go up

Organisering i klubb

Her finner du informasjon om hvordan klubben kan organiseres, forslag til ulike utvalg og komitéer, samt rolleavklaringer. Hvem skal gjøre hva i klubb? Tydelig organisering og rolleavklaringer er viktig for  å få en velfungerende klubbledelse i din klubb.

Styret og valgkomite

Styret er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styrets oppgaver er blant annet å

– Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

– Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

– Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.

– Representere idrettslaget utad.

– Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen.

– Oppnevne en ansvarlig (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten.

– Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

Valgkomiteen velges på årsmøte på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Valgkomiteen er på grunnlag av dette en særdeles viktig komite, og bør jobbe strategisk og systematisk med oppgaven sin. Kartlegging av kandidater må sees i sammenheng med klubbens behov for utvikling og hvilken klubbtype man definerer seg som. For eksempel så kan det være behov for annen eller tyngre styrekompetanse i en eliteklubb eller i en klubb med stor omsetning, i forhold til i en opplæringsklubb eller en svært liten klubb.

Generelle tips til valgkomiteen:

– bruk god tid på oppgaven

– kartlegg kandidater ut i fra klubbens virksomhetsplan, klubbtype og klubbens behov for styrekompetanse

– organisasjonshjulet er et fint verktøy i kartleggingen av kandidater,- styre bør samlet sett ha kompetanse innenfor hvert “kakestykke”/ organisatoriske område

Bruk gjerne NIF sin rollebeskrivelse til valgkomite i arbeidet med å rekruttere tillitsvalgte (her kan idrettsråd byttes med idrettslag).

Klubbtrappa kan brukes for å se nærmere på organisasjonshjulet og klubbtypene.

Klubbpakka – gratis juridisk veiledningsverktøy for klubber tilsluttet NSF

Klubbpakka er et nettbasert juridisk verktøy, skreddersydd for idrettslagenes virksomhet, som har til formål å forenkle og profesjonalisere hverdagen til tillitsvalgte og ansatte i norsk idrett. Klubbpakka er laget av advokatfirmaet Kleven og Kristensen.

Klubbpakka gir en juridisk veiledning innenfor hovedområdene NIFs lov og lovnormen for idrettslag, «idrettens» plikter som arbeidsgiver, styrets oppgaver og ansvar, idrettens forsikringer og erstatningsansvar, samt spørsmål innenfor skatt- og merverdiavgift.

NSFs avtale med Klubbpakka gir klubbledelsen fri tilgang til en rekke standardavtaler, standarddokumenter og foredrag som er skreddersydd for idrettslag generelt og for svømmeklubber spesielt. Nye dokumenter som er utviklet spesielt for svømmeklubber er ansettelsesavtaler for daglig leder, hovedtrener og trener.  Les mer på denne siden om Klubbpakka, og passord for å logge inn. 

Daglig leder rollen

Norsk svømming profesjonaliseres stadig mer, i likhet med norsk idrett for øvrig. En følge av dette er at stadig flere klubber ansetter en daglig leder, noe som har potensiale til å skape store muligheter for vekst og utvikling i klubben.

Dette gjelder også for heltidsansatte trenere, der det har vært en stor vekst i ansettelser de siste årene. Vi ser også en økning i antall ansatte svømmeskoleansvarlige i større eller mindre stillinger, samt kombinasjonsstillinger av for eksempel hovedtrener og daglig leder.

For styre kan opprettelse og ansettelse av en daglig leder stilling bety nye erfaringer med sitt arbeidsgiveransvar. En viktig faktor for å lykkes med nyopprettede stillinger i startfasen er en god rolleforståelse. Hva innebærer daglig leder rollen? En stillingsannonse, arbeidskontrakt og stillingsinstruks for en daglig leder i en svømmeklubb kan se noe ulike ut. Dette på bakgrunn av noe ulike kompetansebehov i forhold til oppgaver som skal gjøres i klubbene. Klubber har for eksempel ulik størrelse på medlemsmassen, ulik omsetning og økonomisk situasjon, ulik anleggssituasjon og ulike ambisjoner og mål. Det er viktig at styre gjør en grundig jobb med de tre første trinnene i rekrutteringsprosessen for å få en god forståelse av rollen til sin ønskede daglig leder.

Imidlertid er det en god del fellesnevnere når det gjelder definisjonen på en daglig leder. Daglig leder er betegnelsen på den som har det daglige ansvaret for driften til et selskap, uavhengig av organisasjonsform. Et selskap kan i denne betydningen være alt fra et enkeltpersonsforetak til en forening eller aksjeselskap. Det er naturlig at daglig leder har ansvaret for de menneskelige og materielle ressursene i selskapet.

Det er styre som er daglig leders nærmeste overordnede organ, og daglig leder rapporterer til styreleder utenom styremøtene. Styre er ansvarlig for opplæring og oppfølging av den ansatte, og styreleder må sette av tid og ressurser til å fungere som nærmeste overordnede. Daglig leders overordnede oppgave er å jobbe med de strategier, mål og tiltak som styre vedtar. I tillegg er daglig leder arbeidstaker, med de rettigheter og plikter som alle andre arbeidstakere.

Stillingen som daglig leder er med dette en mellomlederstilling, ofte med både en administrativ og en operativ arbeidshverdag. Nyttige verktøy for daglig leder og styre i forhold til rolleforståelse er daglige leders arbeidsavtale, stillingsinstruks og klubbens virksomhetsplan. Under finner du et generelt, konkret eksempel på en stillingsinstruks. Den må imidlertid tilpasses hver enkelt arbeidsavtale og er kun et eksempel.

Stillingsinstruks daglig leder

Lederkurs for ungdom

Alle engasjerte ungdommer mellom 15 og 19 år, som har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (i styre, utvalg etc.), eller som ønsker å videreutvikle seg som instruktør/trener/dommer kan delta på Lederkurs for ungdom.

Målsetningen med kurset er å hjelpe deltakerne til å utvikle seg til dyktige og initiativrike unge ledere, som både vil, kan og tør!

Sentrale tema på kurset er lederskap, ungdom i sentrum, idrettens organisasjon, idrettens forandringsverktøy, selvtillit, lederen som coach, kommunikasjon og retorikk.

Les mer om Lederkurs for ungdom

X