go up

Det kan søkes om mider til:


   1. Lag og foreninger som tidligere var medlem i NIF
    Støtten skal være aktivitetsstimulerende. Det vil si at lagene kan søke om støtte til utstyr og spesielle rekrutteringsstiltak. I tillegg skal kompetansehevingstiltak som f.eks. klubbutvikling prioriteres. Det vil ikke gis støtte til ordinær drift og til stevner.

  2. Støtteordninger for særskilte grupper
    Målgruppe: For personer med store hjelpe- og tilretteleggingsbehov er det store utfordringer knyttet til å drive idrett. Det kreves også ofte helt spesiell kompetanse og utstyr i tilretteleggingen av fysisk aktivitet for den enkelte. Støtteordningen er åpen for alle organisasjonsledd i NIF.

    Støtte til: Her vil det kunne gis støtte til lag for innkjøp av utstyr og støtte til arrangementer som innlemmer denne målgrupen. Midlene skal stimulere til mer aktivitet, rekruttering og kompetanseheving. Utdanning av kurslærere og videreutvikling av fellesidrettslig materiell for idrett for funksjonshemede, ligger også innenfor denne ordningen.

 


Disse støtteordningene er ment å være stimulerende i en overgangsfase etter at NFI nå er oppløst. Midlene vil lyses ut for årene 2008-2011.


 


Skjema, med eventuelle vedlegg, sendes på e-post innen 1. september 2008 til mads.andreassen@idrettsforbundet.no


 


Søknadene blir behandlet av NIFs integreringsutvalg og tilbakemelding kan forventes innen utgangen av september 2008.


 


Mer informasjon om støtteordningen og søknadsskjema finnes på www.idrett.no


 


Svømmeforbundet minner også om muligeheten til å søke om tilskudd til integreringsarbeid. Les mer om dette her.


 

Da Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund ble lagt ned 31.12.2007, var det et ønske at forbundets egenkapitalen skulle brukes til å fremme idrett for funksjonshemmede. Idrettsstyret vedtok i juni en rammefordeling av midlene som nå lyses ut til ulike formål. 

X