go up

 


0101  Vannpoloreglene
Se eget hefte.


 


0201  Innledning
Ved alle vannpoloturneringer som avholdes av NSF, av kretser, eller lag tilsluttet NSF, gjelder FINAs, LENs og NSFs lover og bestemmelsene i dette reglementet, som er et supplement til FINAs konkurransereglement.


 


0202  Vannpoloutvalgets mandat (NSFs lovverk L 22)
Vannpoloutvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av trening for representasjonsutøvere og skal innstille på uttak til representasjonsoppgaver.
Utvalget har ansvar for planlegging og gjennomføring av rekrutteringstiltak.
Utvalget skal overfor utdanningsutvalget foreslå igangsetting av kurs og medvirke til gjennomføring av disse.
Instruks for vannpoloutvalget (NSFs lover L 22 pkt. A)
Oppnevning:
Ikkevalgte utvalgsmedlemmer oppnevnes av forbundsstyret.
Organisasjon:
Utvalget består av leder og et medlem valgt på tinget, og 1-3 medlemmer oppnevnt av forbundsstyret.
Utvalgets sekretær utnevnes av forbundsstyret.
Administrasjon og drift:
Utvalget møter når lederen innkaller eller minst 2 av medlemmene forlanger det.
Utvalget skal ha minst ett møte pr. kvartal.
Funksjon:
Utvalget er rådgivende organ for forbundsstyret i særskilte oppgaver som er pålagt det, enten ifølge lov eller vedtak.
Utvalget skal:
1. Utarbeide prioritert arbeidsprogram med budsjettoverslag innenfor den fastsatte budsjettramme.
2. Gjennomføre arbeidsprogrammet etter at det er godkjent av forbundsstyret og påse at midlene holdes innenfor budsjettrammen.
3. Forestå treningsvirksomheten.
4. Gi innstilling om ansettelse av landslagstrener(e) og utarbeide arbeidsoppgaver for dem.
5. Utarbeide forslag til autorisasjonsbestemmelser og være medansvarlig for utdanning av trenere og dommere/ledere.
6. Ta ut representasjonsutøvere og gi innstilling om ledere/trenere.
7. Avgi innstilling overfor forbundsstyret i alle saker det får seg forelagt, eller i saker som det selv ønsker behandlet.
8. Planlegge og gjennomføre tiltak som kan bidra til egen idretts fremme og videre utvikling.
9. Utarbeide årsberetning til forbundsstyret til fastsatte tidspunkt.
10. Delta i utarbeidelsen av forbundets rammebudsjett.
11. Utarbeide forslag til terminlister.
Kommentar:
Dette innebærer av NSFs vannpoloutvalgs primære oppgaver er, gjennom en aktivisering av kretsene og klubbene, å utbre kjennskap til vannpolo. På denne måten vil vi øke bredden og høyne standarden av norsk vannpolo.
Videre må utvalget sørge for utdanningsprogram for trenere og dommere og medvirke til å holde slike kurs når behovet er til stede.
Utvalget skal videre stå for tilretteleggingen av mesterskapsarrangement, så som NM senior og junior (Cup-NM), Seriemesterskap (1., 2. og 3. divisjon sluttspill).
Videre skal utvalget tilrettelegge deltagelse i landskamper og internasjonale mesterskapsarrangementer. Utvalget kan utpeke et UK. Dette skal bestå av 3 medlemmer, hvorav minst 1 fra utvalgets side, pluss den til enhver tid oppnevnte landslagstrener.


 


0301  Turneringsavvikling
Alle turneringer i Norge avvikles etter FINAs regler.
Ved turneringer som ikke er arrangert av NSF sentralt, kan turneringslederne dispensere fra FINAs regler etter søknad til vannpoloutvalget.
Plasseringen avgjøres på følgende måte:
Turneringer avviklet som serie
Seier gir 2 poeng, uavgjort 1 poeng og tap 0 poeng.
Har to eller flere lag oppnådd like mange poeng ved sluttstillingen, skjer plasseringen etter følgende regler:
a) Står lagene likt i antall poeng er resultatet av innbyrdes oppgjør avgjørende.
b) Målforskjellen (differansen).
c) Hvis uavgjort i innbyrdes oppgjør, er det lag vinner som har scoret flest mål.
d) Gir heller ikke punkt c noen avgjørelse, er det opp til turneringslederen å avgjøre om omkamp eventuelt forlenget spilletid skal være avgjørende for plasseringens rekkefølge.
Ved Cup-turneringer hvor de innledende runder spilles som serie, tas det ikke hensyn til pkt. a) eller pkt. c).
Dommere i turneringer avholdt av NSF skal ikke være spillere, ledere eller trenere fra deltagende klubber.
Eventuelle utgifter til funksjonærer og måldommere, bad, baller m.v. påhviler den arrangerende krets eller klubb i turneringer avholdt av NSF, såvel nasjonale som internasjonale.


