go up

    


 


 


Endringer til terminlisten
Dersom noen ønsker å forandre på tidspunktet for et approbert stevne, må det søkes i meget god tid. Søknaden sendes NSF og må inneholde begrunnelse for endringen, samt godkjenning av endringen fra den aktuelle svømmekrets.

Kontaktperson i NSF:  Tor Arne Volden


 


 


 

X