go up

Anleggstips

Mange klubber og personer møter ulike situasjoner i forhold til svømmeanlegg.

Her kommer noen tips/råd:

BYGGING / REHABLITERING AV SVØMMEANLEGG

Område

Tiltak

Klubben har tanker om nytt svømmeanlegg  

 • Gjør en behovsanalyse. Bruk tallene som er relevante.
 • Kontakt NSFs anleggsveiledere for bistand

 

Prosessen med å planlegge svømmeanlegg har begynt  

 • Lag en prosjektgruppe (klubb, personer med kompetanse, politikere)
 • Danne allianser: Kommune, fylke, idrettsråd, organisasjoner, næringsliv (eks store bedrifter med behov for arbeidsplass), andre positive grupper/personer
 • Utarbeid skisseprosjekt – Hvor, hva og hvordan -> rådgivning/kvalitetssikring fra NSFs anleggsutvalg
 • Sette det på dagsorden gjennom for eksempel: å møte ordfører, mediastrategi, bruke høyt profilerte person mot saken, kontakte idrettsråd og idrettskrets
 • Få prosjektet inn i kommunens plandokumenter, for finansiering

 

Prosjektet er godkjent i kommunen  

 • Klubben må sørge for å være representert i kommunens brukergrupper / planleggingsgrupper
 • Finn de beste lobbyistene – lag og bruk nettverk
 • Lobbyere mot administrasjon og politikere i kommunen – mot økt hastighet i avgjørelsene
 • Viktig å få med idrettens garantier for bruk av idrettsanlegget
 • Jobbe mot et lavterskeltilbud i anlegget (bygget er en sentral del av kommunens infrastruktur)

 

Ferdigstillelse  

 • Bygg opp et organisert aktivitetstilbud (klubb)
 • Klubbutvikling – få klubben operativ i forkant av ferdigsstillelse. NSF bistår -> Se “klubbutvikling
 • Se evt på driftsmodeller (hvilke muligheter finnes)
 • Hvordan få til en god samarbeidsavtale med kommunen

 

Rehabilitering av anlegg  

 • Gjør en behovsanalyse (vurdering om rehabilitering eller bygge nytt anlegg) (se dokument øverst i tabellen)
 • Utarbeid skisseprosjekt – Hvor, hva og hvordan -> rådgivning/kvalitetssikring fra NSFs anleggsutvalg
 • Danne allianser: Eier, Kommune, idrettsråd, organisasjoner, andre positive grupper/personer
 • Sette det på dagsorden gjennom for eksempel: møte ordfører, mediastrategi, bruke høyt profilerte person mot saken, kontakte idrettsråd og idrettskrets.
 • Få prosjektet inn i kommunens plandokumenter, for finansiering

 

Utstyr  

 • Kommunen har forpliktelse til å ha utstyr etter idrettens spesifikasjoner til trening og evt konkurranse
 • Henvis til spesifikasjoner mot svømmeanlegg (NSFs hjemmeside)
 • Spillemidler (se eget punkt)
 • Søk i kommunens utstyrspott
 • Bruk HUE – vær realistisk med hvilket utstyr klubben/anlegget trenger

 

Svømmeanlegget skal stenge pga rehabilitering  

 • Har kommunen søkt om lov fra KKD? Finn ut ved søke på  www.idrettsanlegg.no
 • Klubben har krav på godt erstatningstilbud (såfremt anlegg har fått spillemidler innen siste 40år)
 • Påvirk tidspunktet for rehabilitering. Mest mulig bør rehabiliteres på sommeren hvor bruken av svømmeanlegget er lavest

 

Hvordan/hvor kan man søke midler til anlegg/utstyr

 

BRUK / DRIFT / TILGANG / KOSTNAD VED ANLEGG

Område

Tiltak

Høy halleie  

 • Hva betaler klubben vs andre idretter for leie av idrettsanlegg i kommunen? (Idrett på like vilkår)
 • Påvirke kommunen til gratis trening for barn/unge (Henviser til Stortingsmelding nr 14, og NIFs Idrettspolitisk dokument 2007)
 • Kommunen bygger og driver anleggene – idretten fyller med aktivitet
 • Vis til alt det positive klubben bidrar med i lokalsamfunnet
 • Sjekk kriterier for tildeling av spillemidler (KKD – Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet)

 

Utvidet bassengtid / Klubben har ugunstige bassengtimer  

 • Se power point Moss presenterte sin kommune ang ugunstige treningstimer for barn/unge
 • Gjør en behovsanalyse. Hvor stort er behovet?
 • Egenbruk – effektiviser bruken av klubbens tid. Vurder antall deltakere per kurs,antall instruktører per kurs, tid per kurs, organisering av bassenget etc
 • Ha god dialog og vær på lag med drifter (gjelder HELE klubben, alt fra utøvere, til foreldre og instruktører)
 • NSF strategidokument bruk, bygging og forvaltning av svømmeanlegg

 

Svømmeanlegget er stengt i lang periode på sommeren (mer enn 3mnd)  

 • Har kommunen søkt om lov fra KKD? Sjekk din hall ved å søke på www.idrettsanlegg.no
 • Klubben har krav på erstatningstilbud på tid over 3mnd (såfremt anlegg har fått spillemidler innen siste 40år)
 • Samarbeid med kommunen i forhold til erstatningstilbud som er positivt for begge parter
 • Påvirke kommunen til å ha hallen oppe i lengre periode per år

 

Svømmeanlegget driver svømme- undervisning  

 • Få nasjonalt på agendaen (NSF)
 • Ha god dialog med kommunen/eier av svømmeanlegg
 • Klubben bør være med i Norges Svømmeskole

 

Klubben forespurt om å drifte anlegget  

 • Gjør en grundig evaluering
 • Undersøk hos eksisterende klubber som driver anlegg (Skjetten, Nordre Land, Asker, Lambertseter)

 

 

 

IDRETTSRÅD / IDRETTSKRETS

Område

Tiltak

Kunnskap om idrettsrådet  

 

Ønsker større innflytelse på idrettsrådet  

 • Bli med der tingene planlegges og vedtas
 • Bruk kontaktnettverk, ha kontakter i idrettsrådet
 • Få representant inn i idrettsrådet som kan argumentere svømmeklubbens sak

 

Idrettsrådet fungerer dårlig  

 • Idrettskretsen ansvarlig for idrettsrådet – kontakt idrettskrets
 • Bli med der tingene planlegges og vedtas (idrettsrådet)
 • Alternativt: Ta direkte kontakt med kommunen

 

Svømmeklubben ønsker deltakelse i idrettsrådet  

 • Stille opp på årsmøtet idrettsrådet
 • Melde inn potensielle kandidater til valgkomiteen
 • Ha riktig person på riktig sted – vær selektiv når noen skal nomineres til idrettsrådet eller andre sentrale instanser

 

 

ANNET

Område

Tiltak

Det trengs nytt utstyr i svømmeanlegget  

 • Standardutstyr til anlegg: Kommunens ansvar
 • Utstyr til trening: klubbens ansvar
 • www.idrettsbutikken.no
 • Spillemidler (se eget punkt)
 • Støtte: lokale midler (idrettskrets), kommune, fylke

 

 

X