go up

 


SV 5 B – RYGG
SV 5 B nr. 1 – ny tekst:
“Svømmerne skal ligge på linje i vannet med ansiktet mot startveggen. Begge hendene skal holde i grepene på startpallen. Det er ikke tillatt å stå på kanten av en eventuell overløpsrenne eller bøye tærne over denne.
Svømmere som ikke kan holde i startpallen gis tillatelse til å berøre bassengkanten med en annen kroppsdel.”
Kommentar:
Tredje punktum om føttenes plassering, er strøket. Det er således ikke lenger krav om at tærne skal være under vann. Det er fortsatt ikke tillatt å stå på kanten av overløpsrennen eller bøye tærne over den.

SV 5 B nr. 3 – ny tekst:
“Når man gjennomfører vendingen må veggen berøres med en eller annen kroppsdel. I løpet av vendingen er det tillatt å dreie skuldrene forbi den vertikale akse til bryststilling og deretter ta et enkelt eller dobbelt armtak for å starte rotasjonen. Svømmeren må være tilbake i ryggstilling før føttene forlater veggen.”
Kommentar:
Regelen er noe omredigert fra tidligere regel. Det er sløyfet henvisningen til benspark og armtak som ikke er en del av den sammenhengende vendebevelsen. Man skal fokusere på armtakene, singelt eller dobbelt, som start på rotasjonen og se bort fra benbruken. Det er imidlertid presisert at regelendringen ikke skal medføre en annen forståelse av ryggvendingen enn tidligere. Dette innebærer at benspark som ikke er en del av den sammenhengende vendebevegelsen fortsatt er forbudt. Det spesielt nye er fokuseringen på armtaket. Det kan vel stilles spørsmål om dette gjør ryggvendingsregelen klarere. Vendedommer må fortsatt foreta en helhetsvurdering selv om fokus flyttes til armene. I praksis må det imidlertid være en ganske spesiell benbruk som skal medføre diskvalifikasjon.

SV 5 B nr. 4 – ny tekst:
“Svømmeren må bryte vannflaten med en eller annen kroppsdel gjennom hele løpet. Det er tillatt å være helt under vann ved vending, ved innslag i mål og opptil 15 meter etter start og vending. Ved dette punktet må hodet ha brutt vannflaten.”
Kommentar:
Dette er en redaksjonell endring som presiserer det som i dag er gjeldende rett. Som en følge av dette er annet punktum i nr. 5 strøket.

SV 5 B nr. 5 – ny tekst:
“Ved innslag i mål må svømmeren berøre veggen i ryggstilling.”
Kommentar:
Se kommentaren til nr. 4.SV 5 C – BRYST


SV 5 C nr. 1 – ny tekst:
“Kroppen skal holdes på brystet fra første armtak etter start og vending. Det er ikke tillatt å rulle over på rygg i noen faser av løpet. Gjennom hele løpet skal brysttaket bestå av et armtak og et benspark i den rekkefølgen.
Etter start og etter hver vending kan en svømmer som ikke er i stand til å skyve fra med beinet/beina, utføre et assymetrisk tak for å komme i bryststilling.”
Kommentar:
Dette er gjeldende rett med en presisering av brysttakets syklus.

SV 5 C nr.4 – ny tekst:
“I løpet av et komplett brysttak skal en del av svømmerens hode bryte vannoverflaten. Etter start og etter hver vending kan svømmeren ta et armtak helt tilbake til bena. Hodet må bryte vannflaten før hendene dreies innover når taket er på det bredeste i det påfølgende armtaket. Det er tillatt med et enkelt butterfly spark etterfulgt av et brystbenspark når hele kroppen er under vann ved start og vending. Alle bevegelser med bena skal være samtidige og i samme horinsontale plan uten alternerende bevegelser.”
Kommentar:
Den nye teksten stadfester gjeldende rett og tillater ett enkelt butterfly spark ved start og vending. Regelendringen møtte noe motstand på Kongressen, men ble vedtatt med klart flertall. Vi snakker vel i realiteten om kodifisering av den praksis som har utviklet seg. Uten undervannskamera er det nesten umulig å “ta” andre enn ytterbanene. For å løse dette har man nå gjort butterfly sparket lovlig. Hva man så gjør når svømmerne benytter to butterfly spark eller noe annet lurt, er et annet spørsmål.

SV 5 C nr. 5 – ny tekst:
I den fremdriftsgivende del av bensparket skal føttene dreies utover. Det er ikke tillatt med saksebenspark eller butterfly spark med unntak av regelen i nr. 4. Det er tillatt at bena bryter vannflaten, såfrem dette ikke etterfølges av et nedadrettet butterfly spark.”
Kommentar:
Eneste endring er henvisningen til den nye regelen om tillatt butterfly spark i nr. 4.

SV 5 C nr. 7 – strykes
Kommentar:
Bestemmelsene i nr. 7 er overført til de nye nr 1 og 4.SV 5 D – BUTTERFLY

Kommentar:
Den presisering som ble foretatt på Kongressen er allerede klar i vår norske oversettelse. Vi behøver derfor ikke foreta noen endringer. Rent redaksjonelt strykes pkt a i nr 3 som eget punkt. “Brystbenspark er ikke tillatt” blir deretter 4. punktum i nr. 3.


 


 


SV 6 (Konkurransen – stafettveksling)


 


SV 6 I – ny tekst:
I lagsvømming skal laget diskvalifiseres hvis en av deltakerne har forlatt startstedet med føttene før den foregående deltaker på laget har berørt veggen.
Kommentar:
Følgende er tatt bort etter det nye punktum: “.., hvis han ikke vender tilbake til startplassen ved veggen og starter på ny. Det er her nok at han vender tilbake til veggen. Han behøver ikke gå opp på startpallen og stupe på ny.”


 


 


 

En rekke regelendringer for svømming ble vedtatt på teknisk kongress i FINA under VM i Montreal i juli. Bjørn Gran som er leder i Lov- og dommerutvalget i NSF oppfordrer alle utøvere, dommere, trenere og ledere å sette seg godt inn i de nye reglene.

X