go up

Hva er klassifisering?

Alle som skal delta i klassen for funksjonshemmede (paraklassen) må ha en godkjent klassifisering. Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonshemning rettferdige.

Alle utøvere skal føle at de kan delta ut fra sine egne forutsetninger og at de konkurrerer med utøvere med tilnærmet lik funksjonsgrad. Det er altså funksjonsgrad, og ikke diagnose, som legges til grunn ved tildeling av klasse. Det er ulike former for klassifisering ut fra hvilke type funksjonsnedsettelse en har, men alle klassifiseringer må gjøres av godkjente klassifisører. Det er egne klasser for bevegelseshemmede, synshemmede, hørselshemmede og utviklingshemmede.

NSF funksjonshemmede klassifisering

Når en utøver har fått en klasse kan han eller hun fortsatt delta på vanlige stevner sammen med resten av klubben. Forskjellen er at i stedet for å konkurrere i sin vanlig aldersbestemte klasse, vil utøveren delta i klasse tildelt i klassifiseringen. I større stevner og på NM konkurrerer alle funksjonshemmede mot hverandre, sammenlikningsgrunnlaget er hvor nær de er verdensrekorden i sin klasse (% av verdensrekord). Den som i prosent er nærmest verdensrekorden i sin klasse, er vinner (Australsk modell).

 

World Para Swimming og internasjonal klassifisering. 

World Para Swimming (WPS), tidligere IPC Swimming, er svømmingens internasjonale forbund og de som er ansvarlig for og følger opp alt som som omhandler klassifisering. Klassifiseringssystemet som benyttes i dag er utviklet av Den Internasjonale Paralympiske Komité (IPC) og benyttes på alle stevner internasjonalt. Utøvere som skal konkurrere internasjonalt, må ha en internasjonal klassifisering.

Les mer om internasjonal klassifisering i eget dokument nederst på siden.

 

Hvilke utøvere kan klassifiseres?

For å kunne klassifiseres må utøveren trene svømming aktivt og være medlem i klubb. Alle utøvere som en medisinsk diagnose som er godkjent innen klassifiseringssystemet, kan klassifiseres. Det er også et krav om minstehandicap for å kunne få en klasse. Dette betyr at utøvere med kun minimale funksjonsnedsettelser kan falle utenfor WPS sitt system med klasser. Her oppstår av og til grensetilfeller, men testene som brukes for å avgjøre hvor i systemet utøvere passer inn, skal være nøyaktige nok til å kunne avgjøre hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor.

Basert på idrettenes egenart er det ulike krav til minste funksjonshemning i ulike idretter, noe som kan føre til at en utøver som har fått klasse i en annen idrett ikke får det i svømming, eller motsatt.

Utøvere med flere diagnoser, for eksempel bevegelseshemming og utviklingshemming, blir ikke klassifisert på bakgrunn av begge diagnoser. Det er da vanlig at en klassifiseres ut fra den diagnosen som er mest framtredende.

Utøvere/klubber som mener det er tildelt feil klasse i klassifiseringen, må ta kontakt med Norges Svømmeforbund.

Klassifisering i de ulike hovedklasser

Klassifiseringen av bevegelseshemmede består av testing på land og i vann, samt observasjon i konkurranse. For bevegelseshemmede er det forskjellige klasser i de ulike svømmeartene. S-klassen omfatter svømmeartene rygg, crawl og butterfly, SB-klassen er for bryst, mens SM brukes i medley.

Utøvere som ønsker klassifisering, må fylle ut Skjema for klassifisering av bevegelseshemmede (skjema er nederst på siden). Skjema fylles ut av lege, foresatt eller eventuelt av trener.

 

Årlig klassifisering i november/desember på Åpen Parasamling

Norges Svømmeforbund tilbyr klassifisering for bevegelseshemmede på Åpen Parasamling, om ikke annen informasjon blir gitt. Dette er en årlig samling for nye utøvere, utøvere på vei opp og for landslaget. Behovet for klassifisering ut over dette, vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Bevegelseshemmede konkurrerer i følgende klasser:

 •    S1-S10
 • SB1-SB9
 • SM1-SM10

De med størst funksjonshemming havner i klassene S/SB/SM 1. Så går det gradvis oppover slik at de med minst funksjonshemming havner i klassene S10 / SB9 / SM S10.

 

Del 1. Medisinsk test 

Den medisinske testen gjennomføres på land. Her testes muskelstyrke, bevegelighet og koordinasjon, alt ettersom hva som er utøverens største funksjonshemming. Poengsummene fra de ulike testene sammenfaller med funksjonsnivå, og på denne måten kan utøvere med forskjellige diagnoser sammenliknes. Ut fra resultatene i den medisinske testen får utøveren en poengsum som gir midlertidige klasser før utøveren vurderes teknisk i vannet.

 

Del 2. Funksjonell test i vann 

I bassengtesten gjennomfører utøveren en rekke øvelser i alle svømmeartene, i tillegg til start, vending og flytestilling. Utfordringen her er å skille mellom hva som er utøverens begrensninger med bakgrunn i funksjonshemmingen, og hva som er trenbare egenskaper. Dette sammenliknes med funnene i den medisinske testen, og utøveren får midlertidige klasser.

 

Del 3. Observasjon i konkurranse 

For nasjonal klassifisering er det ikke et krav om observasjon i konkurranse, men ved internasjonal klassifisering er konkurransen en del av selve klassifiseringen. Utøveren observeres da i konkurranse for å få bekreftet funnene i de to tidligere trinnene. I forbindelse med klassifisering i konkurranse må utøver svømme 100 m i en S-øvelse (crawl, rygg eller butterfly) og 100 m bryst, samt beherske alle fire svømmearter. Etter observasjon i konkurranse, får utøveren sine endelige klasser.

