go up

For dommere

Under finner du info for alle dommere i alle grener i Norges Svømmeforbund

Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i kretsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltakere får en uberettiget fordel framfor de andre”.
Målgruppe: Alle som er 14 år eller eldre som har lyst til å bli dommer på kretsnivå.
Varighet: Nettbasert selvstudie (ca. 2 timer) + 6 klokketimer (8 undervisningstimer) på fysisk kursdag.
Innhold: Dommer i idretten, idrettsorganisasjon, lover og regler for svømmeartene, lover og regler for mål-, vende-, teknikk- og tidtakersjef.
Autorisasjon: Gjennomført nettbasert del, bestått skriftlig eksamen, dommeraspirant på minst fire stevner innen 1 år etter gjennomført kurs.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.
Mål: Deltakerne skal kunne dømme stevner i forbundsregi. Deltakerne skal ha kjennskap til dommernes viktigste oppgave; at “alle konkurrerer under like forhold og at ingen deltaker får en uberettiget fordel fremfor de andre”.
Målgruppe: Kretsdommere som har fylt 18 år og har vært autorisert dommer i minst 2 år
Varighet: Repetisjon av nettbasert del av kretsdommerkurs + 6 timer fysisk kursdag.
Innhold: Casebaserte oppgaver i grupper.
Autorisasjon: Kandidatene vurderes ut fra deltakelse i gruppediskusjoner.
Hvem kan arrangere? Klubber og kretser tilknyttet Norges Svømmeforbund.
Mål: Deltakerne skal kunne fungere som startere etter den til enhver tid gjeldende nasjonale og internasjonal regler og praksis. Dette for å sikre at alle svømmere konkurrerer under like forhold og at ingen svømmere får en urettferdig fordel framfor andre.
Målgruppe: Krets- og forbundsdommer og som ønsker å lære mer om starterrollen.
Varighet: 8 timer
Innhold: Kurset består av både en teoridel som er typisk klasseromsundervisning, samt en praksisdel på bassengkanten.Teorifokus: Starterens egenskaperstartprosedyrersamarbeid overdommer og starterstemmebrukplasseringoppgaver og hjelpemidler

Praksisfokus: signalbruk, herunder fløyte og kroppsspråkelektronikkstarters plassering og samvirke med Overdommer.

Hvem kan arrangere?: Klubber og kretser tilknyttet NSF.

Anbefalt antall kursdeltagere: Det anbefales å gjennomføre kurset med inntil 10 deltagere. Dette med tanke på tidsbruk til praksis og evaluering av deltagerne.

Kursgjennomføring: To dommerinstruktører hvorav en er starter og en er overdommer. Dette er nødvendig da det ønskes så lik opplæring som mulig og kontinuerlig evaluering av kandidaten i forbindelse med praksis i kurset.

Praksis gjennomføres med nødvendig starterutstyr og minimum 10 svømmere til å gjennomføre teststartene.

Overdommerkurset er det øverste nivået av dommerkurs i NSF, og skal gi deltakerne en fordypning i rollen som overdommer.

Mål:Deltakerne skal etter endt kurs kunne påta seg oppgaven som overdommer på lokale og regionale svømmestevner etter NSF’s lover og regler.

Målgruppe: Må har vært Forbundsdommere  i minimum 2 år.

Varighet:

        – Modul 1: Nettbasert del; teori – gjennomføres på egenhånd.

        – Modul 2: Kursdag – Bevisstgjøring og holdninger –egen kursdag (ca. 6 timer)

        – Modul 3: Praksis under veiledning ved minimum 2 stevner (ikke stevne- økter)

Innhold: Svømmeregelverket, spesielt med fokus på overdommerrollen. Overdommerrollen; oppgaver, samspill mellom OD, arrangør, trenere/ledere/svømmere. Undervisning og diskusjon.

Vurdering: Veiledning og tilbakemelding fra Dommerinstruktør, samt vurdering gjennom prosessevaluering av kurslærer.

Arrangør: Norges Svømmeforbund sentralt

Kurslærere: FINA- dommere i NSF som er dommerinstruktører.

Lover og regler

Unntakskoder for parasvømmere
World Para Swimming (svømmedelen av International Paralympic Commetee) har gått gjennom sitt regelverk. Dette har medført noen endringer de unntakskoder som gjelder for parasvømmere. Endrigene internasjonalt er gjeldende fra 1. januar 2018. For å se hvilke hvilke svømmere som har hvilke unnta, se oversikten som er på www.medley.no.
Parasvømmere er betegnelsen på svømmere med en funksjonsnedsettelse,

Her er de oppdaterte kodene for parasvømmere.

 

Stikkordkort svømmeregler (oppdatert pr 03.12.2019)
Dette kortet er ment som en rask referanseguide for svømmedommere. Det skal ikke fungere som en erstatning for grundig kjennskap til NSF´s lover og regler.

