go up

Er din klubb klar for årsmøte?

Det er nytt år, og derfor tid for å avholde årsmøter i alle idrettslag.

Fristen for å avholde årsmøtet i idrettslaget er 31.mars.

Les mer om gjennomføring av årsmøte på NIF sin informasjonsside om årsmøte i idrettslag.

Valgkomiteen bør være godt igang med å finne nye personer til styrene. Les mer om valgkomite.

 

Alle særidrettslag skal avholde årsmøte. For grupper i fleridrettslag er årsmøtetid en ypperlig anledning til å skive en god årsberetning som sendes til hovedstyret i idrettslaget. Årsmøtet skal kun skje i hovedstyret i et fleridrettslag. Men gruppestyrene kan ha egne møter der de blant annet vedtar årsberetning for forrige år. Les mer på NIF sin side om årsmøter for fleridrettslag.

 

I «lovnorm for idrettslag» ligger det en oppskrift som på en fin måte beskriver hvordan man skal gjennomføre et godkjent årsmøte.

 

Årsmøtet skal:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10.

 

Foreta følgende valg:a) Leder og nestleder.
b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem.
c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) To revisorer.
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

 

Vel møtt! Lykke til med deres årsmøte!

X