go up

For å opprettholde autorisasjon som instruktør og/eller trener i Norges Svømmeforbund, må man avlegge Årlig prøve i livredning. Denne skal gjennomføres en gang hvert år. Bestått prøve påtegnes i kompetansekortet ditt. Les under for innholdet i den årlige prøven som ble gjeldende fra 1. juni 2005.

Utstyr
Nedsenkbar Livredningsdokke. Tre synkeringer. Baby-, Junior og Voksendokke.


Påkledning

Lang bukse og T-skjorte

Prøven gjennomføres sammenhengende, fortrinnsvis i 25m basseng med dybde på minst 3m og uten briller.


Innledning

Fra et område uten innsyn til bassenget får kandidaten i oppgave å hente opp en druknet person (ringer + dokke) på den dype delen. Kandidaten må selv orientere seg hvor i bassenget den druknede ligger, og foreta de vurderinger som trengs for en effektiv utføring av livredningen.


Gjennomføringen

 • Hoppe/stupe direkte uti fra bassengkant til bassengets dypeste del
 • Og hente opp minst to av tre gjenstander (synke-ringer), som er plassert i trekant med ca 2m avstand, og bringe disse til nærmeste kant,
 • For deretter snarest å foreta et dykk fra overflaten etter nedsenkbar Livredningsdokke og ilandføre denne, med dokkas ansikt over vann, ca 25m. Det hele innenfor 3.00 minutter fra utlevert oppgave.
 • Opp på land for direkte å utføre tilfredsstillende HLR i 2 minutter på henholdsvis Baby-, Junior og Voksendukke etter gjeldende regler fra Norsk Resuscitasjonsråd (NRR).

NB! I tilnytning til prøven skal kandidaten kort redegjøre for:

 • Alarmplan/alarmrutiner i eget badeanlegg
 • Prinsippene med ”Den forlengede arm”
 • Redning m/båre av person med nakke-/ryggskade
 • Gjennomføring av HLR på gravide (Gjelder kun for Instruktører i Baby- og Småbarnssvømming)

Kompetansekortet skal underskrives av godkjent kontrollør fra Norges Svømmeforbund, Norges Livredningsselskap eller bademester (badets eier).

Norges Svømmeforbunds virksomhet tillates på badesteder som er godkjent for offentlig bading av Helserådet. Med forskriftene for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v., som gjelder fra 13. juni 1996, stilles det for første gang offentlige krav til kunnskapen hos de som fungerer som badevakter.

Svømmeinstruktør
Hovedansvarlig tilstedeværende svømmeinstruktør har gyldig autorisasjon som svømmeinstruktør i Norges Svømmeforbund.

Ordensregler
Det er nødvendig med ordensregler i en svømmehall for å unngå ukontrollert lek og aktivitet som lett kan føre til skader. Lokale ordensregler utarbeides med hensyn til det lokale behov som finnes ved hvert basseng. Hvert basseng har sitt spesielle trafikkmønster; mest brukte områder og de farligste områder. Reglene bør dekke:

 • stup, hvor og hvordan
 • hvem får lov å være på dypt vann, og hvordan
 • hvilket leketøy/utstyr tillates, hvor og hvordan
 • hvordan gjestene skal oppføre seg i garderoben, ved bassenget og i vannet
 • bassengets kapasistet

Ordensreglene skal settes opp på lett synlige steder og store nok bokstaver til å kunne leses fra rimelig avstand.

Grunt/dypt vann
Skille mellom grunt og dypt vann markeres ved baneskiller, skilt eller lignende. Dybden skal være klart markert ved den dypeste og den grunneste delen.
(Eventuelt andre hensiktsmessige steder.)

Telefon
Telefon skal finnes i svømmehallen, dvs. ved bassenget, i betjeningsrommet eller garderoben. Den er til enhver tid tilgjengelig for svømmeinstruktør og badepersonell.

Førstehjelpsutstyr

Førstehjelpsutstyr er til enhver tid tilgjengelig for svømmeinstruktør og badepersonell. Utstyret skal være komplett og pleies med jevne mellomrom. Medisinskap utstyres med tanke på vanlige småskader. Tepper bør ligge klart til bruk. En båre, helst en solid, flat plate egnet til løft av rygg-/hodeskadete opp av vannet, bør være lett tilgjengelig.

Redningsutstyr

Redningsutstyr er plassert på hensiktsmessige steder. Dette inkluderer stenger av forskjellige lengder, redningsbøye/ring, eller andre flytende gjenstander som er egnet til å kaste ut, bli dratt inn med eller svømme med.

Bruk av stupanlegg
Når stupeanlegget/- området er i bruk skal dette skilles fra svømmeområdet med baneskiller/tau.

Svømmeopplæring og publikum
Når svømmeopplæring foregår samtidig med publikumsbading, skal svømmeopplæringsområdet adskilles med baneskiller/tau.

Badepersonell
Ansatt badepersonell som er tilstede er utdannet etter de regler som til enhver tid er i kraft.

Antall elever pr. svømmeinstruktør
En autorisert svømmeinstruktør kan undervise opp til 15 elever. Det anbefales at man reduserer dette tall i forbindelse med undervisning av barn på lavere alderstrinn og ferdighetsnivå. Følgende gruppeinndeling anbefales pr. svømmeinstruktør med instruktørutdanning:
Alder     Antall elever
0-3 år       1 – 2
4-6 år       2 – 6
7-9 år       5 -10
10 år ->    8 -15

Den endelige avgjørelse tas i forhold til bassengets beskaffenhet, vanntemperatur, gruppens sammensetning, ferdighetsnivå og svømmeinstruktørs erfaring.

Ved trening
Ved treningsvirksomhet i Svømmeforbundets regi (alle 4 idretter), skal det alltid være en person tilstede som har nødvendig livredningsferdighet, lik NSF’s årlige test i livredning, og er minimum 18 år.

Målet med sikkerhetsbestemmelsene er at elevene deltar under trygge forhold både hygienisk og sikkerhetsmessig.

X