go up

Para svømmeidrett i klubb

Alle klubber, uavhengig av geografi og størrelse, bør kunne tilrettelegge for at personer med funksjonsnedsettelse skal få tilbud i klubben på lik linje med alle andre. Kanskje er det ikke nødvendig å gjøre noe ekstra.

Dere som er ledere, trenere, instruktører eller har annen rolle i klubben, trenger ikke være eksperter på funksjonsnedsettelser og tilrettelegging. Det aller viktigste er at dere er åpne, nysgjerrige og løsningsorienterte for de spørsmål som kan komme.

Ikke alle parautøvere har behov for hjelp eller tilrettelegging. Det er likevel til god hjelp for dere som klubb om dere har kjennskap til hva paraidrett er, hvordan dere på best mulig måte kan tilrettelegge tilbud og følge opp de som er med på opplæring og trening ut ifra deres individuelle behov.

NSF har laget en egen veileder som tar for seg det generelle ved tilrettelegging. Veilederen er beregnet på alle som har en funksjon i klubben og for alle klubber, enten en allerede har tilrettelagte tilbud/parautøvere eller ønsker å starte opp. Her er det anbefalinger og tips til hva du eller klubben din kan gjøre. Det er ingen fasit på hva en skal gjøre, den enkelte klubb  må selv tilpasse ut ifra de lokale forhold.

Uansett hvilken rolle du har i klubben, husk at:

 • Det er omgivelsene og aktiviteten som skal tilpasses den enkelte – det er ikke den som har en funksjonsnedsettelse som skal tilpasse seg omgivelser og aktivitet. Det meste er mulig å få til!
 • Husk at dere ikke trenger å være eksperter for å få til noe bra!
 • Vær åpen, nysgjerrig og løsningsorientert!

Her kan du lese veilederen SVØMMEIDRETT FOR ALLE  hvordan kan vi legge til rette for mennesker med funksjonsnedsettelser:

Kartlegging og forankring 

Alle klubber bør ha tenkt gjennom hva de svarer og hvilket tilbud de kan gi om de får spørsmål fra en utøver eller foresatt. Vi anbefaler derfor klubben å tenke gjennom/kartlegge av “parastatus ” i klubben i dag og hva de eventuelt kan gjøre for å bli bedre. Eksempler på spørsmål i en kartlegging:

 • Hva er klubbens verdier, visjoner og mål?
 • Er det noen i klubben med relevant erfaring og/eller kompetanse på tilrettelegging og som kan/ønsker å bidra?
 • Er det noen etterspørsel etter tilbud?
 • Har instruktører og trenere nok kompetanse – eller hva trenger de av påfyll?
 • Har klubben en eller flere utøvere med funksjonsnedsettelse i dag?
  • Hvordan er tilbudet til denne/disse?
  • Er det utfordringer/noe som ikke fungerer så bra?
 • Er det klubber dere kan lære av eller samarbeide med?

Forankring

I mange klubber er det en frivillig ildsjel som står bak og er pådriver for tilbudet. Om denne gir seg, kan tilbudet lett forsvinne.  For å sikre best mulig oppfølging og kontinuitet, er følgende aktuelt:

 • Det bør være en rolle og en kontaktperson i klubben med ansvar for å følge tilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser
 • Ha informasjon på hjemmesiden om tilbud klubben har eller kan gi
 • Paratilbud forankres i klubben gjennom styrevedtak eller vedtak på årsmøtet

Mennesker med funksjonsnedsettelser skal få samme muligheter og tilbud som alle andre. Hvordan tilbudet legges opp i den enkelte klubb, vil variere ut fra blant annet behov og etterspørsel. Vi anbefaler at tilbud til parautøvere i størst mulig grad inkluderes i eksisterende tilbud, slik at en får trene sammen med jevnaldrende.

Husk på og tenk gjennom:

 • Det er ikke alle som trenger ekstra tilrettelegging
 • Det er mest vanlig med en eller noen få parautøvere i klubb
 • Det er flere klubber som flere utøvere med utviklingshemming og har opprettet enge grupper. Tilbakemeldingene er at dette fungerer veldig bra.
 • Er det parautøvere i naboklubben/i kretsen, kan en legge til rette for noen felles treninger, OM dette er noe utøverne selv ønsker

 

Svømmeoppæring
Antall deltakere og behovet for tilrettelegging avgjør om det skal være eget tilbud eller inkludert i eksisterende tilbud.

Treningsgrupper
Parautøvere bør trene sammen med jevnaldrende utøvere i eksisterende treningsgrupper, uavhengig av hvor raskt en svømmer. Pass på at den eller de utøverne som trenger litt ekstra oppfølging, får dette.

