go up


 


Svømmeopplæring for flerkulturelle


Norges Svømmeforbund har som mål at svømming skal være en åpen og inkluderende idrett og ønsker å bidra til at flere blir trygge i vann. Å bli trygg i vann er drukningsforebyggende, aktivitetsskapende og ikke minst gir det glede ved å kunne være med på utflukter og aktiviteter i og ved vann. Et mål for Kulturdepartementets er bl.a. å øke deltagelse i organisert idrett blant flerkulturelle kvinner. Hvilke tiltak kan vi etablere lokalt for å øke inkluderingen i vårt nærområde?

 


Behov


Andelen innvandrer og flerkulturelle i Norge har vært økende i mange år. Dessverre har det vært flere drukningsulykker med barn og unge fra som ikke kunne svømme de seinere år. Mange av de som kommer fra en annen kultur har ingen eller liten erfaring med eller kunnskap om å være i og ved vann. Det å være trygg i vann og fortrolig med vannaktiviteter gir muligheter for utfoldelse, er en fase i integrering i samfunnet.


Betydning


Tilbakemeldingene fra deltakere som har vært på kurs gjennom Norges Svømmeforbund har svært positive. Det er en glede å lære seg å svømme, selv som voksen. Våre erfaringer tilsier at spesielt mødre som selv går på kurs melder på barna sine på kurs, og mange deltakere etterspør flere kurs. Deltakerne blir trygge i vann, noen lærer å svømme og det gir en trygghet for å ta med familien på aktiviteter i og ved vann.


 


Svømmeopplæring i regi Norges Svømmeforbund


Norges Svømmeforbund og dets medlemsklubber har gjennom flere år arrangert svømmeopplæring for flerkulturelle. Det er de lokale klubbene som står som arrangør. Klubbene har erfaring og kompetanse på svømmeopplæring og de fleste av de er motivert til å videreutvikle tilbudet til denne målgruppen. Norges Svømmeforbund har utviklet Norges Svømmeskole, et program for svømmeopplæring for mennesker i alle aldre. Hensikten med Norges Svømmeskole er å gi det beste tilbudet innen svømmeopplæring i Norge. Norges Svømmeforbund arbeider tett med klubbene for å sikre god kvalitet i svømmeopplæringen.


 Målgruppen for kursene kan være ungdom og voksne med flerkulturell bakgrunn i Norge som ikke kan svømme. Hensikten med kursene; • Bidra til at personer med flerkulturell bakgrunn blir trygge i og rundt vann og at så mange som mulig etterhvert blir svømmedyktige
 • Inkludere målgruppen i fritidsaktiviteter og organisert idrett
 • Tilby instruktørkurs til noen av de som har vært på kurs tidligere, for at disse selv kan være instruktører på kurs
 • Økt fysisk aktivitet gir bedre helse
 • Bli fortrolig med å være i offentlig garderobe og lære seg de regler/retningslinjer som er for offentlig bading
 • Sosial integrering ved å åpne for større deltakelse i lokalmiljø og i idretten
 • Kunne tilby mer varig tilbud om aktivitet og trening
 • Det sosiale aspektet kan åpne for nye kontakter, nye muligheter og igjen gi bedre mental helse


 


Innhold


Hovedinnholdet i kurset vil være svømmeopplæring. Våre klubber har erfart at det er store forskjeller på deltakernes bakgrunn og erfaring med å være i vann. Kursene gjennomføres derfor med få deltakere per instruktør for best mulig oppfølging av den enkelte deltaker. Når det er nødvendig , deles deltakerne i grupper etter ferdigheter.


 


Deltakerne skal føle en trygghet i kurssituasjonen, samtidig som de blir utfordret på noe nytt. Det vil være individuelle forskjeller på progresjon og læringsmål. For noen deltakere innebærer dette at kurset starter med tilvenning til å være i offentlig bad og gaderobekultur og at de i løpet av kurset har lært å flyte og tør å ha hodet under vann, mens andre deltakere lærer å svømme i løpet av kurset.  


