go up

Tilskudd til inkludering

Svømmeidretten, med tilbudet om svømmeopplæring, aktivitet og trening, skal være åpen og tilgjengelig for alle, også for de som trenger litt ekstra tilrettelegging og oppfølging. For å starte opp med eller videreutvikle svømmeopplæring, aktiviteter og trening, kan klubber og kretser søke om tilskudd.  Tilskudd kan søkes fra NSF, det offentlige, stiftelser og andre.

 

Spørsmål?

Ta kontakt med Kristin Homb i Norges Svømmeforbund kristin@svomming.no

 

Forside 2015-brosyre

Ulike tilskuddsordninger

1. Tilskudd til tilrettelagt opplæring og trening
Svømmeklubber kan søke om tilskudd til tilrettelagt opplæring og til trening. Hensikten er at det skal bli flere og bedre tilbud om opplæring og trening i svømmeklubben. Tilskuddet kan være til oppstart av egne kurs eller treningsgrupper. Det kan også gis tilskudd når det er behov for ekstra instruktør eller trener i eksisterende tilbud (når en eller flere deltakere/svømmere har behov for ekstra tilrettelegging). Klubbene kan søke om tilskudd til å dekke merkostnad ved å ha tilrettelagt tilbud, inntil kr 10 000. Egenandel for klubben er minimum 1/3 av merkostnaden. Hensikten med tilskuddet et at kostnaden for å være delta skal være på samme nivå som for øvrige aktiviteter i klubben.

Kriterier for å søke

 • Klubben må ha en merkostnad ved å ha tilrettelagt opplæring eller trening (f.eks ved behov for flere instruktører)
  – Gjelder søknaden kurs, må klubben være med i Norges Svømmeskole og ha gjennomført Kvalitetssjekken for Norges Svømmeskole
 • Instruktører som skal ha ansvar for kurset må være minimum Begynnerinstruktør og være en erfaren instruktør. I tillegg bør en ha gjennomført NSFs Instruktørkurs svømmeopplæring for funksjonshemmede.
 • Trenere skal ha gjennomført modulene om funksjonshemmede i Trener 1
 • Tilbudet og aktiviteten skal være synlig på klubbens hjemmeside.

Utbetaling av tilskudd

Søker vil få overført 50% av søknadssummen ved godkjent søknad. Resterende 50% når rapport er sent inn.

 

2. Tilskudd til øvrige tiltak som bidrar til økt aktivitet

Dette omfatter alle tiltak og aktiviterer som bidrar til økt aktivitet for målgruppen. Aktuelle tiltak kan være  ulike typer av rekrutteringstiltak som f.eks. ”Åpen dag / Åpen trening” – samt informasjonsmateriell i tilknytning til dette. Det kan være samarbeid mellom klubber for et bedre regionalt tilbud, det kan være tilskudd til temakveld eller til kompetansheving for instruktører og trenere eller andre gode tiltak som kommer målgruppen til gode. Det kan søkes om inntil kr 10 000.

Kriterier for å søke

 • Klubben må være medlem av NSF
 • Tiltaket skal være rettet mot barn, ungdom og voksne opp til 35 år.
 • Formålet skal være flere med funksjonsnedsettelse med på  kurs og/eller trening.
 • Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.
 • Det må søkes om tilskudd i forkant av gjennomføringen.

Utbetaling av tilskudd

Søker vil få overført 50% av søknadssummen ved godkjent søknad. Resterende 50% når rapport er sent inn.

For søknad og rapprt, brukes skjema under:

Søknadsskjema for tilskudd til inkludering

Rapportskjema for tilskudd til inkludering

Det finnes flere  muligheter for å søke om tilskudd til mennesker og grupper som trenger litt ekstra tilrettelegging. Hvem som konkret kan søke, hva en kan søke om tilskudd til og beløp, søknadsfrister og annen nødvendig informasjon vil variere ut fra hvem som deler ut tilskudd. For denne typen informasjon, se inn på hjemmesiden til den enkelte organisasjon/tilskudds-yter.

 

 

Har du tips eller informasjon om andre steder å søke om tilskudd – eller du har erfaring som søker/tiskuddsmottaker og vil dele dette med andre? Send til krtistin@svomming.no

Ledsagerordninger

En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og fritidsaktiviteter har som oppgave å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg og mestre ulike livssituasjoner. Dette kan innebære støtte og bistand til kultur- og fritidstilbud, først og fremst gjennom organiserte aktiviteter. Støttekontakt en lovhjemlet tjeneste i kommunene.

 

En treningskontakt er en treningskamerat som skal motivere, inspirere og bistå under trening og er i fysisk aktivitet sammen med brukeren. Tildelingen av treningskontakt skjer gjennom kommunenes støttekontaktordning. Det er kommunene som ansetter, lønner og følger opp treningskontaktene, mens idretten ofte bistår med utdanningen av treningskontaktene gjennom idrettskretsene.

 

Enkelte idrettslag har fått gjennomslag for å benytte midler som ellers ville gått til å lønne støttekontakt eller treningskontakt, til å lønne
trenere. Det i en treningsgruppe også finnes mange gode ledsagere som kan bytte på å bidra.

 

Hvordan disse tjenestene er organisert, kan variere fra kommunen til kommune. For nærmere informasjon om ordningen med støttekontakter og treningskontakter, ta derfor kontakt med kommunen.

X