go up

 


STU og resten av stup-Norge mottok 12.01.05. pr. e-post åpent brev fra Spinn ved leder og nestleder i klubben.

STU ønsker meningsytring i stup-Norge, men vi føler man her blander kortene når det sendes som åpent brev til STU ved landslagssjefen.
STU setter pris på at klubbene engasjerer seg og kommer med innspill på hvordan man ønsker organiseringen av stup og hva STU kan forbedre. Alle saker som kommer skriftlig inn til STU blir behandlet på våre styremøter.
Vi har valgt å svare på brevet til alle i stup-Norge på bakgrunn av at alle har mottatt det.
Vi er enig med Spinn ved leder og nestleder at det trengs diskusjoner og prinsipper i forbindelse med de aktive/økonomi i forhold til rekruttering til landslaget. Vi mener at vi også skal diskutere dette for de som er på landslaget. Det er også høye egenandeler på de som allerede er på landslaget.

Det som ble dekket på samlingen for trenerne var en madrass på Ynglingen og kosten. Reiseutgifter må trenerne eller klubben dekke selv.
I tillegg ble reiseutgiftene til landslagssjefen dekket.

STU arrangerte samling/utdanning for trenere 20.-22.august. Deltakerne ble enige om at hver klubb som har med en /flere stupere til samlinger arrangert av STU skal sende en trener. Dette ble dessverre ikke fulgt opp av alle klubbene på samlingen. Videre ble det også enighet om at landslagssjefen bør være disponibel for alle gruppene/trenerne under samlingen.
STU opplevde trenersamlingen som en positiv samling for trenerne i Norge. Vi ønsker å kunne arrangere flere slike samlinger hvor man kan ta opp og diskutere prinsipper i fohold til de aktive.

I forbindelse med NM senior vinter i Tønsberg ønsker STU å invitere trenere/ledere til møte med fredag 1.april etter konkurransene. Der kan man bl.a. stille spørsmål til STU ved leder og landslagssjef om regnskap fra samlingen på Hamar som følger med som vedlegg. Det vil også bli info om møte med Olympiatoppen ved Ragnar Klami, Kristiansand stupeklubb og info fra STU ved leder og landslagssjef.

Vedlagt følger regnskap fra samlingen på Hamar 7.-9. januar 2005. Som dere vil se i regnskapet er det et underskudd på kr. 3218,91.
Landslagssjefen som har hatt ansvar for budsjettet under samlingen har oppdaget en feil: Stuperne som bodde på Ynglingen har betalt kr. 100,- for lite. De har betalt kr. 400,-, i innbydelsen står det kr. 500,-. Jfr. det som står i innbydelsen ber vi om at kr. 100,- pr. stuper betales til kontonummer: 3624.58.25883, det står i regnskapet hvilke klubber det gjelder.

Dersom noe er uklart så ta gjerne kontakt!

Vennlig hilsen
For STU
Inger Grødem Reine
Leder


inger.reine@online.no


 


 


 

X