go up
Les hele saken

Organisasjon – Konkurranseklubb

  • I en konkurranseklubb er rutiner for lovpålagte  oppgaver under full kontroll. Det er oversikt over medlemmene, og over økonomien.
  • Styret må finne og definere sin rolle, helst i en klubbhåndbok. Klubbhåndboken er en kokebok for hvordan klubben driftes og inneholder instrukser, retningslinjer osv.. Retningslinjene kan gjelde mobbing, alkohol, antidoping, hvordan vi oppfører oss på reise, osv. Retningslinjene bør ligge tilgjengelig på klubbens hjemmeside og oppdateres minst 1 gang hvert år. Klubben bør utarbeide et årshjul som inneholder frister for søknader til ulike stipender og støtteordninger
  • Klubben har kanskje ansatte trenere, og dermed også godkjente kontrakter for disse. Styret er trygg på arbeidsgiveransvaret.
  • Klubben bør ha en handlingsplan eller en virksomhetsplan, og jobber målrettet etter denne. Som for utøvere, er det også naturlig at klubben setter seg mål. En virksomhetsplan utarbeides i fellesskap og vedtas på årsmøtet. Virksomhetsplanen skal være et levende strategidokument som sier noe om hvor klubben skal, og hvordan den skal komme dit. En handlingsplan er mindre omfattende, og kan vedtas av styret.
  • Å leve i sin egen boble er på langt nært så morsomt som å samarbeide, trene og skape aktivitet med andre engasjerte. Utøvere, trenere og ledere blir inspirert av et givende samarbeid. Områder det er naturlig å samarbeide om kan være utdanning, instruktørsamlinger, treningshelger, leire og stevner.
  • Klubben har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Klubben følger NIF sine retningslinjer, og styret er ansvarlig for at retningslinjene er kjent og blir fulgt. Styret er også kjent med veilederen for hvordan håndtere saker om seksuell trakassering og overgrep i klubben. Klubben oppfordres til å bli en Trygg på trening klubb, og gjennomføre programmet i klubben.
  • Det er plass for alle i klubben, uavhengig av familiens økonomi. Klubben har så lave kostnader som mulig, og støtteordninger til de som trenger det. Klubben oppfordres til å bli en Alle med klubb, og gjennomføre Alle med programmet i klubben.
  • Klubben kjenner til NIF sine retningslinjer mot vold og trusler i idretten.

Må ha på plass

Klubben må ha en lov som samsvarer med NIFs regelverk.

Les mer om lovnorm

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtets oppgaver er nærmere beskrevet i idrettslagets lov. Der fremgår det også hvordan årsmøtet skal innkalles og gjennomføres.

Les mer om årsmøtet

Alle idrettslag skal bruke elektroniske medlemsløsninger som er godkjent av NIF.

Les mer om medlemssystem

Klubben skal ha kontroll på at gjeldende regnskapsbestemmelser etterleves, og ha kontroll på klubbens økonomi.

Mer om økonomi

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest (barneomsorgsattest). Alle klubber skal ha en politiattestansvarlig.

Les mer om politiattest

Klubben kjenner til idrettens barnerettigheter, bestemmelse for barneidrett og har en engasjert barneidrettsansvarlig som følger opp barneidretten i klubben.

Les mer om barneidrett

Hvis klubben har ansatte må de ansatte ha fått en gyldig kontrakt.

Klubbpakka.no er en gratis tjeneste for klubber i NSF. Her finner dere eksempler på kontrakter for ulike roller i våre klubber skrevet av idrettsadvokatene:

Klubbpakka.no

Les mer på disse to sidene om arbeidsgiveransvar:

Arbeidsgiveransvar NSF

Arbeidsgiveransvar NIF

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Personvernregelverket kan oppleves omfattende og uoverkommelig. Klubben må sette seg inn i hvilke regler som gjelder for idretten, og ha rutiner for behandling av personopplysninger.

