go up

NIF er svart positive til det arbeidet som gjøres med å tilby svømming for ungdon og voksne med flerkulturell bakgrunn og NIF bruker vår modell som et godt eksempel organisering og gjennomføring som gir gode resultater. Og – gode resultater kommer også fra kvalitet i gjennomføringen.


 


Svømmeforbundet vil derfor takke klubbene for det engasjement dere viser og det arbeidet dere gjør med å tilrettelegge for denne målgruppen! 


 


Om årets tildeling


Det an i år søkes om midler til to ulike tiltak for målgruppen ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn:  1. Svømmekurs for innvandrere. Et kurs skal bestå av minimum 15 kurstimer. Kurset skal tilbys deltakere som ikke er trykke i vann/ikke kan svømme. Det skal være minimum 10 og maksimalt 15 deltakere pr kurs.

  2. Mosjonsgruppe for innvandrere. Deltakere som tidligere har gått på svømmekurs og som ikke har tilbud om/driver annen fysisk aktivitet. Det skal være minimum 10 deltakere i mosjonsgruppen. Vi vil her oppfordre til at dette kan bli et tilbud som varer gjennom hele sesongen (august/september-april).


    •   I dette ligger det at det må være en plan og et program for samt kvalifiserte instruktører/trenere.


    •   Deltakere i en slik gruppe må være medlem i klubben og bør oppfordres til å ha gyldig lisens for å ha nødvendig forsikring. Klubben kan ta egenandel fra deltakerne og Svømmeforbundet oppfordrer til at medlemskontingenten inngår i egenandelen. Egenandelen skal være så lav som mulig og ikke være en begrensende faktor for deltakelse.


    .

 


Nærmere presiseringer om hva søknaden skal inneholde og søknadsfrist, finner dere i Utlysningsbrevet. Dette er også sendt til alle svømmeklubber.

På bakgrunn av godt arbeid i svømmeklubbene, gode resultater og en kostnadseffektiv organisering, er  Norges Svømmeforbund  tildelt midler til svømming for innvandrere. Midlene kommer fra Helsedirektoratet via NIF. Klubber som er med i Norges Svømmeskole kan søke om tilskudd til svømmekurs, mens alle klubber kan søke om midler til mosjonsgrupper. 

X