go up

Utlysning av midler fra Extrastiftelsen for 2019

Extrastiftelsen fordelte 265 millioner til over 900 helserelaterte prosjekter.

Alle idrettslag kan søke om midler fra Extrastiftelsen. Det søkes da via Norges Idrettsforbund, etter godkjenning og anbefaling fra eget særforbund.

Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål å legge til rett for og inkludere utsatte grupper som:

 • mennesker med funksjonsnedsettelse
 • mennesker med innvandrerbakgrunn
 • mennesker med lav betalingsevne
 • mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom

Idrettslag kan søke om støtte til f. eks utsyr til prosjektet, honorarer, kompetansehevende tiltak, markedsføring, arrangementer for målgruppen osv. Det kan også søkes om lønn til prosjektleder dersom det er formålstjenlig for prosjektet. Prosjektets varighet må være 1, 2 eller 3 år.

Søknadsfrist 
For prosjekter med oppstart våren 2019 : 15. august.

 

For å bli opprettet som søker må idrettslag

 1. Ta kontakt med sitt særforbund (dersom idrettslaget organiserer 1 idrett) eller idrettskrets (dersom idrettslaget organiserer flere idretter) for å avklare:
  – om ønsket prosjekt er i tråd med særforbundets/ idrettskretsens strategiplan og prioriterte områder.
  – om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt faglig.
  – om særforbundet/ idrettskretsen har mulighet til å støtte idrettslagets prosjekt økonomisk, eller vet om andre støtteordninger, slik at midlene enten kan inngå i budsjettet i søknaden, eller erstatte behovet for å søke.
 2. Send en e-post til line.hurrod@idrettsforbundet.no som kort opplyser om prosjektets bakgrunn, målsetting og målgruppe, samt om prosjektet er informert om til særforbund/ idrettskrets, i god tid innen søknadsfristen.
 3. NIF oppretter idrettslaget eventuelt som søker som får tilgang til et elektronisk søknadsskjema. 

Les mer om søknadsprosessen og om Extrastiftelsen her

 

ExtraStiftelsen kunngjør hvem som får midler 15. desember 2018.

X