Dommerutvalget svømming:

Leder: Alice Boyd, Vestbyen IL

Nestleder: Erik Grøtting, Sportsklubben Speed

Medlem: Wenche Salte, Bryne SK

Varamedlem: Katri M. Somby, Karasjok SK

Dommerutvalget kan kontaktes på du@medley.no

 

Informasjon om grenutvalgene:

Stuputvalget

Synkronutvalget

Vannpoloutvalget

Mastersutvalget

Open Water utvalget

Det er ønskelig å arrangere årlige dommersamlinger i regionene, da dette gir både faglig og sosialt påfyll for deltakerne.

Tradisjonelt har vi ikke tatt noen deltakeravgift på samlingene, men er avhengig av bindende påmelding i forhold til reservasjon av lokaler og bevertning.

 

Innhold/ tema på samlingene:

Lik tolkning – lik praksis

Nytt siden sist

Lov- og regelendringer

Praksis – dommergjerningen, rolleforståelse

Regelbrudd? Endringer? Tolkninger?

Lokale utfordringer

Samlingene har en varighet på 3 timer.

 

 

 

 

Her finner du gjeldende uniformsreglement for svømmedommere:

 

Dommeruniform reglement

Hva gjør du dersom du ikke kan/ ønsker å dømme i en gitt periode mens du er autorisert eller etter at din gjeldende autorisasjon er utløpt? Dersom du ikke kan/ ønsker å dømme i en gitt periode, er det noen retningslinjer du må forholde deg til dersom du ønsker å komme tilbake til dommergjerningen etter denne perioden. Retningslinjene gjelder både om du har et opphold innad i en periode du er autorisert og om du har et opphold etter at autorisasjonen din er utløpt:

– Ved fravær fra dømming i praksis i opptil 2 år, må e- læringen tilknyttet aktuelt dommernivå (kretsdommere tar e- læringen på kretsdommerkurset og forbundsdommere tar e- læringen på forbundsdommerkurset) gjennomføres og bestås før man får fornyet autorisasjon.

– Ved fravær fra dømming i praksis  på 2 til 5 år, må hele kurset (dvs. e- læring og fysisk kursdag) på aktuelt dommernivå gjennomføres på nytt og bestås. Dette gjelder for kretsdommere. Forbundsdommere må søke skriftlig om å få fornyet sin autorisasjon som forbundsdommer. Søknadene behandles individuelt.

– Ved fravær fra dømming i praksis på mer enn 5 år, må hele kretsdommerkurset + aspirantdommerperiode gjennomføres og bestås. Dette gjelder både for kretsdommere og for forbundsdommere.

– Det er i særskilte tilfeller anledning til å søke om permisjon fra dommergjerningen, og komme tilbake uten å måtte ta e- læring /kurs på nytt. Søknad om permisjon sendes til NSF v/ kristin@svomming.no og behandles av dommerutvalget.

Generell informasjon til dommere

Oversikt over krets- og forbundsdommere i svømming ligger på Medley  Dette er den offisielle oversikten over alle svømmedommere i NSF. Man kan velge om man vil søke over oversikt pr. klubb eller pr. krets. Eventuelle feil og mangler på listene sendes til post@svomming.no.

Autorisasjon

Autorisasjon som dommer varer i 2 år. Man må dømme på minst 5 økter i denne 2- års perioden for å opprettholde lisensen. Ved nyautorisasjon praktiseres at første til-dato settes til 01.01.

Det vil si at noen får førsteperiode på 1,5 år (tas hensyn til ved oppdatering) og noen opp til 2,5 år.

Alle stevneøkter som dømmes, blir registrert på den enkelte i Medley. De gule dommerkortene brukes altså ikke lenger for bekreftelse fra overdommer på at en har dømt. Dommere med autorisasjon som går ut 01.01.2021 – og som ikke har dømt minst 5 stevneøkter i 2020, bes ta vare på kortet for dokumentasjon av stevner i 2019.

For stupdommere – se egen fane over for informasjon om autorisering.

 

Kontaktinformasjon

NSF ønsker at alle dommere skal være lett tilgjengelig for arrangører og ønsker derfor at alle dommere e-postdresse og/ eller mobiltelefonnummer på Medley.

NSF må ha e-postadresse til alle dommere. dette for at distribusjon av dommerrelevant informasjon blir enklere. Etter hvert vil også dommerne få brukernavn og passord til medley.no, der de blant annet kan gå inn og endre kontaktinformasjon selv. E-postadressen vil være brukernavn.

 

Dommerskjorter

Alle dommere får tilsendt en dommerskjorte ved autorisering som krets- eller forbundsdommer (inkludert i kurspakken).

Klubber, kretser og dommere selv kan også bestille ekstra skjorter ved behov – direkte fra Idrettsbutikken. 

Pris pr. skjorte er kr. 188 (inkl. mva) + porto.

 

Dommerbukser

Anbefalte nettsteder for bestilling av dommerbukser.

 

Kontaktperson i NSF for dommere er Kristin Homb, kristin@svomming.no

X