go up

Klassifisering i svømming

Alle som skal delta i paraklassen i svømming (klasse for funksjonsnedsatte), må ha en godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelser rettferdige.

For at du som er trener, utøver eller foresatt skal forstå hva klassifisering i svømming innebærer, anbefaler vi at du leser gjennom informasjon som er på denne siden.

Kontaktperson for klassifisering i svømming er Kristin Homb, kristin@svomming.no 

Hva er klassifisering:

 • Det er ulike former for klassifisering ut fra hvilken type funksjonsnedsettelse en har.
 • Det er egne klasser for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede. Alle utøvere med en medisinsk diagnose som er godkjent innen klassifiseringssystemet, kan klassifiseres. Men merk at det er minstekrav til grad av funksjonsnedsettelse for å få en klasse, så selv om en har en diagnose, er det ikke sikkert en får klasse.
 • Det er altså funksjonsgrad, og ikke diagnose, som legges til grunn ved tildeling av klasse.
 • Klassifisering gjøres av godkjente klassifisører, med unntak av utviklingshemmede, der bekreftelse/dokumentasjon på diagnose i de fleste tilfeller er tilstrekkelig
 • Utøvere som har fått klasse, deltar på stevne som vanlig med resten av klubben, men deltar de paraklasse en fikk i klassifiseringen og ikke i aldersbestemt klasse. 

Norges Idrettsforbund har utviklet en e-læringsmodul om klassifisering generelt. Les mer om modulen på NIF sin hjemmeside.

Les også mer og se filmen om klassifisering i idrett på siden til Norges Idrettsforbund.

Hvilke utøvere kan klassifiseres?

 • Utøver må trene svømming aktivt og være medlem i klubb.
 • Utøver må beherske alle svømmearter og kunne vise dette i en klassifisering. Se nærmere beskrivelse av Vanntesten.
 • Utøver må ha en medisinsk diagnose som er godkjent innen klassifiseringssystemet.
  Oversikt over godkjente diagnoser (hentet fra World Para Swimming)
  – Nærmere beskrivelse se World Para Swimming Classification Rules and regulations
  Bevegelseshemmede – side 55
  Synshemmede – side 102
  Utviklingshemmede – side 106
 • Det er også et krav om minstehandicap for å kunne få en klasse. Dette betyr at utøvere med kun minimale funksjonsnedsettelser kan falle utenfor World Para Swimming sitt system med klasser. I grensetilfelle vil testene som brukes være nøyaktige nok til å kunne avgjøre hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor klassifiseringssystemet
 • Basert på idrettenes egenart er det ulike krav til minste funksjonshemning i ulike idretter, noe som kan føre til at en utøver som har fått klasse i en annen idrett ikke får det i svømming, eller motsatt.
 • Utøvere med flere diagnoser, for eksempel bevegelseshemming og utviklingshemming, blir klassifisert ut fra den diagnosen som er mest framtredende. Det er altså ikke mulig med klassifisering på tvers av diagnoser. 
 • Utøvere/klubber som mener det er tildelt feil klasse i klassifiseringen, må ta kontakt med Norges Svømmeforbund.

World Para Swimming og internasjonal klassifisering. 

World Para Swimming (WPS), tidligere IPC Swimming, er svømmingens internasjonale forbund og de som er ansvarlig for og følger opp alt som som omhandler klassifisering. Klassifiseringssystemet som benyttes i dag er utviklet av Den Internasjonale Paralympiske Komité (IPC) og benyttes på alle stevner internasjonalt. Utøvere som skal konkurrere internasjonalt, må ha en internasjonal klassifisering.

 

Informasjon fra World Para Swimming (WPS)

Klassifisering - hovedklasser

Klassifiseringen av bevegelseshemmede består av testing på land og i vann. Internasjonalt er observasjon i konkurranse siste del av klassifiseringen, men det er ikke krav om dette ved nasjonal klassifisering. For bevegelseshemmede er det forskjellige klasser i de ulike svømmeartene. S-klassen omfatter svømmeartene rygg, crawl og butterfly, SB-klassen er for bryst, mens SM brukes i medley.

Utøvere som ønsker klassifisering, må fylle ut Skjema for klassifisering av bevegelseshemmede (skjema er nederst på siden). Skjema fylles ut av lege, foresatt eller eventuelt av trener.

 

Årlig klassifisering i november/desember på Åpen Parasamling

Norges Svømmeforbund tilbyr klassifisering for bevegelseshemmede på Åpen Parasamling, om ikke annen informasjon blir gitt. Dette er en årlig samling for nye utøvere, utøvere på vei opp og for landslaget. Behovet for klassifisering ut over dette, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Bevegelseshemmede konkurrerer i følgende klasser:

 •    S1-S10
 • SB1-SB9
 • SM1-SM10

De med størst funksjonshemming havner i klassene S/SB/SM 1. Så går det gradvis oppover slik at de med minst funksjonshemming havner i klassene S10 / SB9 / SM S10.

