go up

Link til Kultur- og Kirkedepartementets internettsider:


 


Spillemidler og idrettsanlegg


 


 


 


Søknad om spillemidler til idrettsanlegg


Kultur- og Kirkedepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Tilskuddsordningene er søknadsbaserte. Anleggene det kan søkes om tilskudd til er delt inn i søknadsgruppene ordinære anlegg, rehabilitering og nærmiljøanlegg, og i tillegg har departementet en tilskuddsordning til anlegg for friluftsliv i fjellet. Se detaljer på Kultur- og Kirkedepartementets internettsider:


 


Søknad om spillemidler til idrettsanlegg


 


 


Planlegging og bygging av idrettsanlegg
For at det skal kunne søkes om spillemidler, må anlegget det søkes om midler til være med i en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet (se Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, V-0798). Planer for idrettsanlegget skal være forhåndsgodkjente. For de fleste anleggstyper er denne forhåndsgodkjenningen delegert til kommunen. Noen større kostnadskrevende anleggstyper må forhåndsgodkjennes av departementet. Se detaljer på Kultur- og Kirkedepartementets internettsider:


 


Planlegging og bygging av idrettsanlegg


(Her må en scrolle litt for å komme til publikasjoner om planlegging, bygging og drift.)


 


 

X