go up
Les hele saken

Trenere – NM-klubb

  • I NM-klubben er man gode på å jobbe i team blant instruktører og trenere.
  • Alle trenere og instruktører må ha gjennomført Trenerattesten, og klubben har gått inn i systemet og godkjent alle.
  • Det er mange instruktører i de ulike grenskolene, og instruktørene har utdanning ut ifra nivået de jobber på. Det er instruktørsamlinger i klubb og gjerne også i samarbeid med naboklubber. Det er fokus på etterutdanning og kompetansepåfyll hos instruktørene.
  • Trenerne jobber ut ifra klubbens mål, og en sportslig plan om klubben har dette. Trenerteamet ledes av hovedtrener, og trenerteamet bør arbeide ut fra en felles filosofi. Alle trenerne er godt satt inn i klubbens utviklingstrapp og sportslig plan, og jobber etter dette. Hovedtrener bør ha minimum Trener 3, og trenerne har trenerutdanning ut fra nivået de jobber på. Også hos trenerne er det fokus på etterutdanning og kompetansepåfyll, gjerne hos andre klubber i landet eller i utlandet.
  • Trenere er oppdatert på NSFs sportslig plan, utviklingstrapp, testbatteri og jobber etter dette. Hvis klubben har utøvere på landslag, så er trenerne oppdatert på NSFs treningsfilosofi for å skape verdensenere. Trenere følger med på forskning og utvikling innen idretten og trenerfaget.
  • Trenere og instruktører har fokus på at det er gøy og givende å komme på trening, og allsidighet er viktig.
  • Hovedtrener er ansvarlig for utviklingen i klubbens trenings- og konkurransegrupper. Hovedtrener leder og utvikler trenerteamet og holder regelmessige trenermøter, mens grenskoleansvarlig gjør det samme for instruktørene i grenskolen. Grenskolesansvarlig og hovedtrener samarbeider for å skape en helhet i klubben.
  • Det er et trygt og sunt miljø i klubbens grenskole og trenings- og konkurransegrupper. Trenerne er gode på å bygge kultur, og utøverne opplever å bli ivaretatt i klubben.

Må ha på plass

Idrettstinget vedtok i 2021 obligatorisk trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Det betyr at alle trenere, instruktører og de som har ansvar for idrettsaktivitet må oppfylle kravet om Trenerattest. Det er klubbenes ansvar å sikre at kravet oppfylles. Klubben må gå inn og godkjenne alle trenere i klubb som har gjennomført trenerattesten.

Trenerattesten kommer i tre versjoner – én for trenere i barneidrett, én for trenere i ungdomsidrett og én for trenere i voksenidrett.

Mer om trenerattesten

Brukerveiledning IL

Hovedtrener har definert rolle og har minimum Trener 3 kompetanse.

Trener 3

Hovedtrenerrollen

Instruktører og trenere med relevant utdanning ut i fra hvilket nivå de har ansvar for.

Hovedtrener har Trener 1 etter opplæringsnivå.

Klubben har god kultur for skolering og ivaretakelse av instruktører og trenere.

Mer om utdanning

For å sørge for at kvaliteten på aktiviteten, og for inspirasjon for trenere og instruktører er det lurt med faste trener og instruktørmøter hver sesong. Her kan dere eks. ta opp ulike tema, utfordringer eller spørsmål. Gå igjennom terminliste, sesongplaner, og sportslig plan. Gjennomføre etterutdanninger, diskutere teknikk, eller bare ha en sosial samling med god mat. Dette er også en god mulighet til å styrke teamene, og få mer samarbeid mellom trenere og instruktører.

Klubben har definerte roller på sine instruktører og trenere. Det er tydelig hva oppgavene dine er ut i fra med hvilke nivåer og grupper du har ansvaret for. Dette bør stå beskrevet i klubbens sportlige plan, evt. i klubbhåndboka.

Sportslig plan svømming

Utviklingstrapp svømming

Trenere bør gjennomføre jevnlige utøversamtaler med utøverne sine, spesielt når utøvere blir eldre, og er i konkurransegrupper der de ønsker å nå mål. Slik kan treneren kartlegge hvordan utøveren har det, dere kan sammen sette mål for utøveren og utøveren får mer autonomi på egen treningshverdag.

Utviklingstrapp svømming

Klubben bør ha en utdanningsplan for trenere og instruktører.

Hvilket nivå av utdanning har treneren nå? Hvilket nivå ønsker treneren? Hvilket nivå av utdanning mener klubben at treneren bør ha på det nivået treneren jobber på? Er det noe etterutdanning eller konferanser treneren bør få tilbud om å ta for å få mer kompetanse og inspirasjon?

Bør ha på plass

Det skal være mulig å utvikle seg på det nivået man arbeider på, uten å ta neste steg i utdanningen. Etterutdanningen tar utgangspunkt i grunnutdanningsnivået som deltakeren har. Det skal f.eks ikke være nødvendig å gå fra Trener 1 til Trener 2-utdanning (opp i nivå), når man er fornøyd med det nivået man arbeider på. Etterutdanning kan gjennomføres som e-kurs, eller man kan gjennomføre etterutdanningsmoduler i klubben for alle instruktører/trenere.

Mer om etterutdanning

Deltakelse på konferanser er en fin mulighet for klubbens ulike trenere til å lære mer, få et større nettverk, god erfaringsutveksling og input til treneroppgavene.

Kompetansehelga

 

Trener/lederkonferansen

Klubber/kretser kan arrangere instruktørkurs for begynnerinstruktør og videregående instruktør svømming, baby- og småbarnssvømming, Instruktørkurs funksjonshemmede/Parakurs svømmeopplæring. De kan også arrangere praksissamlinger i Trener 1 svømming.

Det kan være en stor fordel å ha dialog med andre klubber i nærområdet/kretsen, da kan man sikre god deltakelse på kursene og at man gjør en fordeling på hvem som arrangerer de ulike kursene.

Mer om arrangering av kurs

For mange idrettslag er det utfordrende å få tak i mennesker som både har lyst og kompetanse til å påta seg en trener- eller instruktøroppgave. Derfor er det desto viktigere å ha en plan for hvordan man skal rekruttere dem. Ved å tilby muligheten for kompetanseheving og å vise at man blir del av et trenerkollegium kan det være lettere å rekruttere trenere.

Mange trenere føler seg alene med sin oppgave og at de ikke har noen god kobling til resten av idrettslaget. Ved å legge til rette for at trenerne føler seg som en del av et felleskap kan man øke trivselen blant trenere og bidra til at de ønsker å være trenere lenger.

Mer om trenerrollen

Kan ha på plass

Klubbens trenere kan gjerne ta Vill i vann trenerkurs for å lære flere morsomme øvelser, mer om andre grener og om Vill i vann. Enten om klubben har eller starter med Vill i vann grupper, eller som etterutdanning for å bli en mer kreativ trener med bruk av lek og morsomme øvelser som en del av vanlig trening.

Vill i vann trenerkurs

Trenere samarbeider med andre klubber og andre trenere. Slik kan trenere få mer kompetanse, mer inspirasjon og et større nettverk. Utøverne kommer også styrket ut av et god samarbeid mellom ulike trenere, ved at klubbtreneren har flere andre kollegaer i miljøet å spille på ved ulike spørsmål. Store NM-klubber bistår også mindre klubber i lokalmiljøet.

Ønsker klubben mer info, eller bistand fra Norges Svømmeforbund ang. trenere, instruktører eller utdanning?

Her finner du kontaktinfo: https://utdanning.svomming.no/om-utdanningen/kontakt-oss/

X