go up

 


Tilskudd til lokale lag og foreninger


Kultur- og kirkedepartementet har årlig hovedfordeling av spillemidler til idrettsformål,hvor beløpet skal gå til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).


 


Formålet med tilskuddsordningen
Stortinget har gjennom behandlingen av St meld nr 27 (1996-97) Om statens forhold til frivillige organisasjoner og St meld nr 44 (1997-98) Tilleggsmelding om statens forhold til frivillige organisasjoner, understreket behovet for å bedre rammevilkårene for frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom. Tilskuddsordningen til lokale lag og foreninger er opprettet som en konsekvens av dette. 


 


Målsettingen med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er videre et mål at ordningen skal bidra til å utløse frivillige ressurser i lagene.


 


Idrettsråd


Det er idrettsrådene som er ansvarlig for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets retningslinjer  og ivareta lokale behov. I tillegg kan NIF komme med anbefalinger om hvordan fordelingen kan gjøres. Summen det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen (6-19 år) i kommunen.
Når idrettsrådene har foretatt fordelingen innenfor sin kommune, meddeles dette NIF, som utbetaler midlene direkte til lagene. Fordelingen må meddeles NIF innen 1. desember. Hvis fordelingen ikke er innsendt innen den fristen, vil midlene bli overført til potten som skal fordeles på hele landet året etter.


 


NSFs medlemsklubber må være aktive!


Norges Svømmeforbunds medlemsklubber bør være aktive i sine lokale idrettsråd for å være med å påvirke hvordan de lokale aktivitetsmidlene fordeles. Spørsmål kan også rettes til idrettskretsen.


 


For svømmeklubber er det viktig at tallene fra den årlige «idrettsregistreringen» legges til grunn for fordeling av midler, ettersom klubbene har mange medlemmer og aktive i den aktuelle aldersgruppen som følge av deltakere på kurs.


 


 


NIF har egne informasjonssider om LAM


 


Kort informasjon om «lokale aktivitetsmidler» (LAM – midler):  • Tildeling av midler fra idrettsråd til idrettslag og klubber
  • Målgruppen er barn og unge (6-19år)
  • Prioritet har aktivitetstilbud for barn og undom, samt til idrettslag som har spesielle trener og lederutdaningstiltak.
  • Funksjonshemmede skal særskilt tilgodeses
  • Rapporten fra idrettsregistreringen lager basisgrunnlaget for idrettsrådets vurdering
  • Klubben må holde seg orientert om LAM hos sitt Idrettsråd og Idrettskrets

Eksempler på tildeling; Halden idrettsråd – 900 000 kr. Lillehammer – 800 000kr 


 


 

X