go up

Mål: • Å tilby fast aktivitet/trening lokalt for overvektige
 • Å bidra til å inkludere barn, unge og voksne med overvekt inn i et organisert aktivitetstilbud og miljø i regi av en svømmeklubb
 • Å skape eller videreføre samarbeid med lokale folkehelseaktører, instanser og organisasjoner som grunnlag for et varig aktivitetstilbud i regi av svømmeklubben
 • Å styrke klubbens rolle som en aktiv og troverdig samfunnsaktør

 Med bakgrunn i disse målene, kan klubbene søke om midler: • Aktivitetstilbud for overvektige barn/ungdom
 • Aktivitetstilbud for overvektige ungdom/voksne


 


Om aktivitetstilbudet


Klubben skal tilby aktivitet for minst en av nevnte målgrupper. • Det skal være minimum 8 deltakere i en gruppe.
 • Aktivitetstilbudet skal vare gjennom hele sesongen (august/september-april/mai).
 • Aktivitetstilbudet skal komme i tillegg til evt eksisterende aktivitetstilbud for overvektige i regi klubben (midlene skal skape mer/ny aktivitet).
 • Deler av aktivitetstilbudet skal finansieres gjennom kommune, fylkeskommune eller andre lokale eller regionale aktører. Klubben må vise til en skriftlig samarbeidsavtale eller intensjonsavtale med andre finansielle bidragsytere.
 • Erfaringsmessig bør det være en symbolsk egenandel (200-500 kr). Egenandelen bør inkludere medlemskap.
 • Deltakere må være medlem i klubben og bør oppfordres til å ha gyldig lisens for å ha nødvendig forsikring. Svømmeforbundet oppfordrer til at medlemskontingenten inngår i egenandelen.

 Kriterier for å søke: • At klubben har etablert kontakt med kommune og relevante instanser lokalt

  • Det skal vises til en skriftlig samarbeidsavtale eller intensjonsavtale

 • Aktivitetstilbudet skal starte opp høsten 2014 og avsluttes våren 2015
 • Aktivitetstilbudet skal være ukentlig og vare minimum 20 uker
 • Den ansvarlige for aktivitetstilbudet må være medlem av og bidra i en arbeidsgruppe koordinert av NSF
 • Klubben må gjøre en evaluering av aktivitetstilbudet og skrive delrapport og fullstendig rapport, med bakgrunn i en evaluering med deltakerne.


 


Tildeling


NSF søker 4 klubber. Det kan søkes om 20 000 kr. Halvparten tildeles ved tildeling, det resterende ved godkjent delrapportering. • Søknadsfrist: Tirsdag 3.juni 2014
 • Tildeling: fredag 6.juni 2014
 • Delrapportering: 1.desember 2014
 • Fullstendig rapportering: 1.mai 2015


 


Innehold i søknad (kort og konkret) • Navn på klubb, adresse, kontaktperson, kontonummer
 • Erfaringer fra tidligere (eller tilsvarende) tiltak
 • kort om hvordan klubben tenker å bygge opp aktivitetstilbudet

  • Antall deltakere og antall instruktører
  • skisser kort innhold/hva dette tilbudet vil bestå i
  • En kortfattet plan for kursinnhold.
  • Oppstart og sluttdato for tiltaket

 • Hvem klubben samarbeider med (kommunen, frisklivssentraler, aktiv på dagtid, organisasjoner eller andre instanser) og hva dette samarbeidet består av

  • Hvilke finansiering har klubben klart eller ser klubben for seg (aktør og størrelse på beløp)

 • Hvordan deltakerne skal rekrutteres, hvor de kommer fra og tiltak som gjøres for at deltakerne møter opp hver gang
 • Framtidsutsikter for aktivitetstilbudet


 


Arbeidsgruppe


Den ansvarlige for aktivitetstilbudet skal være med og bidra i en arbeidsgruppe som skal utvikle rammene i en felles modell for aktivitetstilbud i vann for overvektige. Det vil være 2-3 arbeidsmøter fra våren 2014 til våren 2015. NSF dekker reise og kost til disse møtene. 


NSF ser fram til å arbeide med et konkret prosjekt for hvordan norsk svømming kan bli en synligere samfunnsaktør lokalt. 


Ta kontakt om dere har spørsmål.Kontakt person NSF:


Lasse Hoel


Tel. 45 88 54 01


lasse@svomming.no 


 


 


 


 


 


 


 


Bakgrunn for prosjektetOvervekt og inaktivitet er en gradvis større del av vårt samfunn. Norges Svømmeforbund har som mål å være en «aktiv og troverdig samfunnsaktør». I dette ligger det beskrevet at «klubbene tilbyr et bredt aktivitetstilbud for eget lokalmiljø». NSF er en aktiv aktør innen folkehelse, og har blant annet i mange år arbeidet med «Svøm langt kampanjen» og tiltak for «svømmeopplæring for flerkulturelle». Mange av klubbene i NSF har erfaring fra folkehelsearbeid, gjennom blant annet «Svømmeopplæring for flerkulturelle». Resultatene har vist at klubbene er mottakelige og klare for å gjennomføre denne type aktiviteter med god kvalitet.


 
NSF har troen på at å inkludere personer i et organisert felleskap har verdi utover selve aktiviteten. Det er ingen andre aktører som har bedre kompetanse og forutsetninger til å aktivisere barn, ungdom og voksne i vann enn svømmeklubbene. Tradisjonelt har ikke idrettslag et tilbud rettet direkte mot målgrupper innen folkehelse, noe NSF tror vil endres på sikt.


 
Aktivitet i vann og svømming er en idrett/aktivitetsform hvor man kan oppleve vektløshet. Slik kan svømming være en god aktivitetsform for overvektige. Flere klubber har i dag dialog og samarbeid med kommuner et aktivitetstilbud for overvektige, både barn, ungdom og voksne. NSF ønsker å sette dette i system gjennom å utvikle en nasjonal modell for hvordan svømmeklubbene på en best mulig måte kan bistå lokalt i folkehelsearbeidet.


 
Økonomiske midler vil i fremtiden komme gjennom fylke og kommune, derfor er det en forutsetning at klubbene får gode samarbeidsavtaler lokalt med kommunen og/eller andre sentrale aktører (frisklivssentral etc). Aktivitetstilbudet skal ikke bare dekkes av midlene fra NSF.


Norges Svømmeforbund har som mål i Virksomhetsplanen 2013-2016 å bli en mer aktiv samfunnsaktør sentralt og lokalt. NSF har søkt og fått tildelt midler fra NIF og Folkehelsedirektoratet til å utvikle en modell for hvordan klubber kan bistå i det lokale folkehelsearbeidet med å være en bidragsyter for bedre folkehelse hos overvektige. NSF søker 4 klubber som ønsker å være piloter for utvikling av et aktivitetstilbud for overvektige. Aktivitetstilbudet skal være et samarbeid mellom NSF, klubb og kommune/lokale helseaktører.

X