 

Gangen i klassifisering

Del 1. Medisinsk test

Den medisinske testen gjennomføres på land. Her testes muskelstyrke, bevegelighet og koordinasjon, alt ettersom hva som er utøverens største funksjonshemming. Poengsummene fra de ulike testene sammenfaller med funksjonsnivå, og på denne måten kan utøvere med forskjellige diagnoser sammenliknes. Ut fra resultatene i den medisinske testen får utøveren en poengsum som gir midlertidige klasser før utøveren vurderes teknisk i vannet (funksjonell test).

 

Del 2. Funksjonell test i vann 

I bassengtesten gjennomfører utøveren en rekke øvelser i alle svømmeartene, i tillegg til start, vending og flytestilling. Merk her at det er skille mellom hva som er utøverens begrensninger med bakgrunn i funksjonshemmingen, og hva som er trenbare egenskaper. Resultat av test i vann sammenliknes med funnene i den medisinske testen, og utøveren får nasjonal klasse.

 

Del 3. Observasjon i konkurranse 

For nasjonal klassifisering er det ikke et krav om observasjon i konkurranse, men ved internasjonal klassifisering er konkurransen en del av selve klassifiseringen. Utøveren observeres da i konkurranse for å få bekreftet funnene i de to tidligere trinnene. I forbindelse med klassifisering i konkurranse må utøver svømme 100 m i en S-øvelse (crawl, rygg eller butterfly) og 100 m bryst, samt beherske alle fire svømmearter. Etter observasjon i konkurranse, får utøveren sine endelige klasser.

Utøvere under 18 år og utøvere som ikke har stabil tilstand, får en midlertidig klasse. Dette er på grunn av endringer i funksjonsnivå som kan skje med vekst eller som følge av endring i funksjonsevnen. Dette gjelder også utøvere med CP, de må klassifiseres hvert andre år  Utøvere som ikke har en stabil tilstand, for eksempel nevrologiske tilstander som er i stadig endring, kan ikke klassifiseres før de har vært stabile i minst ett år.

 

I Norge har vi en godkjent klassifisør for bevegelseshemmede, Ingrid Ravnan. Hun er utdannet fra IPC og er også internasjonal klassifisør for WPS (World Para Swimming).

Skjema

Med synshemning menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser for personens utvikling og/eller daglig funksjon. Det finnes ulike grader og typer av synshemning med ulike årsaker.  Alle tester/målinger i en klassifisering gjøres på beste øye, med beste korreksjon som er tilgjengelig for den enklelte, f.eks. med briller eller kontaktlinser. Det vil si at briller/linser skal benyttes under klassifisering, selv om det ikke brukes i konkurranse.

Det er tre klasser i svømming:

 • S 11 – Blind utøver uten lyssans eller med lyssans uten evne til å skille kontraster. Alle utøvere i denne klassen skal ha bruke svømmebriller med «svarte» glass, så en ikke skal fordel av eventuell lyssans. 
 • S 12 – Klasse for sterkt svaksynt
 • S 13 – Klasse for svaksynt

Dersom du er synshemmet og ønsker å bli klassifisert for deltakelse i konkurranser i Norge skal følgende fremgangsmåte følges: 

 1. Skriv ut nasjonalt klassifiseringsskjema for synshemmede eller kontakt Norges Svømmeforbund eller Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for å få et skjema tilsendt.
 2. Fyll ut opplysningene i del 1 (fylles ut av utøveren).
 3. Ta kontakt med en øyelege for å få gjennomført en synsundersøkelse. Øyelegen gjennomfører undersøkelsen og fyller ut opplysningene i del 2. Synsundersøkelsen som opplysningene baserer seg på skal ikke være eldre enn 6 måneder.
 4. Utøveren sender skjemaet til Norges Svømmeforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo / post@svomming.no
 5. Særforbund/NIF legger skjemaet fram for klassifisør i syn, som tildeler klasse ut fra resultater lagt inn i skjema. Klasse meldes tilbake til særforbund.
 6. Utøver får beskjed fra særforbund om hvilken klasse de skal konkurrere i. Evt om synet er for godt til at det blir klasse. 

 

Nasjonalt klassifiseringsskjema for synshemmede.

 

NB! Utøveren er selv ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med en synsundersøkelse.

