go up

For 2009 lyses det ut midler til:


1. Lag som tidligere var medlem i NFI


Støtten skal være aktivitetsstimulerende og det kan søkes om støtte til utstyr, spesielle rekrutteringstiltak og til kompetansehevingstiltak.


 


2. Støtteordninger for særskilte grupper


Støtte ment for pesoner med store hjelpe- og tilrettelegginsgbehov. Det kan søkes om støtte til både utstyr, arrangementer og utdanning.


 


Norges Svømmeforbund har som mål at alle som vil drive med svømmetrening og konkurranser skal få muligheten til det i en svømmeklubb. Vi oppfordrer derfor klubbene til å benytte anledningen til å søke om midler.


 


Frist for å søke er 1. februar 2009.


Søknadsskjema skal sendes elektronisk til mads.andreassen@idrettsforbundet.no


 


Fullstendig utlysningsbrev fra NIF


 


Søknadsskjema

Vi minner om og oppfordrer klubber til å søke om midler her. Merk at fristen er 1. februar.


Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har nå lyst ut midler til fremme av idrett for funksjonshemmede. Midlene er ment å være stimulerende i en overgangsfase etter oppløsningen av Norges Funksjoshemmedes Idrettsforbund (NFI) og Svømmeforbundet oppfordrer klubber til å søke om midler.

X