Mer om personvern

Bør ha på plass

En klubbhåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslaget og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt. Klubbhåndboka vil dermed bidra til kontinuitet i det som bestemmes og gjøres i idrettslaget. Det kan også være lurt å ha en egen håndbok for grenskolen. Sjekk ut under ressurser i tryggivann.no for eksempler på dette.

Et velfungerende styre, engasjerte utvalg og dyktige frivillige/ansatte er avgjørende for at man skal kunne nå de målene man har satt for sin klubb. Derfor er det viktig at alle roller i klubben, og hvilke oppgaver de ulike rollene skal gjøre er nedskrevet og kjent. Det er lurt å ha de nedskrevet i klubbhåndboka, og at det ligger synlig for alle medlemmer.

Styrets ansvar

Eksempler på Klubbhåndbok fra ulike klubber i Norge:

Alle idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særforbund og NIF har ansvar for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold som har skjedd i deres virksomhet. Det er viktig at du som har ansvar for å håndtere et varsel, får god bistand og gode verktøy for å løse denne viktige oppgaven. Du finner derfor informasjon om prosessen i varslingssaker, digitalt system for varsler og informasjon om hvordan motta et varsel via lenkene over.

Mer om varsling

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak?Rent Idrettslag er et konsept forbeholdt organisasjonsledd som er en del av Norges idrettsforbund. For idrettslaget er det en enkel måte å sette fokus på verdiarbeid og antidoping. Norges Svømmeforbund oppfordrer alle våre medlemsklubber å bli Rent Idrettslag.

Mer om Rent Idrettslag

Alle klubber og styrene i klubber bør ha oversikt over hvilke oppgaver som skal gjøres når. Klubbhåndboka er et godt verktøy, men lag gjerne et eget digitalt årshjul i tillegg.

Klubben kan lage så mange årshjul man ønsker, og det er gratis.

Mer om digitalt årshjul

Ved siden av skolen, er idrett og fritidsaktiviteter den viktigste fellesskaps- og inkluderingsarenaen for barn og unge. Allikevel er det mange som faller utenfor på bakgrunn av familiens økonomiske situasjon. Idrettslaget bør derfor være bevisste totalkostnaden for deltagelse og tilpasse tilbudet for å sikre at alle barn og unge for muligheten til å delta.

Mer om inkludering

Kjenner til og bruker ulike

retningslinjer og veiledere:

Seksuell trakassering og overgrep:

Seksuell trakassering

Vold og trusler: 

Vold og trusler

Mobbing:

Mobbing

Rasisme og diskriminering:

Rasisme og diskriminering

Retningslinjer bilder og video:

Filming

Bilder og video

Kan ha på plass

For å skape utvikling i et idrettslag, må vi først bli enige om hva idrettslaget vil, og så finne ut hvordan vi skal jobbe for å oppnå det vi er enige om.

En virksomhetsplan er et godt hjelpemiddel for å beskrive hvordan vi vil utvikle idrettslaget. Virksomhetsplanen er også et godt hjelpemiddel for å gjøre riktige prioriteringer, og legge innsats og kontinuitet i de oppgavene som er viktigst.

Mer om virksomhetsplan

Gjennomfør kurset Trygg på trening i klubben. Trygg på trening med Redd barna er et kurs som skal gjøre klubben deres til et trygt sted for barn. Kurset gir deltakerne kompetanse om hva seksuelle overgrep er, hva man skal gjøre hvis man er bekymret for et barn og hva man kan gjøre for å forebygge seksuelle overgrep i egen klubb.

Les mer om Idrettens digitale tjenester. Her er det flere tips til informasjonsverktøy som klubben kan bruke for å kommunisere bedre med medlemmene og styret.

Digitale tjenester

 

Medlemmene er klubbens viktigste ressurs. Det er viktig å lytte til hva medlemmene sier, hva de savner og ønsker seg av aktivitet. Send ut gratis medlemsundersøkelser kalt Members 1st.

Members 1st

X