go up

Tilskudd til mangfold og inkludering i idrett og fysisk aktivitet

Kulturdepartementet lanserer en helt ny søknadsbasert ordning til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet, der målgruppen er barn og unge fra lavinntektsfamilier, jenter med minoritetsbakgrunn, mennesker med nedsatt funksjonsevne og trenere og ledere. Tiltak som retter seg mot toppidrett faller utenfor ordningens virkeområde. 200 millioner kroner ligger i potten. Ordningen gjelder foreløpig for 2022 og 2023 og forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

 

For å søke må en være registrert i Frivillighetsregisteret.

Det kan søkes om midler til prosjekter og engangsutgifter innen idrett og fysisk aktivitet. Eksempler på hva det kan søkes om:

  • Rekrutteringsaktiviteter kan for eksempel omfatte rekrutteringsdag, aktivitetsdag, åpen dag eller tilsvarende arrangementer. Det kan også være egne prosjekter rettet mot rekruttering av én eller flere av målgruppene i ordningen. Det er en fordel at de konkrete rekrutteringsaktivitetene inngår i en overordnet strategi/plan for rekruttering.
  • Tilrettelegging for aktivitet kan være ulike tiltak for å redusere barrierene for deltakelse for én eller flere av målgruppene i ordningen. Det kan for eksempel være tiltak for å redusere kostnadene ved deltakelse, tiltak for å styrke deltakelsen blant minoritetsjenter eller tiltak for å tilrettelegge for aktivitet for personer med funksjonsnedsettelse.  
  • Opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene kan omfatte en rekke ulike aktiviteter hvor formålet gjerne er å skape et mer variert og differensiert aktivitetstilbud for å gjøre deltakelse mer attraktivt blant de aktuelle målgruppene.

Det er egen søknadsportal og mer informasjon på  Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside:
Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet – Lottstift

 

Søknadsfrist er 13. juni kl 1300.

 

X