Toppidrett
Parautøvere som har ambisjoner og ønsker å satse, skal selvfølgelig få de samme muligheter som andre utøvere. Husk at en utøver kan være en svært god parautøver ut ifra sine forutsetninger, selv om vedkommende ikke presterer på samme tider som jevnaldrende utøvere/andre som satser og som ikke har en funksjonsnedsettelse.

Mosjon/andre tilbud
Noen klubber samarbeider med kommunen eller organisasjoner og tilbyr tilrettelagt aktivitet for personer som trenger en del ekstra oppfølging. Vi oppfordrer klubben til å undersøke om et slikt samarbeid kan være
aktuelt for svømmeopplæring eller bassengaktivitet.

 

Hvordan få med flere på opplæring og trening?

 • Ha informasjon om tilbudet lett synlig på klubbens hjemmeside – sammen med kontaktinformasjon. Bruk også sosiale medier til å spre informasjon.
 • Bruk fagkonsulentene for paraidrett i idrettskretsen. Disse har et bredt kontaktnett og kan videreformidle informasjon, hjelpe til med oppstart/ utvikling av tilbud og mye mer.
  Se NIF sin hjemmeside for kontaktinformasjon.
 • Ta kontakt med lokale brukerorganisasjoner for å informere om tilbud og se på mulighet for samarbeid. Se oversikt over sentrale organisasjoner. 
 • Ta kontakt med og send informasjon til de etater i kommunen som jobber med kultur, oppvekst og tilrettelagt fritid
 • Ta kontakt med aktuelle kommunale helsetjenester (f.eks. fysioterapi, rehabilitering og helsestasjon)
 • Kan det være aktuelt å arrangere en åpen dag/åpen trening?
 • Ta kontakt med Norges Svømmeforbund (NSF), for hjelp til å informere om tilbudet
 • Er det noen i klubben som “kjenner noen som kjenner noen…” som kan informere og reklamere for tilbudet?
 • Vær synlig lokalt – i lokalavisen, på aktuelle arrangementer og på egne stevner/arrangement.
 • Vær tålmodig – ikke god opp! Rekruttering tar tid. 

 

Hva med trenere?

 • Forsøk å rekruttere trenere fra egen klubb
 • Gjør det attraktivt for klubbens instruktører eller trenere å følge opp parautøvere.
 • Er det høyskoleutdanning i nærheten, der det kan være aktuelle kandidater (f.eks utdanning innen fysioterapi, vernepleier, ergoterapi, idrett) 

Alle nye medlemmer skal tas imot og ønskes velkommen på samme måte, uavhengig av hvem de er. Vær oppmerksom på at noen kan ha behov for mer forutsigbarhet og trygghet og da trenger mer informasjon om selve tilbudet. Eksempler på hva dere kan gjøre i klubben:

 • Ta kontakt med Særfobund eller med Idrettskretsen om dere ønsker hjelp til et første møte med en ny utøver
 • For de utøvere/foresatte som ønsker – invitere til besøk eller prøvetrening, gjerne med en omvisning
 • Besøket kan kombineres med et oppstartsmøte, der hensikten er at dere som klubb (gjerne trener/instruktør) får den informasjonen som er nødvendig for å kunne gi et best mulig tilbud, f.eks om det er spesielle hensyn en må ta. Noen foreldre kan være skeptiske (og beskyttende) og med et møte kan en forklare hva opplæringen/treningen går ut på og skjer i trygge omgivelser.
 • Barn er ofte nysgjerrige og flinke til å spørre. Avklar derfor med foresatte/barnet om hva en kan si i gruppa og hvordan si det.

 

Kjenn din utøver

Det er viktig at trener kjenner si utøver, med de muligheter og utfordringer som er, hvilke hensyn en må ta og hvordan en best mulig kan legge til rette. God kommunikasjon og gjensidig tillit og respekt er her stikkord, samt at det mår være forståelse i klubben for at en trener må bruke litt mer tid på enkelte utøvere.

Husk på og tenk over:

 • Noen utøvere kan, på grunn av funksjonsnedsettelsen, ha mer behov for restitusjon (f.eks. på grunn av større totalbelastning gjennom dagen)
 • Skap forståelse i gruppa og i klubben for at likebehandling i noen tilfeller innebærer at  noen får litt mer oppfølging
 • Som trener skal du ikke være ekspert på din utøvers funksjonsnedsettelse, men du bør gjøre deg kjent med hva som påvirker utøvers idrettshverdag og hvilke hensyn som tas i forbindelse med trening, reiser og konkurranser
 • Når utøver er klar for å konkurrere på approberte stevner, gjør deg kjent hva klassifisering er.
X