Utøvere under 18 år må inn til en ny klassifisering i løpet av et til to år, om det ikke blir gitt permanent klasse. Dette er på grunn av endringer i funksjonsnivå som kan skje med vekst. Utøvere som ikke har en stabil tilstand, for eksempel nevrologiske tilstander som er i stadig endring, kan ikke klassifiseres før de har vært stabile i minst ett år.

 

I Norge har vi to godkjente klassifisører for bevegelseshemmede, Ingrid Ravnan og Karethe Buchmann. Begge er utdannet fra IPC. Ingrid Ravnan er også internasjonal klassifisør for WPS (World Para Swimming).

Klassene S/SB/SM15 er for utøvere med hørselshemning. Det internasjonale døveidrettsforbundet, (ICSD) har fastsatt en grense for hørselstap til 55 dB på det beste øret, når det gjelder rett til deltakelse i idrett blant hørselshemmede. Det er ikke tillatt å bruke høreapparat under konkurransen.

 

Utøvere som vil konkurrere i klassen for hørselshemmede må fylle ut et audiogram på Hørselssentralen. Skjema sendes til Norges Svømmeforbund.

 

Skjema og mer informasjon

Audiogram – fylles ut på Hørselssentralen

 

Norges Døves Idrettsutvalg (NDI)

Informasjon fra NDI om klassifisering

Mer informasjon om døveidretten i Norge. (NIF)

Med synshemming menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser for personens utvikling og/eller daglige funksjon.  Det finnes ulike grader og typer av synshemning med ulike årsaker. Synshemning deles ofte i tre grupper:

 • Som svaksynt regnes den som med beste korrigering først på 6m ser hva man normalt ser på 18m.
 • Som sterkt svaksynt regnes den som med beste korrigering først på 6m ser hva man normalt ser på 60m, eller som har et synsfelt på under 20 grader.
 • Som blind regnes den som kun kan skjelne mellom lys og mørke, eller ikke ser noe.

 

Ved klassifisering av synshemmede utøvere er det synsstyrke, samsyn og synsfelt som undersøkes, og International Blind Sport Association (IBSA) benytter et treklassesystem for inndeling. Klassene bygger på følgende synskriterier:

 

S11   Fra ingen lyspersepsjon i noen av øynene til lyspersepsjon, men uten evne til å gjenkjenne objekter eller konturer i noen retning eller avstand.
S 12 Fra evnen til å gjenkjenne objekter eller konturer til synsstyrke 2/60 og/eller et synsfelt på mindre enn 5 grader.
S 13 Fra synsstyrke 2/60 eller mer til synsstyrke 6/60 og/eller synsfelt 5 grader eller mer til synsfelt 20 grader.

.

All klassifisering gjøres ved optimale lysforhold og ved best mulig optisk korreksjon, det vil si at en utøver som har nytte av optiske hjelpemidler skal benytte disse under klassifisering, enten disse skal benyttes i konkurransen eller ikke.

 

Dersom du er synshemmet og ønsker å bli klassifisert for deltakelse i konkurranser i Norge skal følgende fremgangsmåte følges: 

 1. Skriv ut nasjonalt klassifiseringsskjema for synshemmede eller kontakt Norges Svømmeforbund eller Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for å få et skjema tilsendt.
 2. Fyll ut opplysningene i del 1 (fylles ut av utøveren).
 3. Ta kontakt med en øyelege for å få gjennomført en synsundersøkelse. Øyelegen gjennomfører undersøkelsen og fyller ut opplysningene i del 2. Synsundersøkelsen som opplysningene baserer seg på skal ikke være eldre enn 6 måneder.
 4. Utøveren sender skjemaet til Norges Svømmeforbund, Postboks 5000, 0840 Oslo / post@svomming.no
 5. Særforbund/NIF legger skjemaet fram for en IBSA klassifisør, som tildeler klasse (IBSA klassifisør fyller ut del 3 av skjemaet).
 6. Utøver får beskjed fra særforbund om hvilken klasse de skal konkurrere i.

 

Nasjonalt klassifiseringsskjema for synshemmede.

 

NB! Utøveren er selv ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med en synsundersøkelse.

 

Kontaktpersoner 

Dersom det er noen spørsmål, ta kontakt med Svømmeforbundet, Kristin Homb tlf 21 02 96 73 / kristin@svomming 

Mennesker med utviklingshemming konkurrerer i egen klasse i svømming, klass S14. For å konkurrerer i denne klassen, må vi ha en oversikt over hvilke utøvere som ønsker og er berettiget til svømme i klasse S14. Klubb eller foresatte må derfor melde inn til Norges Svømmeforbund om utøvere som skal konkurrere i denne klassen, slik at det blir registrert i vårt vårt påmeldings- og resultatsystem, Medley. Det er kun utøvere med gyldig lisens som er synlige på www.medley.no

Klubber/foresatte må være forberedt på at de må sende inn dokumentasjon på diagnosen.

For utøvere som, ut i fra tid, er kvalifisert til å delta på NM og andre større stevner, vil det være krav om innsendt dokumentasjon. I noen tilfeller kan det også være aktuelt med en samtale med en klassifisør. Dette gjennomføres da i forbindelse med trening eller konkurranse. .

 

For internasjonal klassifisering, er det egne regler og tester for på bli klassifisert.

 

For mer informasjon om klasser i svømming for personer med utviklingshemming, ta kontakt med Kristin Homb i Svømmeforbundet, tlf 90 74 85 48 / kristin@svomming.no

X