go up

 


 


 Ulike kategorier innenfor alle tre ovenstående virksomhetsområder

• Tiltak for bedre levekår
• Tiltak for somatisk sykdom
• Tiltak for psykiske lidelser
• Tiltak for funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende
• Andre helseområder

NIF gir hjelp og veiledning
Norges Idrettsforbund kan bistå med hjelp i forhold til å utarbeide prosjektidéer og skriving av prosjektsøknader og lignende ved å kontakte Kari Vanebo i NIF på mail kari.vanebo@nif.idrett.no  

Søknadsfrist
Søknadsfrist til NIF er 2. mai 2005.

Mer informasjon om Helse og rehabilitering
www.helseogrehab.no

Skriving av prosjektsøknader
Veiledningsdokument


 


 


 

Hvert år deles om lag 200 millioner kroner ut til frivillige og humanitære organisasjoner.
Av disse blir også idretten tilgodesett med økonomisk støtte til gode prosjekter.
Det kan søkes om midler til tre virksomhetsområder:
Forebygging – Rehabilitering – Forskning

X