 

Kontaktpersoner 

Dersom det er noen spørsmål, ta kontakt med Svømmeforbundet, post@svomming 

I svømming konkurrerer mennesker med utviklingshemning i klasse S/SB/SM 14 (S brukes på fri, rygg og bytterfly, SB brukes for bryst og SM er Medley). For å kunne konkurrere på approberte stevner, må utøvers diagnose bekreftes inn til Norges Svømmeforbund (NSF), slik at klassen blir registrert i vårt påmeldings- og resultatsystem Medley. Klasse vil også være synlig for alle utøvere med lisens i oversikten over parautøvere på Medley. 

Nasjonal klasse kan tildeles på to ulike måter:

 1. Lege/annen godkjent helsepersonell skriver en bekreftelse på at utøver har en utviklingshemning. Denne bekreftelsen sendes til NSF v/ kristin@svomming.no  
 2. Utøver klassifiseres av NSF godkjent klassifisør i forbindelse med trening eller stevne. Klassifisør sender da resultat fra klassifiseringen til NSF.

For utøvere i klasse S/SB/SM14 er det ingen unntak fra NSFs gjeldende svømmeregler.

 

Hva er utviklingshemming?

Diagnosen utviklingshemming innebærer at personer har betydelig svekket evnenivå, samt tydelige reduserte ferdigheter innen motorikk, språk, sosial kompetanse og evne til å klare dagligdagse aktiviteter. For at diagnosen utviklingshemming skal kunne settes må tilstanden ha oppstått før personen er fylt 18 år.
Når det gjelde evnenivå, operer WHO med en grense på 70 i IQ, mens WIRTUS (World Intellectual Impairment Sport) har satt grensen for å konkurrere i idrett på 75 i IQ. NSF forholder seg til det som gjelder for idretten.

 

Internasjonal klassifisering

Utøvere som satser på svømming og er på et så høyt nivå at de er være aktuelle for landslaget, vil bli vurdert for å gå gjennom en internasjonal klassifisering. Denne klassifiseringen innebærer at flere spesifikke tester må gjennomføres og godkjennes nasjonalt og internasjonalt. Det er WIRTUS og WPS (World Para Swimming) som står for siste del av klassifiseringen. Siste del av klassifiseringen er deltakelse på et stevne internasjonalt.

Mer informasjon om internasjonal klassifisering er på WIRTUS sin hjemmeside.

Spørsmål knyttet til klassifisering generelt eller internasjonal klassifisering spesielt, rettes til NSF v/ Kristin Homb Internasjonal klassifisering eller rettes til NSF. v/ kristin@svomming.no

Klassene S/SB/SM15 er for utøvere med hørselshemning. Det internasjonale døveidrettsforbundet, (ICSD) har fastsatt en grense for hørselstap til 55 dB på det beste øret, når det gjelder rett til deltakelse i idrett blant hørselshemmede. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.

Gangen i klassifisering 

Utøvere som vil konkurrere i klassen for hørselshemmede må fylle ut et audiogram på Hørselssentralen. Dette skjema sendes til Norges Svømmeforbund som igjen sender videre til  Døveidrettsutvalget i Norges Idrettsforbund, som tildeler klasse ut i fra informasjon i audiogrammet.

For nærmere informasjon om klassifisering og audiogram, se Idrettsforbundet sin side om klassifisering av hørselshemmede.

Åpen paraklasse er for våre yngste utøvere (9-12 år). Norges Idrettsforbund har en nedre aldersgrense på 12 år for å bli klassifisert for å konkurrere som parautøver. I svømming kan barn være med på approberte stevner fra de er 9 år. Med åpen paraklasse kan også barn fra 9 år med funksjonsnedsettelse konkurrere på approberte stevner.

Åpen paraklasse er gitt klassene S/SB/SM 16 i Medley. Alle utøvere konkurrerer i samme klasse, uavhengig av grad av funksjonsnedsettelse. De unntak den enkelte utøver har, er registrert på utøvers profil i Medley.

Merk at Åpen paraklasse gjelder for lokale stevner.

Hva skal til for å bli vurdert for Åpen paraklasse?

 • Det må sendes inn medisinsk dokumentasjon for utøver, på lik linje som i en ordinær klassifisering
 • Avhengig av type og grad av funksjonsnedsettelse, vil en utøver få midlertidig klasse på alt fra 1-3 år og unntakskoder for dømming utifra funksjonsnedsettelsen.
 • Er det stor usikkerhet om utøver vil få klasse ved ordinær klassifisering ved fylte 12 år, kan en bli bedt om å sende inn mer dokumentasjon,  eventuelt at en ikke blir godkjent for Åpen paraklasse (for å unngå at en kan miste klassen ved ordinær klassifisering)
 • Når utøver blir 12 år, må en inn til ordinær klassifisering
X