go up

Utviklingsprosesser

Klubbesøk

Klubbesøk er en enkel og engasjerende prosess, med hensikt å utvikle klubben fra dagens situasjon til en ønsket og bedre fremtidig situasjon.

Hvor er klubben vår idag og hvordan ønsker vi klubben vår skal være i fremtiden? Hvordan skal vi komme dit vi ønsker å være?
Gjennom et klubbesøk, med en av NSFs veiledere, setter vi sammen fokus på deres klubb. I sosiale rammer er formålet å skape engasjement om klubbdriften, og å diskutere klubbens fremtid. For å få til et godt møte og en god prosess videre, er det ønskelig at så mange som mulig av klubbens ledere, trenere, instruktører og tillitsvalgte, samt foreldre, aktive og andre engasjerte i klubben deltar på klubbesøkene. Målet er å komme frem til satsningsområder som vil bidra til å utvikle klubben til å bli enda bedre. Et klubbesøk har en varighet på ca 4 timer.

Utgangspunkt for agendaen på klubbesøk :

 • Informasjon om NSF, utviklingen av norsk svømming o.l.
 • Kartlegging av klubbens tilstand og klima: hva er status i klubben nå?
 • Hvor ønsker klubben å være? Klubbens mål.
 • Presentere muligheter innen NSF og hva andre svømmeklubber gjør
 • Sammen diskutere videre veivalg og komme frem til konkrete tiltak for klubben

NSF har klubbveiledere med kompetanse innen ulike områder. Dermed kan vi koordinere klubbesøkene slik at klubben får besøk av en veileder som passer til klubbens behov.

NSF dekker kostnader ved besøket (minus bevertning og møtelokale).

 

Hva skjer etter det første besøket?
Med utgangspunkt i de tiltak klubben har kommet frem til i klubbesøket, vil NSF bistå klubben videre. Omlag 3-6 måneder etter første besøk vil det bli organisert et oppfølgingsmøte med klubben.

 

Utgangspunkt på oppfølgingsbesøk:

 • Hva er gjennomført av de tiltak som ble igangsatt?
 • Er det tiltak som må endres?
 • Hvilke nye tiltak skal igangsettes?
 • Hva er neste steg? Veien videre?

 

Ønsker klubben et klubbesøk?

Ta kontakt med NSF

Virksomhetsplanprosess

En virksomhetsplan er et styringsverktøy/ strategidokument som beskriver hva klubben står for, hvem man ønsker å gi et tilbud og hva man tenker at klubben skal jobbe mot i fremtiden. Virksomhetsplanen skal brukes som et styringsverktøy spesielt for klubbens ledelse.Virksomhetsplanen utarbeides av hele klubben, med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds virksomhetsplan. Planen skal bli vedtatt på klubbens årsmøte, og har en varighet på 2- 4 år frem i tid. Planen skal oppdateres årlig. Virksomhetsplanen sier noe om:

 • HVA svømmeklubben skal drive med
 • HVEM svømmeklubben er for
 • HVILKEN visjon og HVILKE mål svømmeklubben skal jobbe mot
 • HVILKE verdier svømmeklubben skal preges av
 • HVILKE leveregler og rolleavklaringer skal man ha klubben

 

Hvorfor utarbeide en virksomhetsplan?

 • Virksomhetsplanen danner et fundament (selve grunnlaget) for å kunne komme i gang med en fortløpende klubbutvikling.
 • Den kan påvirke omdømmet gjennom å fungere som grunnlag for synliggjøring og markedsføring av svømmeidretten overfor lokalsamfunnet, de lokale myndigheter og samarbeidspartnere.
 • Den formulerer og dokumenterer hva klubben skal ha som visjon, verdier og selve ideen for å «være til» som klubb. Kan sikre at hele klubben drar i samme retning gjennom å støtte opp under klubbens visjon, mål og verdier.
 • For mange er også en historisk beskrivelse av klubben samlende, siden mange medlemmer ikke kjenner til klubbens lange virke i nærmiljøet.
 • Virksomhetsplanen sikrer at klubbens medlemmer samler seg om en felles virkelighetsforståelse av hva som er nå- situasjonen i klubben, som skal være det grunnleggende som bærer klubben framover mot noe nytt og ønsket.
 • Virksomhetsplanen skal gjennom en handlingsplan avdekke hvilke innsatsområder som er viktig og hvilken prioriteringer som må settes for å kunne arbeide seg mot noen definerte mål (hva man ønsker å bli i framtiden).
 • Virksomhetsplanen er som et geografisk kart: det skal vise deg hvor du er i området akkurat nå og fortelle deg veien til et ønsket mål.