 


0302  Turneringer
Norsk vannpolo bygger i dag på følgende turneringsstruktur:
Norgesmesterskap – Cup NM senior, herrer og kvinner
Samtlige lag gis muligheten til å delta i Cup-NM, som fortrinnsvis arrangeres 14 dager før St. Hans for herrer og i slutten av april for damer.
Det må delta minst 5 lag for at vinneren av turneringen kan kåres til Norgesmester. Dersom det deltar 5 lag, spilles det innledende serie, hvor alle spiller mot alle. Nummer 1 og 2 spiller finale. 3 og 4 spiller om bronse osv.
Dersom lag har like mange poeng telles innbyrdes oppgjør. Dersom 3 lag oppnår poenglikhet teller den innbyrdes målforskjell mellom de 3 lagene. Gir ikke dette avgjørelse teller den totale målforskjell.
Med 6 påmeldte lag seedes lagene etter resultatene i siste seriemesterskap, og lagene deles inn i 2 grupper. Gruppe 1 omfatter seedet som nummer 1, 4 og 5 og gruppe 2, lag seedet som nummer 2, 3 og 6. Hver gruppe spiller innbyrdes serie. Vinner av hver gruppe møtes i finalen. Nr. 2 i hver gruppe møtes i kamp om 3. og 4. plass osv.
Blir det 7 lag; foretas seeding etter samme prinsipp som ovenfornevnt, med en oppdeling av lagene i to grupper. Gruppe 1 blir lag seedet som nummer 1, 4 og 5 og gruppe 2 blir lag seedet som nummer 2, 3, 6 og 7. Hver gruppe spiller innbyrdes serie, vinner av hver gruppe møtes i finalen osv.
Blir det 8 lag eller flere seedes de fire beste fra siste seriemesterskap og trekning mellom seedet og useedet gruppe foretas av vannpoloutvalget sammen med den arrangerende klubb. Mesterskapet arrangeres som ren cup, men vinneren av kampen med seedet nr. 1, møter vinneren av kampen med seedet nr. 4 osv. Ved ulikt antall påmeldte lag spiller de 2 lavest rangerte kvalifiseringskamp før 1. runde.
Turneringen avvikles over en weekend. Det spilles på en bane med målene 20 x 30 meter. Det spilles med 2-dommer-system.
1. divisjon seriemesterskap
1. divisjon er en turnering som tilrettelegges av NSFs vannpoloutvalg. Det deltar minst 6 lag maksimalt 8 lag etter følgende plan. Lagene spiller alle mot alle over 2 runder. 1. halvdel avvikles desember/januar og 2. halvdel februar/mars/april.
Vinner av seriemesterskapet er NSFs seriemester. NSF betaler reise- og oppholdsutgifter for dommere og UK-medlemmer. Det spilles fortrinnsvis med 2-dommer-system. Ingen klubb kan delta med mer enn ett lag.
Etter hver kamp utfyller den respektive kamps dommer et dommerinnberetningsskjema og sender dette til turneringslederen.
Sluttspill
De beste 4 lagene i 1. divisjon deltar i et sluttspill over en helg. Denne turnering spilles som en enkel serie, hvor alle møter alle. Sluttspillet avvikles i perioden mellom avsluttet serie og cup-NM. Vinneren av sluttspillet kan kalle seg SLUTTSPILLMESTER.
2. divisjon og 3. divisjon
2. divisjon er en turnering hvor alle lag møtes to ganger. Turneringen starter fortrinnsvis i desember og bør være ferdigspilt til påske det påfølgende år.
2. divisjon er oppdelt i to avdelinger, øst og vest.
3. divisjon er en turnering hvor alle lag møtes 2 ganger. Turneringen spilles over 3 evt. 4 helger med start i januar måned.
3. divisjon er oppdelt i to avdelinger, øst og vest.
Norgesmesterskap for juniorer – Cup NM
Det første mesterskap for junior er en innendørsturnering som fortrinnsvis avvikles første helg i november måned.
Aldersgrensen er som fastsatt i de til enhver tid gjeldende EWPC-regler. Turneringen avvikles etter samme mønster som seniormesterskapet. Seedingen baseres på siste Cup-NM jr.
Innen stevnets start skal turneringslederen ha fått dokumentasjon for samtlige deltagende spilleres alder i form av startlisens. Manglende dokumentasjon medfører at det ikke vil bli gitt starttillatelse for den angjeldende spiller.
Gutteturnering
Vannpoloutvalget avvikler en gutteturnering pr. år, fortrinnsvis oktober/november måned. Aldersgrensen er 4 år yngre enn junioralderen. Turneringen spilles fortrinnsvis med to-dommer-system. Turneringen avvikles over en weekend (lørdag/søndag) og spilles som enkeltserie.
Kvalifiseringsturnering til seriemesterskap
Kvalifiseringsturneringen avvikles i første halvdel av juni måned over en weekend (lørdag/søndag). Det spilles alle mot alle i en enkeltturnering. Turneringen tilrettelegges av NSFs vannpoloutvalg. I kvalifikasjonsturneringen deltar:
Nr. 7 og 8 i den avsluttende 1. divisjon.
Nr. 1 i 2. divisjon avd. st.
Nr. 1 i 2. divisjon avd. vest.
Hvis vinneren i en av avdelingene i 2. divisjon i forveien er representert i 1. divisjon, går retten til å spille i kvalifikasjonsturneringen videre til den best plasserte klubb, som ikke har lag i 1. divisjon.
Samme regler gjelder for kvalifisering fra 3. til 2. divisjon.


