go up

 


 


Det er satt opp noen retningslinjer for søknad om tilskudd:· Klubben må være medlem av Norges Svømmeforbund


· Tiltakene skal være rettet mot barn, ungdom og unge voksne opp til 35 år


· Det gis fortrinnsvis tilskudd til oppstart av ny aktivitet eller utvidelse av aktivitet.


· Formålet skal være flere funksjonshemmede på kurs og/eller trening.


· Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles etter hvert som de kommer inn.


· Det må søkes om tilskudd i forkant av gjennomføring.


· Det gis ikke tilskudd til drift og lønn.


· Søker vil få overført 50% av søknadssummen ved godkjent søknad. Resterende 50% vil bli utbetalt ved rapportering tiltaket


 


Eksempler på hva det kan søkes om tilskudd til:


· Oppstart av nye tiltak/tilbud for økt aktivitet


· Samarbeid mellom klubber for et bedre tilbud regionalt


· Ulike typer av rekrutteringstiltak som f.eks. ”Åpen dag / Åpen trening” – samt informasjonsmateriell i tilknytning til dette.


· Deltakelse på f.eks. temakurs eller tolkekurs (NSFs kurs er allerede subsidiert)


· Temakveld i klubben eller i kretsen


· Utstyr/hjelpemidler spesielt beregnet til bruk i svømmeopplæring for de som treger ekstra tilrettelegging


 · Svømmekurs for funksjonshemmede/de som trenger ekstra tilrettelegging
Dette kan være egne kurs eller kurs der de som trenger litt ekstra tilrettelegging er inkludert i ordinære kurs. Det kan her gis tilskudd til for eksempel rekruttering og markedsføring av kurs, skolering av instruktører og ledsagere.


Svømmekurs for grupper av funksjonshemmede kan gjerne medføre at det er behov for en-til-en oppfølging av den enkelte deltaker. En måte å løse dette på er at hver deltaker har med egen ledsager – og at det i forkant av svømmekurset gjennomføres et eget kurs for ledsagere.


· Svømmeklubber som ønsker å gjennomføre slike kurs, kan søke om tilskudd til dette. NSF er behjelpelig med å skaffe instruktør til ledsagerkurset.For søknad om tilskudd, bruk søknadsskjema under
 


Har dere noen spørsmål, ta kontakt med Kristin Homb i NSF på kristin@svomming.no eller telefon 21 02 96 73.


  


 


 


 


arkiv


 


 

Svømmeidretten, med tilbudet om svømmeopplæring, aktivitet og trening, skal være åpen og tilgjengelig for alle, også for de som trenger litt ekstra tilrettelegging og oppfølging. Klubber og kretser kan søke om tilskudd til å utvikle eller videreutvikle tilbud til de som trenger litt ekstra tilrettelegging. Hva tiltaket består i kan variere fra klubb til klubb, men formålet og intensjonen er at det skal bidra til økt aktivitet og bedre tilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelser. Tiltakene skal i hovedsak rette seg mot aldergruppen opp mot 35 år.

X