 


En fellesnevner for kursene: • Opplæring innen et nytt og ukjent element (vann) i trygge rammer
 • Garderobekultur og det å være i offentlig bad
 • Individuell oppfølging og progresjon
 • Sosialt miljø – og ha det gøy
 • Lære om sikkerhet i og ved vann
 • Motivere for videre kurs og trening
 • Hvordan forholde seg til å ha med familien eller venner i og ved vann

 


Finansiering


Tradisjonelt finansieres svømmeopplæring gjennom egenandeler/deltakeravgift. Svært mange av de som er med på disse kursene, har ikke økonomi til å betale denne egenandelen . Mange av de aktørene klubbene samarbeider med (f.eks. Frivillighetssentralen og Røde Kors), jobber også på frivillig basis. Våre klubber er derfor avhengig av ekstern finansiering for gjennomføring av kursene for denne målgruppen. Utgiften i forbindelse med kursene er i hovedsak knyttet til leie av svømmehall, instruktørlønn, organisering og administrering av kursene og i noen tilfeller transport.


 


Fremgangsmåte


Det er den lokale svømmeklubben som gjennomfører selve kursene. Klubben har utdannede instruktører og har gode erfaringer med å holde tilsvarende kurs. Når det gjelder planlegging og organisering, samarbeider mange klubber med relevante aktører som Frivillighetssentralen, NAV og Røde Kors.


Ta kontakt med din klubb, se listen over Norges Svømmeskoleklubber ved å klikke HER. Praktisk tilrettelegging


NSFs anbefalering til gjennomføring av svømmeopplæring for flerkulturelle; • Voksne krever større grad av individuelt tilpasset undervisning enn barn
 • Bassengtid. Ha respekt for deltagernes tid og deltakernes kultur, ikke legg opp til for hyppige samlinger, gjør tiltaket overkommelig i en stram timeplan.

 • Avklar om jenter/kvinner kan være i bassenget når det er menn til stede – eller om bassenget må stenges for menn under kurset.


 • Kan kursene organiseres på dagtid? Hva med barnepass-ordning? De fleste som er hjemme på dagtid har ansvar for små barn.
 • Kvinnelige instruktører og badevakter. For noen grupper er man avhengig av instruktører av samme kjønn som deltakerne.
 • Påmelding koordineres gjennom klubb, ved hjelp av lokale aktører
 • Bekledning. Vanlig badetøy eller badeburka. Merk at hvis det brukes thight, t-skjorte eller lignende må dette være rent.
 • Språk – i de fleste settinger fungerer det godt med kroppsspråk, de fleste behersker litt norsk eller engelsk. Tolker kan være nødvendig hvis flere av deltakerne ikke forstår norsk eller engelsk eller instruktørenes språk.
 • Klubben har direkte kontakt med og oppfølging av deltakere
 • Transport. Ved behov kan det være naturlig . Felles transport kan være med å sikre at flere deltar på kursene.

 • En symbolsk egenandel/deltakeravgift kan være med å sikre at deltakerne møter opp på kurskveldene.


 Kurset er ferdig – hva nå?


Mange av de som har vært med på kurs gir tilbakemeldinger om de ønsker et videre tilbud om mosjon og/eller de ønsker å lære mer. Det er altså et behov for videre oppfølging. Norges Idrettsforbund  (NIF) fremhever viktigheten av at klubbene arbeider for å tilby deltakerne videre fast ukentlig fysisk aktivitet, slik at deltakerne kan være i varig fysisk aktivitet. Dette kan gjøres gjennom å etablere et langsiktig og forutsigbart samarbeid mellom kommune/offentlige og idrettslagene/klubbene for økt inkludering og varig tilbud innen idretten.
 • Klubben kan opprett en egen mosjonsgruppe
 • Oppfølgingskurs for de som ønsker å lære mer
 • Ungdommer som kan inngå i klubbenes treningsgrupper eller egne mosjonsgrupper for ungdom

 
 

X