 


0305  Bundne spillere
Klubber med mer enn ett lag i seriemesterskapet (1. og 2. divisjon) skal før de enkelte lags første kamp oppgi 11 bundne spillere på hvert lag. De bundne spillere skal være klubbens presumptivt 11 beste på hvert av lagene. Listen med bundne spillere skal sendes vannpoloutvalget før serien starter.
Når listen er godkjent av vannpoloutvalget, blir oversikten over samtlige bundne spillere tilsendt klubbene.
Hvis bundne spillere spiller på andre av klubbens lavere rangerte lag, og det nedlegges protest, tas denne til følge og motstanderen vinner med sifrene 25-0.
I dobbeltturneringer er det tillatt, etter hver turneringshalvdel, å binde nye spillere på de enkelte lag.
Spillere som normalt er blant de 11 beste på en klubbs første lag, og som ønsker å trekke seg tilbake til et lavere lag, kan få lov til dette. Denne tillatelse vil bare bli gitt dersom den angjeldende kun spiller
på 2. laget i minst en turneringshalvdel. Et eventuelt opprykk til førstelaget kan derfor først finne sted etter hver turneringshalvdel. Gjelder nedrykking til 2. laget en spiller som i siste sesong spilte på landslaget, kan denne ikke umiddelbart rykke ned, men må via sin forening søke vannpoloutvalget.
Man må vente 1 år etter at man har deltatt på seniorlandslaget før man kan spille i 2. divisjon. Dette gjelder bare for klubber som både har lag i 1. og 2. divisjon.
En spiller som har spilt på et seniorlandslag kan ikke spille i 3. divisjon.
3. divisjon skal være en rekrutteringsserie for nye klubber og unge spillere i de etablerte klubbene. Derfor er det satt en øvre grense på 18 år.
Spillere som har deltatt på juniorlandslaget kan ikke delta i 3. divisjon.
På listen over bundne spillere til forbundet skal lisensnummere være påskrevet. Dersom disse ikke er med, anser utvalget at spillerne ikke spiller lenger og setter opp andre spillere.
Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra disse punkter.


