go up


 


Sosial- og Helsedirektoratet har gitt Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) i oppgave å prioritere de søknader som kommer fra idrettens ulike organisasjoner, fra Særforbund, Særkretser, Idrettskretser og ned til lagsnivå.


 


Sosial og helsedirektoratet vil prioritere tilskudd til prosjekter/ tiltak som


§         satser på fysisk aktivitet som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet


§         har barn og unge som målgruppe


§         legger forholdene til rette for fysisk aktivitet på lokalplanet


§         inkluderer lavterskelaktiviteter


§         appellerer til grupper som er lite aktive


§         medfører etablering av varige aktivitetstilbud.


 


 


 Norges Idrettsforbund og Olympiske komité vil i hovedsak prioritere:  • Utvikling av ”Trivsel” – spesielt skoledelen
  • Tiltak i samarbeid med særforbund.
  • Tiltak i samarbeid med andre frivillige organisasjoner

§         Søknader fra idrettslag som vil jobbe inn mot skole forutsatt at søknaden har støtte fra idrettsråd og idrettskrets.  • Eventuelt nye permanente lavterskeltiltak for unge.

  


NIF mener det er sentralt at vi allerede i år prøver å enes om en felles strategi for vårt helsefremmende og forebyggende arbeid.


Et felles ansikt utad ovenfor Sosial- og Helsedirektoratet, Utdannings- og Forskningsdepartementet og andre fremtidige samarbeidspartnere, vil gi en samlet idrettsorganisasjon større troverdighet, gjennomslagskraft og innflytelse.


 


NIF har satt i gang en langsiktig satsing rettet mot grupper idretten tradisjonelt sett ikke har klart å nå ved det ordinære tilbud gjennom idrettslagene. Satsingen finner sted som en del av NIFs konsept ”Trivsel”. NIF ønsker at Trivsel.net (www.trivsel.net) etableres som idrettens kommunikasjonskanal som har fokus på forebygging og konkurransefri idrett. NIF tror trivselskonseptet kan være en formålstjenelig arena til å stå enda sterkere samlet i fremtiden. Det er 3 gode grunner for denne tanken:


   1. NIFs fremtidige rolle:

NIF sentralt sin rolle i forebyggingsøyemed blir å være en tilrettelegger for økt aktivitet, og ikke operatør. Det vil si at NIF vil drifte den felles kommunikasjonskanalen Trivsel.net. Utover dette arbeidet, skal NIF sin rolle være som tilrettelegger for aktivitet, samt koordinere felles kampanjer, prosjekter og tiltak, slik at en samlet idrettsorganisasjon står sterkt på området forebygging. 


   1. En informasjonskanal:

Gjennom å bruke en felles kommunikasjonskanal har vi en unik mulighet til å forsterke og synliggjøre allerede gode tiltak og modeller.


Et eksempel på en slik synliggjøring er Norges Svømmeforbunds landsdekkende mosjonskampanje ” Svøm deg i form til Irland”. Ved å trekke frem denne kampanjen i Trivsel.net – kan vi bidra med økt synliggjøring og oppmerksomhet og forhåpentligvis økt deltagelse i aktiviteten. Lignende kampanjer kan i fremtiden få økt oppmerksomhet og dermed økt tilskutning gjennom en naturlig informasjonskanal.


Det er en naturlig og logisk valg at vi gjennom en slik struktur virkelig kan sette barn og ungdom i sentrum. Barn og unge vil få en informasjonskanal som de kan bruke i forhold til aktivitetstilbud, kosthold og treningstips. Kanalen vil bli et dynamisk oppslagsverk for barn, unge og lærere som ønsker å finne informasjon til bruk i skoletid og på fritiden.


 


Søknadsprosedyrer.


For at idrettsforbundet skal ha mulighet til å gjøre en prioriteringsjobb som direktoratet forlanger, er vi nødt til å sette en intern frist til 15.mars.


Alle søknader skal sendes inn elektronisk til forebygging@nif.idrett.no


Retningslinjer og kriterier kan lastes ned her 


Et innstillingsutvalg bestående av representanter fra SF, IK og NIF vil til slutt innstille på søknader fra idretten


 


Kontaktperson for tilskuddsordningen i NIF er:


 


Jakob Vik – tlf. 32 20 85 05, mob: 41 90 02 10 – skole


Kari Vanebo – tlf 21 02 91 15, mob: 41 90 02 97 – generellt


 


 


 

Det er på statsbudsjettet for 2004 avsatt 10 millioner kroner for å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen, særlig blant barn og unge. Tilskuddsordningen følges opp av Sosial og helsedirektoratet. Målgruppen er frivillige organisasjoner som arbeider med forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet. Klubber i NSF kan søke, men må søke gjennom Norges Idrettsforbund. Frist: 15.mars.  Søknaden skal fylles ut på eget søknadsskjema.

X