go up

Økonomi og para svømmeidrett

Svømmeidretten, med tilbudet om svømmeopplæring, aktivitet og trening, skal være åpen og tilgjengelig for alle. Alle skal få like muligheter til opplæring, trening og aktivitet, uavhengig av om en trenger litt ekstra oppfølging eller tilrettelegging. Kanskje kan tilrettelagte tilbud innebære økte kostander for klubben ved oppstart, men det finnes flere ulike tilskuddsordninger der en kan søke om midler. Med litt ekstra innsats i starten, kan også kostnadene etter hvert justeres ned til “normalen” og noen klubber har meldt tilbake at deres paratilbud har gitt god omtale og ekstra sponsorinntekter.

Foresatte til unge utøvere med funksjonsnedsettelser kan i utgangspunktet være med på dugnad på lik linje som alle andre. En del utøvere med utviklingshemming er unge voksne eller voksne og ikke alle har foresatte som kan bidra på dugnad. Men det kan være mange utøvere som selv ønsker å være med å gjøre en innsats for klubben!

Det er altså flere muligheter for å kunne søke om tilskudd. Under har vi tatt med flere steder en kan søke tilskudd, men husk at det kan være mange ulike lokale muligheter!

Ulike tilskuddsordninger

1. Tilskudd til parasvømming –  opplæring og trening

Hensikten med dette tilskuddet er at det skal gi flere og bedre tilbud om opplæring og trening i klubben for parasvømmere. Det kan gis tilskudd til både nye og eksisterende tilbud (når to eller flere har behov for ekstra oppfølging). Det kan søkes om merkostnad ved å ha tilrettelagt tilbud, inntil kr 20 000. Egenandel for klubben er minimum 1/3 av merkostnaden. Det er en forutsetning at det ikke koster mer å være med på tilrettelagte tilbud enn øvrige tilbud! Er det mange søknader, vil tilbud som kommer flere til gode bli prioritert.

Kriterier for å søke

 • Klubben må være medlem i Norges Svømmeforbund
 • Klubben må ha en merkostnad ved å ha tilrettelagt opplæring eller trening (f.eks ved behov for flere instruktører). Merk at en her ikke kan søke om /får tildelt årlige midler her. 
 • Opplæringstrener som skal ha ansvar for aktiviteten/tilbudet må være minimum Opplæringstrener grunnferdigheter (Begynnerinstruktør), ha mye erfaring som opplæringstrener, samt ha  gjennomført dagskurs om “Opplæringstrener Parasvømming (Svømmeopplæring og funksjonsnedsettelser). 
 • Tilbudet og aktiviteten skal være synlig på klubbens hjemmeside.
 • Søknadsfrist er 1. februar og 15. september
 • Det må søkes om tilskudd i forkant av gjennomføringen.

Utbetaling av tilskudd

Søker vil få overført 50% av søknadssummen ved godkjent søknad. Resterende 50% når rapport er sendt inn.

 

2. Tilskudd til øvrige tiltak som bidrar til økt aktivitet

Det kan søkes om tilskudd til tiltak og tilbud som bidrar til økt aktivitet for målgruppen. Aktuelle tiltak kan være ulike typer av rekrutteringstiltak som f.eks. Åpen dag/Åpen trening, informasjonsmateriell/film om tilbud, samarbeid mellom klubber om tiltak, temakvelder, kompetanseheving for instruktører og trenere – alle gode tiltak som bidrar til flere og bedre tilbud til målgruppen. Det kan søkes om inntil kr 10 000.

Både klubber og kretser kan søke om tilskudd.

.

Kriterier for å søke

 • Klubben må være medlem av NSF
 • Formålet skal være flere parasvømmere på opplærings og/eller trening.
 • Søknadsfrist er 1. februar og 15. september.
 • Det må søkes om tilskudd i forkant av gjennomføringen.

Utbetaling av tilskudd

Søker vil få overført 50% av søknadssummen ved godkjent søknad. Resterende 50% når rapport er sent inn.

For søknad og rapport, brukes skjema under:

Søknadsskjema for tilskudd til inkludering

Rapportskjema for tilskudd til inkludering

Det finnes flere  muligheter for å søke om tilskudd til mennesker og grupper som trenger litt ekstra tilrettelegging. Hvem som konkret kan søke, hva en kan søke om tilskudd til og beløp, søknadsfrister og annen nødvendig informasjon vil variere ut fra hvem som deler ut tilskudd. For denne typen informasjon, se inn på hjemmesiden til den enkelte organisasjon/tilskudds-yter.

 

Har du tips eller informasjon om andre steder å søke om tilskudd – eller du har erfaring som søker/tilskuddsmottaker og vil dele dette med andre? Send til kristin@svomming.no

Ledsagerordninger

Støttekontakt er en ordning med tilbud til personer og familier som trenger hjelp på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Dette kan gjelde rusmisbrukere, fremmedkulturelle og personer med psykiske lidelser. En støttekontakt er en lønnet person som lønnes gjennom kommunen. Støttekontakt en lovhjemlet tjeneste i kommunene. I noen tilfeller har det blitt godkjent at en person kan være støttekontakt for flere personer og at støttekontakten da kan være en ekstra ressurs i en opplæring,- eller treningsgruppe.

En treningskontakt er en treningskamerat som skal motivere, inspirere og bistå under trening og er i fysisk aktivitet sammen med brukeren.  Det er store forskjeller mellom kommuner om hvordan denne ordningen fungerer og det er ikke alle kommuner som har dette som en mulighet. For mer informasjon anbefaler vi derfor kontakt med Idrettskretsen i fylket.

 

For mer informasjon, anbefales det å ta kontakt med kommunen. Det er også informasjon på nett, se blant annet www.fritidforalle.no og på siden til Ung.no  

Gjennom Idrettskretsen kan det være muligheter for tilskudd til ulike tiltak. Dette kan være tilskudd direkte knyttet til paraidrett eller det kan være andre tilskuddsordninger som er aktuelle. Sjekk ut hjemmesiden til din Idrettskrets for å se hva det er mulig å søke tilskudd om.

Her er noen tips til oppsett og hva en søknad om tilskudd kan/bør inneholde

 • Skriv kort og konsist
 • Kort beskrivelse av dere som søker
 • Beskriv mål og målgruppen for prosjektet/tiltaket
 • Beskriv prosjekt/tiltaket, inkludert effekter dere ser for dere, f.eks “Økt fysisk aktivitet for unge utviklingshemmede – grunnlag for bedre helse.
 • Er det snakk om potensiell sponsor – hva kan klubben gi tilbake?
 • Forankring i klubben
 • Hvorfor skal vi som søker får tilskudd?
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Tidsplan
X