 


0402  Flytting av kamper
1. divisjon
Etter at turneringsplanen er utsendt, kan ønsker om flytting ikke forventes imøtekommet.
Deltagelse i Europacup-turneringer gir dog anledning til dispensasjon. Utsettelse av turneringskamp på grunn av deltagelse i eller arrangement av viktig turnering i inn- eller utland, kan imøtekommes, såfremt ansøkning om dette har kommet utvalget i hende senest 2 måneder før den angjeldende kamp.
I tilfelle en kamp utsettes på grunn av uforutsette hendelser, fastsettes ny kampdato av vannpoloutvalget etter innhenting av opplysning fra de impliserte klubber.
2. og 3. divisjon
Flytting av kamper kan kun unntakelsesvis finne sted. Skriftlig anmodning om dette skal sendes vannpoloutvalget senest 14 dager før kampens avvikling. I anmodning må forslag til ny spilletid være anført. Forslaget skal være akseptert av motstanderen.
I tilfelle av utsettelse av kamp på grunn av uforutsette hendelser, fastsettes ny kampdato av turneringsledelsen etter innhenting av opplysninger fra de impliserte klubber.


 


0403  Meddelelse til kampens dommer
Kampens dommer skal kontaktes skriftlig av den arrangerende forening senest en uke før kampens avvikling. Dersom manglende skriftlig melding til dommeren medfører at denne ikke møter, idømmes den arrangerende klubb et tap på 25-0.


 


0404 Funksjonærer
Den førstnevnte klubb i turneringsplanen er arrangør. Den arrangerende klubb er ansvarlig for at det nødvendige antall kvalifiserte funksjonærer er til stede.
Ved turneringer avholdt av NSF bør samtlige funksjonærer ha gjennomgått et av utvalgets funksjonær-/dommerkurs og ha bevis for dette.


 


0405 Nødvendig materiale
Den arrangerende klubb skal sørge for at følgende materiale er til stede innen kampen starter:
1. Kampprotokoll
2. Dommerflagg blå/hvit (eventuelt to sett)
3. Måldommerflagg – to sett rød/hvit
4. Flagg til dommerbord (rød/hvit/blå)
5. Fløyte ved dommerbord
6. Horn eller sirene for markering av 35 sekunder
7. Høyttaler eller megafon for varsling om siste spilleminutt
8. Stoppeklokker – 3 stk. (1 kampur, 35 sekunders ur, 1 reserveur)
9. Minimum 5 godkjente baller
Den arrangerende klubb er ansvarlig for at banen er korrekt oppstilt, jfr. vannpoloreglene, og at den er klar til fastsatt tid. Er ovennevnte arrangørforpliktelser ikke overholdt, vil kampens resultat i tilfelle protest kunne bli annullert, og det vil eventuelt bli fastsatt ny kampdato. Den arrangerende klubb vil videre bli dømt til å betale utgiftene i forbindelse med dommerreisen, samt motstanderens dokumenterte reiseutgifter (billigste offentlige transportmiddel) i forbindelse med den første kampen.
Vannpoloutvalget vil hvert år orientere om hvilket utstyr som er godkjent for bruk.


 


0406  Uteblivelse fra kamp
Hvis et lag ikke møter til kamp, medfører dette at kampen tapes 25-0. Laget pålegges å betale de utgifter som er forbundet med dommerreise og motstandernes dokumenterte utgifter i forbindelse med kampen. Transportutgifter skal beregnes etter billigste offentlige transportmiddel.


 


0407  Innsending av kampprotokoller
Den korrekt utfylte kampprotokoll skal være forbundskontoret i hende senest tre dager etter kampens avvikling. Ved junior- og guttekamper skal fødselsår anføres i kampprotokollen.


 


0408  Reiseregler
Ved for sent fremmøte til en kamp, kan tap av kampen og idømming av bøter kun unngås såfremt forsinkelsen skyldes transportvanskeligheter og det er benyttet offentlige transportmidler.


 


0409  Europacupdeltagelse
Årets vinner av Norgesmesterskapet (Cup-NM) har rett til å melde seg på Europacupen for cupvinnere. Årets vinnere av Seriemesterskapet har rett til å melde seg på Europacupen for seriemestere.
Såfremt Cup-NM og Serie-NM er blitt vunnet av samme klubb, har nr. 2 i Seriemesterskapet rett til å melde seg på Europacupen for serievinnere.


 


0410  Utlendingers deltagelse på norske lag
Klubblag
Deltagere i turneringer arrangert av NSF, kretser og lag skal være norske statsborgere, dog tillates det at klubbene har maksimum to utlendinger på laget under forutsetning av at de har oppholds- og arbeidstillatelse. Når det gjelder spill i Cup’en, må utlendingene ha bodd (hatt fast adresse) i Norge i minst ett år før de kan delta.
Kretslag
For kretslag gjelder samme regler som for klubblag.
Landslag
For å delta på landslaget kreves norsk statsborgerskap.


