go up

Med bakgrunn i en slik målsetting vedtok NSF dette tiltaket:
NSF setter av midler til dekning av halvparten av en 50% stilling som trener i 10 klubber fra 1.august 2004. Prosjektet er økonomisk forutsigbart ut 2006. Hver klubb som tildeles støtte, forplikter seg til å dekke kr 75.000,- pr år av den halve stillingen.


 


Prosjektet har vært finansiert gjennom Barne- og Ungdomsmidlene fra KKD, samt deltakende klubber og egenfinansiering fra NSF.


 


Prosjektet sluttføres 31. desember 2006.


 


NSF ønsker alle deltakende klubber lykke til med de siste månedene av prosjektet, og håper at alle fortsetter å arbeide videre med utviklingsområdene innenfor barne- og ungdomsidretten.


Vi håper også at de erfaringer som er gjort, og som i stor grad fremkommer i prosjektrapporten og vedleggene, er noe som kan hjelpe alle klubber i det viktige arbeidet som gjøres innen barne- og ungdomsidretten.


 


For øvrig viser vi til prosjektrapporten og vedleggene som kan lastes ned fra denne siden. Alt er i PDF-format, i varierende størrelse opp til 5Mb på det største.


 


NSFs Ungdomsutviklerprosjekt har pågått siden august 2004. Prosjektets målsetting har vært:
Norges Svømmeforbund ønsker å bidra til at treningsarbeidet som gjøres i ungdomsårene, gjennomføres så optimalt som mulig med profesjonell veiledning. NSF vil styrke engasjementet og kunnskapsnivået blant ungdomstrenere.

X