go up

Det nye internasjonale regelverket (World Anti-Doping Code) har medført en del forandringer i NIF’s lov. Her vil vi gjøre oppmerksomme på noen viktige forandringer:

Støttepersonell kan straffes
Idrettsleger og annet medisinsk støttepersonell må være klar over at medvirking til doping vil kunne sanksjoneres i henhold til ny NIFs lov. Det betyr at idrettsleger og annet støttepersonell må sette seg godt inn i dopinglisten og fritaksreglene, og aldri gi utøvere legemidler uten å sjekke dopinglisten.

Strengere krav til utøverinformasjon
Med det nye regelverket vil det stilles strengere krav til internasjonale topputøvere. Dette vil være utøvere som navngis på en egen prioritert utøverliste fastsatt av ADN og/eller det internasjonale særforbundet. De utøverne dette gjelder vil få skriftlig beskjed.
Disse utøverne vil ha et spesielt ansvar for å gi opplysninger om hvor de oppholder seg, såkalt utøverinformasjon, og vil kunne bli dømt dersom de ikke følger opp dette.

Topputøvere som ikke står på prioritert utøverliste, men deltar på landslagsnivå eller er blant de fem beste i sin idrettsgren i Norge, må også gi utøverinformasjon på forespørsel. Denne praksisen er allerede innarbeidet.

Nye krav til bevisbyrde i dopingsaker
I norsk idrett har det i dopingsaker vært et anerkjent prinsipp at all rimelig tvil skal komme den anmeldte til gode. I det nye antidopingregelverket reduseres kravet til bevisbyrden noe. Dette betyr at all rimelig tvil ikke lenger vil komme utøveren til gode, men at beviskravet skal ligge mellom alminnelig bevisovervekt og at all rimelig tvil skal komme utøver til gode.

Ikke krav om skyld ved positiv prøve
Tidligere har det vært et kriterium at utøvere må ha handlet forsettlig eller uaktsomt for å bli ansett som skyldig ved positiv prøve. I henhold til det nye regelverket er det tilstrekkelig å bevise at utøveren har et forbudt stoff i kroppen. Hva som er grunnen til den positive prøven tillegges mindre vekt. Det er kun i helt ekstraordinære tilfeller at straff kan falle bort eller bli redusert når det er avlagt en positiv dopingprøve og det ikke finnes et medisinsk fritak.

Justerte strafferammer
Strafferammene for bruk av dopingmidler er i hovedsak uendret. Det nye regelverket har som hovedregel at første gangs brudd på dopingbestemmelsene skal straffes med to års utestengelse som i dag. For bruk av ”mindre alvorlige stoffer” eller der utøveren har handlet uaktsomt eller er uten skyld, vil straffen kunne bli redusert. Dersom mindreårige er involvert, vil støttepersonell kunne bli straffet hardere enn to år.

Bedre koordinering
Et av hovedmålene med det nye internasjonal regelverket er at å få til en større grad av koordinering og harmonisering. Utøverne skal i størst mulig grad ha det samme regelverket å forholde seg til, og bli dømt etter samme standard. Dersom ADN har besluttet å gjennomføre kontroll på en norsk utøver som ender opp i en positiv prøve, følges saken gjennom det NIFs domsapparatet. Det vil derfor bli slutt på at en utøver kan bli frikjent på nasjonalt nivå og dømt av det internasjonale særforbundet for samme ”forseelse”. For å sikre en harmonisering av straffeutmåling for like forseelser på internasjonalt nivå, kan saker som involverer internasjonale topputøvere ankes inn for den internasjonale voldgiftsretten for idrett (CAS) av partene, WADA og IOC.


 


 


Lovendringene kan du se på NIF sine internettsider.


 


 


 

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite og Antidoping Norge har underskrevet på at nasjonale antidopingbestemmelser skal tilpasses WADAs regelverk før Athen-OL. NIF’s lov kapittel 11 og 12 blir derfor endret, og trår i kraft 1. juni 2004.

X