go up
  • Styremedlem i Norges Svømmeforbund
  • Oppfølging av NSFs Svømmeutvalg
  • Representerer Haugesund Svømmeklubb
X