go up

I forbindelse med lovrevisjonsarbeidet er det videre foretatt en gjennomgang og revisjon av samtlige lovnormer. Idrettsstyret har vedtatt retningslinjer for § 2-4 og § 2-5. Delegasjonsreglement fra Idrettsstyret er inntatt i lovheftet. Videre er Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett som ble vedtatt på Idrettstinget i 2007 inntatt i lovheftet.


 


  


 


 


 


 

Idrettstinget 2007 foretok en revisjon av enkeltbestemmelser samt nye lovbestemmelser i NIFs lov. Lovheftet er à jour pr. januar 2008, og kan nå lastes ned som en PDF-fil på NIF sine internettsider.

X