 

Klubbtype

Klubben må definere i sin virksomhetsplan hvilke type klubb de er i henhold til NSFs Sportslige plan. Er man en Breddeklubb, Konkurranseklubb, NM-klubb eller Eliteklubb? Les mer om de ulike klubbtypene her. 

 

Hva bør klubben inneha før man utarbeider en virksomhetsplan:

Anbefalte kriterier som bør være på plass:

 • Avgjort innad i klubben at klubben virkelig ønsker å utarbeide en virksomhetsplan (styrevedtak).
 • Oppdaterte lover/vedtekter.
 • Klubbens styre bør ha gjennomført verktøyet Bedre klubb, slik at det er god oversikt over nå-situasjonen i klubben.

 

Klubben vår har allerede en virksomhetsplan – men vi trenger en oppdatering/ evaluering

Evaluering og oppdatering av virksomhetsplanen er sentralt for å holde den i live i klubbens arbeid, eller kanskje den er utdatert eller dere har nådd målene. Årlig evaluering av planen er nødvendig. Virksomhetsplanen bør være synlig på klubbens webside og presenteres på årsmøtet. Men hvordan forholder klubben seg til virksomhetsplanen? Vet klubbens medlemmer om planen? NSFs klubbveiledere bistår både med utvikling og evaluering av virksomhetsplanen.

 

Virksomhetsplanprosessen

Mål: Utarbeide en virksomhetsplan

Målgruppe: Klubber som ønsker å jobbe strategisk og å planlegge klubbens fremtid

Prosessen: En idékveld (ca 4-5 timer) – deretter settes det ned en arbeidsgruppe som lager utkast til virksomhetsplanen. Arbeidsgruppen møtes 1- 4 ganger og jobber med materialet til en virksomhetsplan.

Etter at virksomhetsplanen er vedtatt kommer klubbveileder på besøk 1- 3 mnd etter årsmøtet for å kvalitetsikre og forankre virksomhetsplanen.

Styrearbeid i praksis

En klubb som er tatt opp i NIF har som formål jfr. § 1 å drive idrett. Med andre ord det er aktiviteten som er viktigst. For å få til god aktivitet er god organisering viktig. Dette kurset setter fokus på styrets oppgaver og ansvar. Kurset vil gi gi gamle og nye tillitsvalgte innsikt i hva det vil si å være tillitsvalgt i klubb, gi en oversikt over lover og regler, og legge igjen gode verktøy som kan benyttes i klubbarbeidet for å få en god struktur.slik at du som. Slik vil tillitsvalgte få bedre oversikt over hva som forventes og hva en må forholde deg til.

Kurset kan gjennomføres på en kveld, og passer perfekt rett etter klubbens årsmøte.

Varighet

4-6 timer.

Målgruppe

Styreleder og styremedlemmer. De som sitter i utvalg og komiteer, oppmenn og lagledere. Foresatte som ønsker litt input. Trenere og svømmeskoleansvarlige. Og andre interesserte og engasjerte.

Innhold

Fokus på styrets ansavar og muligheter iblant annet i forhold til;

 • Hvilke lover og regler må vi forholde oss til?
 • Hvilken rolle- og ansvarsfordeling har vi?
 • Hvordan planlegger vi et effektivt styrearbeid?

Mål

Deltakerne skal få mer trygghet i rollen som styremedlem gjennom å tilegne seg en god forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Deltakerne skal samtidig bli i stand til å ivareta dette ansvaret gjennom å få kjennskap til konkrete verktøy og hjelpemidler som:

 • Virksomhetsplan
 • Klubbhåndbok
 • Organisasjonsplan
 • Klubbutviklingsarbeid

Arrangementsbesøk

NSF tilbyr veiledning til klubber som skal arrangere svømmestevner.

Hensikt

Bistå klubben på gjennomføring av svømmestevner (merk: gjelder klubber som ikke har arrangert så mange stevner før, og som ikke har mange klubber i området som kan bistå)

Hva

1-2 klubbesøk med en erfaren klubbveileder innen arrangement

Deltakelse

Styret og tillitsvalgte, arrangementskomitee og andre sentrale personer innen stevner

Varighet per besøk

ca 4t

Det er sentralt for verdien av besøket at klubben prioriterer og planlegger slik at så mange som mulig kan og vil delta på arrangementsbesøket.
Leder av arrangementskomiteen i klubben er en sentral person i planlegging og gjennomføring av besøkene.

