go up

For å sikre et miljø som gir enkeltmedlemmer, tillitsvalgte og ansatte trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger ønsker vi i NSF å ha tydelige retningslinjer og prosedyrer for varsling.

NSF vil fremme åpenhet og god intern kommunikasjon, herunder å ha klare og enkle rutiner for oppfølging av varslingssaker. Varsling av kritikkverdige forhold er både viktig og ønskelig, og enkeltmedlemmer, tillitsvalgte og ansatte oppfordres til å si fra om slike forhold.

Vi benytter varslingssystemet MittVarsel til å motta og behandle varslingssaker. MittVarsel er enkelt, overskuelig og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten.

NSFs varslingsrutiner er utarbeidet i henhold til arbeidsmiljølovens kapittel 2A. Ved eventuell motstrid mellom disse varslingsrutinene og arbeidsmiljølovens regler, gjelder arbeidsmiljølovens regler dersom varselet omfattes av arbeidsmiljølovens regler.

 

Varsling er at vi sier ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med:

 • lover og regler (rettsregler), herunder også Idrettens regler.
 • skriftlige etiske retningslinjer.
 • etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet.

Lovbrudd og straffbare forhold (også etter idrettens regler) anses alltid som kritikkverdige forhold.

Eksempler på kritikkverdige forhold er:

 • fare for liv eller helse.
 • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk. 
 • uforsvarlig arbeidsmiljø.
 • brudd på personopplysningssikkerheten.
 • Brudd på idrettens regler som blant annet NIFs lov eller NIFs retningslinjer mot rasisme, vold, seksuell trakassering og overgrep mv. 

Følgende forhold er eksempler som i utgangspunktet ikke er et varsel:

 • Faglig uenighet.
 • Uenighet om vedtak og prioriteringer.
 • Misnøye med eget arbeidsforhold.
 • Misnøye med ledelse.
 • Personalkonflikt.

Ansatte, innleide arbeidstakere, enkeltmedlemmer, tillitsvalgte og andre personer med tilknytning til de aktiviteter NSF organiserer kan varsle om kritikkverdige forhold etter disse varslingsrutinene.

NSF har opprettet en egen digital varslingskanal «MittVarsel» der varsler kan sendes inn.

MittVarsel er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon. Du vil få tildelt et brukernavn og passord på SMS eller epost slik at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler.  

 

Et varsel bør være skriftlig og inneholde:

 • Fullt navn (se om anonym varsling nedenfor)
 • Varslerens tjenestested 
 • Dato for rapportering 
 • Tidsrom, eventuelt dato og klokkeslett for observasjonen
 • Konkret hva en har observert 
 • Sted for handlingen 
 • Eventuelle andre vitner
 • Eventuell kjennskap til tidligere saker

 

Det kan imidlertid også varslers muntlig eller skriftlig til nærmeste leder, leder på høyere nivå eller til Forbundsstyret.

NSF har vedtatt at alle varsler skal behandles av NSFs varslingsutvalg som består av NSFs President, Visepresident og Generalsekretær. Ved eventuell inhabilitet skal den inhabile personen erstattes med et annet styremedlem, eventuelt en ansatt i NSF.

  

Anonym varsling innebærer at varslerens identitet ikke er kjent for den som mottar varslet. 

Anonym varsling skal bare benyttes helt unntaksvis, bl.a. fordi det vil være vanskelig å følge opp varslet på en ordentlig måte. Om du velger å være anonym i en varslingssak kan det bety at vi ikke kan gå videre med saken overfor den det er varslet om. Dette er på grunn av at det kan være vanskeligere å opplyse saken eller at saksbehandlerne velger å ikke gå videre for å sikre varslers anonymitet. Spør gjerne din saksbehandler om råd og mer informasjon. 

Det kan varsles anonymt gjennom det digitale systemet MittVarsel. Anonyme varsler bør være så detaljerte som mulig slik at den som mottar varslet skal kunne følge opp varslet så godt som mulig. I stedet for “full” anonymitet kan varsleren foreta en “delvis” anonym varsling, det vil si at varsleren pålegger den han/hun varsler til at varslerens identitet skal holdes hemmelig. 

Den det blir varslet om skal gjøres kjent med påstandene i varselet slik at vedkommende sikres muligheten til å forsvare seg mot påstandene, jf. prinsippet om kontradiksjon. I dette ligger det en rett til å fortelle sin versjon, sin opplevelse og legge frem dokumentasjon. 

Den det blir varslet om skal ha tilbakemelding så snart saken er ferdig behandlet, uansett utfallet av behandlingen, med mindre en eventuell videre etterforskning forutsetter at vedkommende ikke gjøres kjent med varselet.

NSFs avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen tilgang til en rekke gratis juridiske veiledningsverktøy for klubber tilknyttet NSF.

På Klubbpakka ligger standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for svømmeklubber spesielt. NSF har et eget menyfelt på Klubbpakka der det ligger skreddersydde avtaler til bruk for NSFs medlemsklubber.

Klubbpakka har også utarbeidet nye varslingsrutiner for idrettslag.

Trenger du informasjon eller vil du si ifra om uønsket adferd?
Under finner du lenker til temasider for emner du kan varsle om.

X