go up

 


Rollen Svømmeskoleansvarlig


 


Rolle: overordnet ansvar for svømmeskolen i klubben.


 


Den som er ansvarlig for svømmeskolen i klubben har en viktig rolle. I enkelte klubber har man ansatt denne personen, men hos de fleste er dette basert på frivillighet. Uansett er rollen og dens funksjoner avgjørende for hvor bra svømmeskolen i klubben blir. Den som er svømmeskoleansvarlig har det faglige ansvaret for svømmeskolen, og skal sikre at opplæringen i klubben gjennomføres i tråd med de prinsippene NSF har lagt til grunn i Norges Svømmeskole; fra vanntilvenning, dykking, flyting, å gli og til slutt fremdrift.


Svømmeskoleansvarlig er også ansvarlig for oppfølging av instruktørene, og må sørge for at de får den nødvendige utdanningen og blir fulgt opp med videre skolering. Den videre skoleringen kan skje internt i klubben, eller gjennom tilrettelagte seminarer som NSF står for. Den svømmeskoleansvarlige har også ansvar for informasjon til deltagere og foresatte.


Svømmeopplæring omfatter barn, ungdom, voksne, funksjonshemmede, mennesker med flerkulturell bakgrunn og andre grupper som har behov for tilrettelegging.Ansvaret for svømmeskoleansvarlig innebærer;


o        Alle klubber som er medlemmer av Norges Svømmeskole er pliktig til å ha en svømmeskoleansvarlig som er faglig ansvarlig for svømmeskolen, og som sikrer at svømmeskolen gjennomføres i tråd med den nasjonale planen for svømmeopplæring.


o        Svømmeskoleansvarlig må se til at klubben følger opp forpliktelsene i Norges Svømmeskoleavtalen


o        Svømmeskoleansvarlig må sikre kvalitet i kursene gjennom instruktørutdanning, instruktørsamlinger, informasjon til medlemmer og til styret, riktig dimensjonering av kurstilbudet, svømmefagligkvalitet på kursene, innhold i kursene mm 


 


Arbeidsoppgaver


          Sette opp kurs


          Kvalitetssikre klubbens kurstilbud


          Oppfølging av www.tryggivann.no


          Sørge for at instruktører har eller får tilbud om utdanning


          Sørge for at alle instruktører har arbeidskontrakt


          Kompetansesamlinger for klubbens instruktører (minst årlig)


          Legge til rette for at instruktører deltar på impulsuka og andre lokale, regionale og nasjonale kurs- og kompetansehevingsarenaer


          Sørge for at klubbens websider om svømmeopplæring/svømmeskole er oppdatert


          Markedsføre nye kurs


          Gjennomføre kvalitetssjekken


          Vurdere nye aktiviteter/kurs


          Rapportere til styret og hovedtrener


 


 


Skolering og utdanning av svømmeskoleansvarlig


Svømmeskoleansvarlig bør;


          Ha en intern skoleringsperiode med foregående svømmeskoleansvarlige


          Ha godkjent instruktørutdanning


          Delta på forum for svømmeskoleansvarlige


          Ha god dialog med andre svømmeskoleansvarlige (gjerne besøke andre klubber)


 


 

X