Agenda;

 • Forstå arrangementsoppbygningen i norsk svømming
 • Hvorfor og hvordan arrangere Klubbstevne
 • Forarbeid til en konkurranse
 • Gjennomføring av en konkurranse
 • Bruk av Victoria
 • Organisasjon og frivillighet – knyttet til konkurranse

Planlegging av besøk – Klubben må koordinere:

 • Styrevedtak på at det ønskes arrangementsveiledning
 • Leder for arrangementsutvalg er sentral i koordinering og planlegging av besøk
 • Styret skal være representert
 • Klubben bør stille med så mange av de rette personer som mulig
 • Gjøre klart lokaler (inkl projektor og flipover), og bevertning (litt ordentlig mat)

Kurs fra idrettskretsene

Alle idrettskretser tilbyr kurs for bedre klubbdrift.

Her er en oversikt over kurs idrettskretsene tilbyr, eller som de tilbyr i samarbeid med andre idrettskretser:

 • Klubbens styrearbeid i praksis
 • Økonomistyring i IL
 • Klubbadmin
 • Barneidrettstreneren
 • Idrettsrådkurs
 • Årsmøtegjennomføring i IL
 • Valgkomiteens ansvar og oppgaver
 • Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver
 • Tilrettelegging paraidrett
 • Anleggskurs

Ta kontakt med din Idrettskrets for å høre hvilke kurs de kan tilby dere. For å finne din idrettskrets hjemmeside  trykk her.

Lederkurs for ungdom

Lederkurs for ungdom er til for engasjert klubbungdom i alderen 15- 19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubbens ledelse (styreverv, utvalg, komiteer.) eller ønsker å videreutvikle seg som instruktør, trener eller dommer.

Kurset består av to samlinger (helger), og en praksisperiode på 3-6 måneder i klubb mellom samlingene. Gjennom kurset blir det lagt vekt på å tilføre eller forsterke ungdommens faglige kompetanse slik at de på en best mulig måte kan bidra inn i idretten som en ressurs. Kurset skal ikke fungere som en happening, men som en utviklingsprosess for deltakerne. Relevant praksis og god oppfølging fra klubben i praksisperioden, er derfor et viktig suksesskriterium for deltakernes faglige utbytte.

Les mer om Lederkurs for ungdom her

Sportslig plan prosess

Sportslig plan er en plan som på kort og lang sikt beskriver klubbens sportslige hovedmål, delmål, tiltak og strategier. Den gir en retning i arbeidet, og øker muligheten for suksess. Den beskriver ansvar, ressurser og tidsfrister. Sportslig plan skal definere klubbtype og inneholde klubbens utviklingstrapp. Innhold og omfang i den sportslige planen tilpasses klubbens størrelse og kompleksitet.

Utarbeide/oppdatere klubbens sportslige plan
Målgruppe: Klubber som har virksomhetsplan
Varighet: 4-16 timer (etter behov)

Det er opp til klubben og veileder om man gjør arbeidet komprimert eller over tid, i ukedager eller helger. Det må påregnes at trenerteamet jobber med den sportslige planen mellom møtene. Planleggingen bør skje i god tid før man starter arbeidet sånn at viktige ressurspersoner får vært med, her menes hovedtrener, trenere, daglig leder, styret og svømme/grenskoleansvarlig.

Prosessen er tredelt: 

 1. Hvor er vi nå? Status, nå-situasjonen.
 2. Hvor vil vi? Visjon, mål, fremtidig ønsket situasjon.
 3. Hvordan tar vi oss dit? Tiltaksplan.

Hva bør klubben inneha før man utarbeider en sportslig plan?
Virksomhetsplan danner grunnlaget for sportslig plan.

Les mer om NSFs sportslig plan.

Kontaktperson NSF
Tore deFaveri: tore@svomming.no

Grenskolebesøk

Vi tilbyr klubbutviklingsprosesser med fokus på grenskolene:

 • Norges Svømmeskole
 • Norges Stupskole
 • Norges Synkronskole
 • Minipolo

Her finner du mer info om disse besøkene. 

Anleggsbesøk

Anlegg er en viktig del av klubbdriften, og noe som må være på plass for at klubber i Norges Svømmeforbund skal kunne drive aktivitet. Derfor er det viktig at klubben alltid har anlegg på agendaen, for å sikre at det er nok bassengtid og plass til klubben nå og i fremtiden.

For å få på plass nye anlegg, er det viktig med en god prosess, og at klubben starter tidlig. Det tar lang tid å få dette på plass. Klubben må derfor også ha en anleggsstrategi og en anleggsansvarlig i styret. Klubben må være bevisst på at dette krever at klubben jobber systematisk over tid. Norges Svømmeforbund kan være en rådgiver, og bistå med hjelp i prosessen. Det er klubben selv som eier prosessen, og må sørge for fremgang.

