go up

Spillemidler til utstyr


Kultur- og kirkedepartementet har iverksatt en forsøksordning av tre års varighet hvor det hvert år skal fordeles spillemidler til utstyr. Ordningen forvaltes av NIF. For 2003 er den totale rammen på 5 millioner kroner.


 


I samarbeid med særforbundene og Kultur- og kirkedepartementet har NIF laget retningslinjer for anvendelse av midlene.


 


Retningslinjene er som følger  • Lag og foreninger skal stå som søkere. Utstyret vil imidlertid kunne brukes i kommunale idrettsanlegg.
  • Tilskuddet beregnes med inntil 1/3 av godkjente kostnader opp til et tilskudd på 100000,-.
  • Tilskudd gis ikke til elementer som faller inn under eksisterende ordninger.
  • Utstyr til aktiviteter for ungdom (13-19 år) og barn (6-12 år) skal prioriteres.
  • Hensynet til funksjonshemmede skal ivaretas.
  • Tilskudd gis til konkurranse-, trenings- og sikkerhetsutstyr.

Driftsutstyr og personlig utstyr faller utenfor ordningen.


 


Søknadsprosessen


Idrettslag og foreninger søker direkte til sine respektive særforbund. Særforbundene gjør så en prioritering av de mottatte søknadene og oversender en innstilling til NIF. NIF foretar den endelige innstilling til fordeling av midlene. Midlene vil utbetales etterskuddsvis.Søknadsfrist fra klubb/lag til særforbund: 20. oktober.


 


Søknaden sendes til Norges Svømmeforbund, Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo.


 


Søknadsskjema finner du her.


 


 

Kultur- og kirkedepartementet har iverksatt en forsøksordning av tre års varighet hvor det hvert år skal fordeles spillemidler til utstyr. NSFs medlemsklubber skal sende søknader til NSF, og klubbene kan for eksempel søke om tilskudd til tidtakningsutstyr, baneskillere og paceklokke.

X