go up

Styreleder er klubbens daglige leder, og fører tilsyn med at klubbens kontakter med overordnede idrettsorganer samt myndigheter og media blir ivaretatt. Leder har ansvaret for at oppgavene i foreningen blir fordelt og utført. Leder bør ikke ha andre ansvarsoppgaver i klubben.


 
Styrets leder ansvar: • er klubbens ansikt utad, og klubbens representant i møter og forhandlinger 

 • står for klubbens daglige ledelse, koordinerer styrets og klubbens totale aktivitet • innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene • anviser utbetalinger sammen med kasserer • skal påse at valg, adresseforandringer, oppgaver over medlemmer o.a. som har interesse for/skal sendes inn til krets- og forbund, meldes til overordnede instanser innen gitte frister. • lede og samordne styrets arbeid innen rammen av klubbens vedtekter,
 • inneha klubbens arbeidsgiveransvar,
 • sammen med klubbens økonomiansvarlige ha løpende oppfølging av klubbens økonomi

 


Tips • Leder bør være tilstede på trener/leder konferansen (september)

 • Styreleder bør ikke også være svømmeskoleansvarlig

 • det bør være en god rolle og ansvarsfordeling i styret, hvor leder er flink til å delegere

 • opprett en leder@svømmeklubben.no mailadresse

 • Oppdater kontaktinformasjon til NSF, NIF etc:

 

X