go up
Målsettingene for NIFs arbeid på området er i tråd med regjeringens planer og lovverk på folkehelseområdet, som blant annet er å medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller i helse. Dette vil idretten bidra til ved å få flere mennesker i fysisk aktivitet gjennom lavterskeltilbud i regi av idrettsorganisasjonen. Videre er det et mål å få mennesker i varig, fysisk aktivitet i idrettslag. En forutsetning for å nå målene er å samarbeide lokalt og regionalt med offentlige myndigheter, andre frivillige organisasjoner og næringsliv, noe som er et gjensidig ønske fra landets myndigheter. 

For prosjekter i skole/SFO er målet økt fysisk aktivitet for alle skolebarn, samt kompetansehevingstiltak for lærere og SFO-ansatte for å forsterke fokus og kvalitet på fysisk aktivitet og kroppsøvingsfaget.

NIF fikk tildelt netto kr. 9.250.000,- for 2013 fra Helsedirektoratet, 2,9 millioner av dette er avsatt til prosjekter knyttet til idrett i skole/SFO. Av dette er NSF tildelt 185.000 til skoleprosjektet. 
Se mer info i utlysningsbrevet, som er mailet til alle Norges Svømmeskoleklubber. Forutsetning for å søke er at klubben er medlem av Norges Svømmeskole.

Norges Svømmeforbund er tildelt midler fra NIF for å gjennomføre et prosjekt rettet mot skolen. Dette er en videreføring av tidligere prosjekter innen skole – klubbsamarbeid, gjennomført i perioden 2010 – 2012.Utgangspunktet for prosjektet er at skolebarn skal ”være trygg i vann og være svømmedyktig” innen utgangen av 4. klasse.

X