For å hjelpe klubbene med dette, har Norges Svømmeforbund to ulike besøk klubben kan få av vår anleggskonsulent. Besøkene er gratis for klubben.

Det ene besøket går på å hjelpe klubben å komme i gang med en anleggsprosess opp mot kommune, og informasjon om ulike prosesser og anleggstema. Dette tilpasses klubbens behov og ønsker. Det andre besøket går på rådgivning til klubb, kommune og prosjekteiere når det er vedtatt at anlegg skal bygges, slik at idrettens behov og ønsker blir hørt i prosessen.

Kontakt: Ta kontakt med anleggskonsulent Erlend Alstad: erlend@svomming.no for å booke besøk og spørsmål ang. anlegg.

 

 

Anleggsbesøk i klubb

Målgruppe: For klubber som ønsker å starte prosessen med å bygge nytt anlegg, eller ønsker å lage en anleggsstrategi. Deltakere bør være: styret i klubb, evt. daglig leder, anleggsansvarlig i klubb, og andre interesserte som ønsker å lære med om anleggsutvikling.

Mål med besøket:

Hovedmålet med besøket er å styrke klubben til å jobbe videre med anleggssituasjonen, og gjøre klubben i stand til å jobbe opp mot kommune for å få det anlegget klubben trenger. Besøket kan tilpasses ut fra klubbens ønsker og behov.

Forberedelser:

 • Velge klubbtypen sin
 • Gjennomføre Bedre klubb del 1 og del 2
 • Ha diskutert i styret hva behovet til klubben er nå, om 2 år, 5 år og 10 år
 • Det kan være lurt å ha sendt ut medlemsundersøkelse der det er spørsmål om anlegget i dag. Bruk gjerne Members 1st.
 • Klubben må være forberedt på at klubben selv må jobbe med utvalgte tiltak i etterkant av besøket.
 • Viktig med god dialog med anleggskonsulent i NSF, slik at tema for møtet er avklart i forkant av møtet.

Utgangspunkt og eksempler på agenda på besøket:

Tilpasses klubbens ønsker og behov

 • Info om NSF og anleggssituasjonen i Norge i dag
 • Info om hvordan anleggsprosesser foregår
 • Informasjon om tema klubben ønsker, eks:
  • Hvordan forholde seg til og samarbeide med ulike aktører som kommune, idrettsråd, prosjekteiere, arkitekter osv.
  • Idrettsrådet – en viktig rolle
  • Hvordan fungerer spillemidler og anlegg
 • Rollen anleggsansvarlig – hva innebærer det?
 • Anleggsstrategi: kartlegging av klubbens behov nå og i fremtiden
  • Erkjennelsen av situasjonen
  • Status anlegg i dag
  • Hva skjer i fremtiden?
 • Driftsmodeller når anlegg er ferdig
  • Prinsippdokument NSF

Varighet: Kan variere ut fra klubbens ønsker, men ca. 2-4 timer.

 

Rådgiving i anleggsprosesser som er i gang

Målgruppe: Representanter klubb, evt. kommune, anleggseier og arkitekter. Kommunen har vedtatt prosess med nytt anlegg.

Mål med besøket:  

Bistå klubb i å få frem klubbens behov og ønsker i det nye anlegget som skal bygges.

Besøket tilpasses klubbens og prosessen sine behov.

Forberedelser:

 • Viktig at Norges Svømmeforbund er med tidlig i prosessen. Klubb bør derfor kontakte anleggsrådgiver i NSF så tidlig som mulig.
 • Klubben må være forberedt på å jobbe med utvalgte tiltak i etterkant av besøket.
 • Klubben har god dialog med Idrettsråd og kommune
 • Klubben bør ha en anleggsstrategi
 • Klubben har valgt klubbtype
 • Klubben har gjennomført Bedre klubb del 1 og 2
 • Det kan være lurt å ha sendt ut medlemsundersøkelse der det er spørsmål om anlegget i dag. Bruk gjerne Members 1st.

Utgangspunkt og eksempler på agenda på besøket:

Tilpasses klubbens ønsker og behov

 • NSFs anleggsrådgiver bistår klubb, kommune og evt. arkitekter/prosjektledere med tips og kunnskap rundt anlegget som skal bygges
 • Få frem klubben og idrettens behov i anlegget, slik at idrettens posisjon i anlegget er godt forankret fra starten av
 • Behov i kommunen nå og i fremtiden
 • Målboka
 • Spillemidler og NSFs prinsippdokument for idrettsanlegg.
 • Driftsmodell når anlegget er ferdig.

Varighet: Kan variere ut ifra klubb/prosjektets ønsker, men ca. 2 timer.

X