go up

Innbydelsen til tinget er sendt ut, og alle forhold som skal behandles av tinget fremgår av dagsorden.


 


Her gjengis: L6 Tingforslag
Forslag som ønskes behandlet på tinget sendes skriftlig til forbundsstyret senest 10 uker før tinget. På tinget kan det ikke behandles lovforslag eller endringer i lov som ikke er oppført på den utsendte sakliste. Andre saker som ikke er oppført på saklisten, kan behandles og avgjøres når 2/3 av forsamlingen forlanger det.


 


Fristen for innsendelse er 6. februar 2004.


 


Forslagene sendes til Norges Svømmeforbund, Serviceboks 1 US, 0840 Oslo eller på telefaks 21029671.


 


 


 

Svømmetinget arrangeres i Bergen 16. – 18. april 2004.
Det viser seg at innbydelsen ikke gir klare nok opplysninger om når forslag til svømmetinget må være innsendt / forbundsstyret i hende. NSFs lov L6 sier at fristen er 10 uker før tinget.

X