 


0411  Utenlandsreiser
Spillere eller lag som ønsker å starte i en turnering eller vennskapskamp i utlandet, må søke om starttillatelse. Søknad om starttillatelse sendes via vannpoloutvalget til NSF. NSF utsteder en bevitnelse om at de angjeldende er amatører og er underlagt NSF.
Hvis spillere som er uttatt til et landslag søker spilletillatelse på klubblag i utlandet i samme tidsrom som det er landskampsarrangement, kan spilletillatelse ikke forventes.


 


0412  Innberetning av kampresultater
Fra 1. divisjonskampene skal en av dommerne umiddelbart etter kampens avslutning sende inn resultat til forbundskontoret. Resultater oppnådd ved øvrige stevner avholdt av NSF eller landskamper i utlandet med Norge som deltager, skal meddeles forbundskontoret hurtigst mulig. Pressesekretæren skal deretter gi opplysninger videre til pressen, NSF og «Norsk Svømming».


 


0413  Spilleovergang
Se representasjonsbestemmelsene GE 13-17.
Dersom en spiller skifter klubb, må det ha gått minst 60 dager fra han kan representere det ene laget til han kan representere sitt nye lag. Se representasjonsbestemmelsene GE 15.


 


0414  Avregning av reise for dommere og ledere
Avregning av reiser som skal betales av NSF, settes opp på NSFs reiseregningsskjema.


 


0501  Turneringsjury
Vannpoloutvalget skal oppnevne en turneringsjury som skal behandle innberetninger og protester. Juryen skal bestå av 3 personer.
Generelle retningslinjer for juryen
Turneringsjuryen skal fortolke turneringsreglementet og vannpoloreglementet, og pådømme overtredelse av disse, hvis protest er nedlagt. Medlemmer av juryen kan foreta innberetning av voldelige handlinger, som dommeren ikke har observert.
Fremsettes en slik beretning fra en eller flere jurymedlemmer, kan juryen idømme den/de skyldige spillere advarsel eller karantene.
Juryen har ikke anledning til å avblåse kampen.
Inhabile jurymedlemmer deltar ikke ved protestbehandlingen, men har mulighet for å avgi redegjørelse for hendelsesforløpet.
Ved protestbehandling vurderer juryen om redegjørelse fra dommer, sekretariat, impliserte klubber, skal avgis.


 


0601  Protester
Protester behandles av turneringsjuryen som er ansvarlig for turneringen. Jfr. avsnitt 0501.
Såfremt det påklagede er skjedd under kampen, skal protesten gis dommeren umiddelbart etter kampen. Hvis årsaken til protesten er kjent før kampen spilles, gis den dommeren før startsignalet er gitt.
Alle protester skal vedlegges et depositum på kr 200. Såfremt protesten tas til følge, tilbakebetales depositumet.
Ved protestbehandlingen vurderer juryen i hvilket omfang redegjørelser skal avgis av dommer, sekretariat og impliserte klubber.
Se forøvrig generelle retningslinjer for jury, avsnitt 0502.
Så snart muntlig protest er nedlagt, skal det utformes en skriftlig protest, som skal være dommeren i hende senest 30 minutter etter kampens avslutning. Resultat av protester vedrørende seriemesterskap kan innankes til NSFs styre. Melding om slike avgjørelser skal i alle tilfeller tilstilles forbundsstyret fra vedkommende dommer. En klubb som anker avgjørelsen tatt av turneringsjuryen, må vedlegge et depositum på kr 200.


 


0602  Protestbehandling
Jurymedlemmene må ikke kommentere eller diskutere en protest før alle jurymedlemmer er isolert fra klubbledere, spillere, tilskuere og andre.
Protestbehandlingen skal skje så hurtig som mulig.
Løpende turneringer
Resulterer juryens behandling av en protest i kjennelsen «OMKAMP», spilles en ny kamp med normal varighet. Juryen skal behandle protesten innen en uke fra protesten er mottatt.
Weekendturneringer
Resulterer juryens behandling av en protest i kjennelsen «OMKAMP», beslutter juryen om hele kampen skal spilles om, eller om det skal være omspill fra et nærmere angitt tidspunkt i kampen.
Spillerne skal bli ved banen til kjennelsen foreligger, således at eventuelt omspill kan foregå snarest etter protestbehandlingen. Såfremt deler av kampen skal spilles om, skal dette spill ledes av kampens opprinnelige dommer. Ved omkamp av full varighet, kan dommervervet gå over til en annen dommer.


