go up

Svømmeforbundet ønsker at svømmeidretten skal være åpen og tilgjengelig for alle. For å stimulere og hjelpe til med å starte opp eller videreutvikle tilbud, er det satt av midler både svømmeklubber- og kretser kan søke om. Hva tilbudet består i kan variere fra fra klubb til klubb, men formålet og intensjonen er at det skal bidra til økt aktivitet og bedre tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser.


 


Det er satt opp noen overornede retningslinjer for søknad om tilskudd i 2009:


 
 • Tiltakene skal i hovedsak være rettet mot barn og ungdom mellom 6 og 19 år.


 •  Det kan gis tilskudd til både nye og eksisterende tilbud/tiltak – når formålet er å øke eller opprettholde eksisterende aktivitet.


 •   Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles etter hvert som de kommer inn.


 •  For nye tiltak må det søkes i forkant av gjennomføring.

 


 Alle søknader må inneholde:


 
 • Informasjon om klubbens tilbud til funksjonshemmede i dag.


 • Presentasjon av tiltaket det søkes om tilskudd til.


 •  Budsjett og søknadssum


 •  Klubbens kontaktperson og kontonummer

 


 Eksempler på hva det kan søkes om tilskudd til:


 
 • Oppstart av nye tiltak/tilbud for økt aktivitet


 • Deltakelse på kurs (f.eks. temakurs, tolkekurs, trener eller instruktørkurs)


 • Temakveld i klubben eller i kretsen

 


Har dere noen spørsmål, ta kontakt med Kristin Homb I NSF på e-post eller


telefon 21 02 96 73.

Svømmeforbundet vil med dette informere om og oppfordre svømmeklubber- og kretser til å søke om tilskudd til tiltak for økt rekruttering av svømmere med funksjonsnedsettelser. Tiltakene skal i hovedsak rette seg mot aldergruppen 6-19 år og målet er økt aktivitet.

X