go up

 


Mange svømmeklubber holder svømmekurs for flerkulturelle. Her er noen tips på veien.


 


Økonomi for klubber


Inntekter kan komme fra kommunen, idrettsrådet, fond og stiftelser samt egenandel.Samarbeidspartnere kan være kommunen, idrettsrådet, idrettskrets, skoler, frivillige organisasjoner eller andre klubber/idrettslag i lokalmiljøet. Kommunens web-sider, ofte under ”tilskuddsordninger” eller ”idrett”. Idrettsrådene i de største byene forrvalter midler under tilskuddsordningen ”Inkludering i idrettslag”, midler som fordeles via Kulturdepartementet til Norges Idrettsforbund og derfra videre til idrettsrådene samt spesielle prosjekter. Klubben kan også søke hos stiftelser: Se www.legatsiden.no, forsikrinsselskaper og sparebanker har almennyttige fond etc etc


 Hvordan søke? • Lurt å ta en uformell henvendelse først. Eks kommunen; ”Hei, jeg hører kommunen har fått styrket finansieringen av forebyggende helsetiltak gjennom samhandlingsreformen. Vi tror vi kan bidra til økt aktivitet, forbedret fysisk – og psykisk helse og ikke minst drukningsforebygging, hos en av fokusgruppene, mennesker med flerkulturell bakgrunn.

 • Følg opp med skriftlig henvendelse.

 • Beskriv mål for tiltaket, målgruppe, suksesskriterier, kritiske faktorer, budsjett, etc

 • Innehold i søknad kan være:


  • klubb, adresse, kontaktperson, kontonummer 

  • Erfaringer fra tidligere tiltak 

  • Hvilke kontakter klubben har med kommune og relevante instanser

  • Hvor deltakerne kommer fra 

  • Hvor mange deltakere klubben kan rekruttere 

  • Når aktiviteten vil starte. (NB aktiviteten må starte så raskt som mulig) 

  • Framtidsutsikter for tiltaket

 
Praktisk gjennomføring
 • For at deltakerne skal ha utbytte av kurset er det viktig at alle møter opp og er med på alle kurstimer.

 • Deltakelsen skal være bindende.

 • Kurset bør være minimum 10.timer

 • Bruk lek og moro – vanntilvenningsøvelser, to og to, fokus på dykke/flyte

 • kostnadsrammer for gjennomføring ligger på ca 20-25.000 for et 15.timers kurs med 15 deltakere

 • Selv om kurset bør være gratis, tilsier alliekvel at en symbolsk deltakeravgfit på for eksempel 100 kroner gir bedre

 


Rapportering


Det bør alltid lages solid rapporter som gis til de som har gitt tilskudd. Rapporten bør ha en god oppbygning, relativt kort og konkret og ha et godt språk.


Rapporten bør inneholde; • Antallet deltakere

 • Det bør lages en rapport i etterkant av kurset. Rapporten bør inneholde; informasjon om deltakerne, oppmøteprotokoll, beskrivelse av gjennomføringen, spesielle utfordringer, suksesskriterier, utbytte for klubben , utbytte for deltakerne , ferdigheter deltaker hadde før kursstart , ferdigheter etter kursslutt, framtidsutsikter med tiltaket

 • Rapporter fra spørreundersøkelse, se eksempel vedlagt

 

X