økonomisk situasjon, ulik anleggssituasjon og ulike ambisjoner og mål. Det er viktig at styre gjør en grundig jobb med de tre første trinnene i rekrutteringsprosessen for å få en god forståelse av rollen til sin ønskede daglig leder.

Imidlertid er det en god del fellesnevnere når det gjelder definisjonen på en daglig leder. Daglig leder er betegnelsen på den som har det daglige ansvaret for driften til et selskap, uavhengig av organisasjonsform. Et selskap kan i denne betydningen være alt fra et enkeltpersonsforetak til en forening eller aksjeselskap. Det er naturlig at daglig leder har ansvaret for de menneskelige og materielle ressursene i selskapet.

Det er styre som er daglig leders nærmeste overordnede organ, og daglig leder rapporterer til styreleder utenom styremøtene. Styre er ansvarlig for opplæring og oppfølging av den ansatte, og styreleder må sette av tid og ressurser til å fungere som nærmeste overordnede. Daglig leders overordnede oppgave er å jobbe med de strategier, mål og tiltak som styre vedtar. I tillegg er daglig leder arbeidstaker, med de rettigheter og plikter som alle andre arbeidstakere.

Stillingen som daglig leder er med dette en mellomlederstilling, ofte med både en administrativ og en operativ arbeidshverdag. Nyttige verktøy for daglig leder og styre i forhold til rolleforståelse er daglige leders arbeidsavtale, stillingsinstruks og klubbens virksomhetsplan. Under finner du et generelt, konkret eksempel på en stillingsinstruks. Den må imidlertid tilpasses hver enkelt arbeidsavtale og er kun et eksempel.

Se gjerne på www.klubbpakka.no for eget forslag til kontrakt og stillingsinstruks for daglig ledere i idrettslag. Ta kontakt med cathrine@svomming.no for å få passord til Klubbpakka.

Stillingsinstruks daglig leder

Daglig leder nettverk

Vi i NSF har tro på at kompetanseheving i alle ledd er en av nøklene til fremgang og utvikling. Både på individnivå og på organisasjonsnivå. Daglig leder nettverket er et av tiltakene våre for å øke kompetansen i klubbledelsen.

Hensikten med samlingene er å få faglig påfyll, nettverksbygging og lederutvikling! Vi ønsker at samlingene skal være en arena der deltakerne opplever inspirasjon, økt kreativitet og økt kompetanse i sine roller i klubben. Gjennom samlingene håper vi at deltakerne oppdager nye arbeidsmåter og verktøy, som er med på å skape handlingsrom i egen arbeidshverdag. Samlingene er også en gylden anledning til å bygge nettverk med andre som har samme arbeidsrelaterte utfordringer og muligheter.

Nettverket består av daglig ledere i minst 50% stilling. Fra høsten 2015 ble imidlertid også svømmeskoleansvarlige i minst 40% stilling tatt med i nettverket.

Vi har to samlinger og en studietur i året.

Samling vinter 2015

Samling høsten 2015

Studietur 2015

Samling 2016

Studietur 2016

Samling 2017

Samling vinter 2018

Samling høst 2018

Samling vinter 2019

Studietur høst 2019

Vår/sommer 2020 ble samlingen avlyst pga. korona. Nettverket har hatt møter på Teams 1-2 ganger i måneden gjennom perioden, for å få siste nytt fra NSF, og høre hvordan det går med hverandre. Det har vært nyttige møter, og bra å høre hvordan andre klubber har løst koronasituasjonen i klubb.

 

Kontaktperson for daglig leder nettverket er Cathrine Aa Dalen, cathrine@svomming.no

Arbeidsgiveransvar

Som daglig leder har du arbeidsgiveransvar for ansatte. Det er viktig å sette seg inn i regler som gjelder for arbidsgivere. Led mer om dette på siden om Arbeidsgiver. 

Klubbpakka – gratis juridisk veiledningsverktøy for klubber tilsluttet NSF

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområdene NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

NSFs avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen fri tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for svømmeklubber spesielt. Nye dokumenter som er utviklet spesielt for svømmeklubber er ansettelsesavtaler for daglig leder, hovedtrener og trener. Klubbpakka inneholder også en rekke artikler og kommentarer til de lover og regler idrettslagene plikter å forholde seg til. Klubbene har i tillegg tilbud om redusert pris på advokattimer. Se her for innlogging til Klubbpakka: www.klubbpakka.no. Du må ha passord for å logge deg inn, ta kontakt med cathrine@svomming.no, for å få tilsendt passord.

Klubbpakka er et produkt utarbeidet av advokatene Pål Kleven, Tomas Kristensen, Sturla B. Torkildsen og advokatfullmektig Hildegard Lian i advokatfirma Kleven & Kristensen. Klubbpakka er et skreddersydd produkt for alle klubber og øvrige organisasjonsledd tilsluttet NIF.

X