go up

 


Organisasjonsplan


Alle klubber skal på årsmøtet vedta en organisasjonsplan.En organisasjonsplan beskriver klubbens organisasjonskart, og fordeler ansvar og oppgaver. Hensikt: Klubben har en hensiktsmessig organisering med tydelige rollebeskrivelser for de mest sentrale funksjonene.


 


Om organisasjonsplan


Strukturerte og bevisste klubber gir nok og positive tillitsvalgte, godt omdømme, trivsel, en solid organisering og bedre og flere fotballspillere. En hensiktsmessig organisering og tydelige rollebeskrivelser fører til varige rammeverk som gjør det atskillig enklere å fungere godt sammen mot felles mål. Rekruttering av nye frivillige bør også bli mindre krevende når «ting er på stell».


 En tydelig struktur forenkler klubbdriften. Det aller viktigste for en klubb er å etablere gode rutiner slik at den daglige klubbdriften blir så enkel og konkret som mulig. Om klubbens driftsoppgaver oppleves som vanskelige, uoversiktlige og ustrukturerte vil mange kvie seg for å bekle en rolle i klubben. Med gode rutiner, systemer, definert oppgavefordeling og enkle sjekklister vil driften av klubben fungere bedre, trivselen blant tillitsvalgte vil øke og unødige feil vil bli færre/borte.


 Eksempel på organisasjonskart –


 Maler for rollebeskrivelser –


 


Eksempler på organsasjonsplaner 
Forankring


I en klubb er følgende funksjoner pålagt å ha i styret:
  • leder, nestleder, minst ett styremedlem og minst ett varamedlem
  • (jfr. NIFs lover, basislovnorm for idrettslag § 11). Blant styremedlemmene bør en ha sekretær og økonomiansvarlig/ kasserer. I tillegg skal et årsmøte velge en valgkomite. Klubben skal også knytte til seg en person som skal revidere regnskapet. Om klubben må engasjere revisor, avhenger av størrelsen på omsetningen. (Se NIFs lover på www.idrett.no for mer informasjon).
  • Alle andre verv/roller er det opp til hver enkelt klubb å vurdere. Det handler om hvilke behov en har for å kunne innfri målsetningen om å gi alle et godt tilbud.


X