 


0603  Dommerinnberetninger
Utvises en spiller for resten av kampen, skal dommeren sende inn en innberetning til turneringsleder. Dommeren skal på baksiden av kampprotokollen notere at den pågjeldende spiller er utvist for resten av kampen, samt angi etter hvilken paragraf utvisningen er foretatt.


 


0604 Behandling av innberetninger
Såfremt en spiller er blitt innberettet etter 115 og 116, utmåles straffen etter nedenstående retningslinjer:
115
Dersom det er tale om forseelse etter 115: «Protest mot dommeren» benyttes følgende retningslinjer:
Første gang: Irettesettelse
Annen gang: 1 matchstraff
Når en spiller har utstått straffen «en matchstraff» behandles nye forseelser mot 115 som forseelsen var begått for første gang osv.
116
Ved første utvisning for brutalt spill etter 116, igangsettes en ettårig iakttagelsesperiode. Blir en spiller således innberettet for forseelsen mot 116 flere ganger innenfor denne perioden, blir det tale om skjerpede dommer. Det dømmes etter følgende retningslinjer:
Første gang: 1 matchstraff (periodestart)
Annen gang: 3 matchstraffer
Tredje gang: Straffen utmåles av juryen.
Generelt
Karantene idømt etter 115 og 116 skal utstås i den førstkommende kamp i den pågjeldende turnering, og en eventuell protest mot straffen behandles sideløpende.
Såfremt juryens avgjørelse i en slik protestsak faller ut til den dømtes fordel, og det derfor skal spilles omkamp, skal denne spilles senere.


 


0701  Dommerplan
Til de av NSFs oppsatte turneringer setter dommerkomiteen opp dommerplan som godkjennes av vannpoloutvalget.


 


0702  Dommerbedømmelser
Bedømmelse av dommerne i dommergruppe «Kretsdommere» foretas av forbundsdommere.


 


0801  Vannpolonål
Er under utarbeidelse/vurdering.


 


0901  Uttakelseskomité
Uttakelseskomiteen for senior- og juniorlandslagene utpekes for ett år ad gangen av NSFs vannpoloutvalg. Oppnevning foregår i september måned. Ved utskifting av utvalgets UK-medlemmer på andre tidspunkter, vil supplering av UK skje samtidig. Intet utvalgsmedlem er automatisk medlem av UK. Oppnevning kan utelukkende skje etter vannpolomessige kvalifikasjoner, samt av rimelig hensyn til UKs geografiske sammensetning. Såfremt ett av UK-medlemmene har mulighet for å bli tatt ut til ett av landslagene, skal han vike sin plass. UK består av maks. 5 medlemmer. Landslagstreneren er medlem av UK.


 


0902  Ledere til landslagsturer
Hovedledere
Hovedledere bør være kyndig i de språk det tales ved de angjeldende arrangementer, men må beherske engelsk. Dersom han skal gå inn i turneringsjuryen, er det krav om at han utdannet dommer.
Dommere
Kun de dommere som er innstilt av NSF som LEN-dommere kan innstilles til aktiv deltakelse.
Turister
Det bør unngås at spilleres pårørende deltar på landslagsturene. For øvrig vises til Norges Svømmeforbunds representasjonsreglement. (Ref. på annet sted i denne bok.)


 


0903  Møtereferater
Referat fra møte i kretsenes vannpoloutvalg og dertil knyttede utvalg, skal sendes til medlemmene av NSFs vannpoloutvalg.
Møtene i NSFs vannpoloutvalg skal ha følgende dagsorden:
1.Referat fra siste møte
2.Landskamparrangementer
3.Landskampforberedelser
4.NSF-turneringer
5.Instruksjon
6.Dommervirksomheten
7.Økonomi
8.Juryavgjørelser
9.Diverse
10.Fastsettelse av dato for neste møte


 


0904  Landslag
Det arbeides med 1 landslag:
A-landslaget, herrer


 


 

X