go up

Alle svømmeklubber bør ha en virksomhetsplan! 


HVA ER EN VIRKSOMHETSPLAN?


En virksomhetsplan skal brukes som et styringsredskap (strategi dokument) for svømmeklubben, og da spesielt klubbens ledelse.Virksomhetsplanen utarbeides av hele klubben, med utgangspunkt i Norges Svømmeforbunds virksomhetsplan. Planen skal bli vedtatt på klubbens årsmøte. Har varighet på 2-4 år frem i tid. Oppdateres årlig. Årlige handlingsplaner. Virksomhetsplanen sier noe om; • HVA svømmeklubben skal drive med,
 • HVEM svømmeklubben er for,
 • HVILKE visjon og mål svømmeklubben skal jobbe mot,
 • HVILKE verdier svømmeklubben skal preges av,
 • HVILKE leveregler og rolleavklaringer skal man ha klubben.

 


Hvorfor utarbeide en virksomhetsplan? • Virksomhetsplanen danner et fundament (selve grunnlaget) for å kunne komme i gang med en fortløpende klubbutvikling.
 • Den kan påvirke omdømmet gjennom å fungere som grunnlag for synliggjøring og markedsføring av svømmeidretten overfor lokalsamfunnet, de lokale myndigheter og samarbeidspartnere.
 • Den formulerer og dokumenterer hva klubben skal ha som visjon, verdier og selve ideen for å “være til” som klubb. Kan sikre at hele klubben drar i samme retning gjennom å støtte opp under klubbens visjon, mål og verdier.
 • Virksomhetsplanen sikrer at klubbens medlemmer samler seg om noe felles virkelighetsforståelse av hva som er nåsitusjonen i klubben, som skal være det grunnleggende som bærer klubben framover mot noe nytt og ønsket.
 • Virksomhetsplanen skal gjennom en handlingsplan avdekke hvilke innsatsområder som er viktig og hvilken prioriteringer som må settes for å kunne arbeide seg mot noen definerte mål (hva man ønsker å bli i framtiden).

 


Hva bør klubben inneha før man utarbeider en virksomhetsplan:


Anbelfate kriterier som bør være på plass: • Avgjort innad i klubben at klubben virkelig ønsker å utarbeide en virksomhetsplan(styrevedtak)
 • Oppdaterte lover/vedtekter
 • Organisasjonsplan med nedskrevne retningslinjer for hele organisasjonen (f. eks retningslinjer for sportslig utvalg, foreldreutvalget, etc.)

 


Utarbeidelse av klubbens virksomhetsplan


Ta utgangspunkt i NSF vedtatte “Norges Svømmeforbunds Virksomhetsplan” når klubben utarbeider sin egen virksomhetsplan. Dette vil bidra til å styrke svømme-Norge.


Vi anbefaler at: • Alle som påvirkes av planen inviteres til å komme med innspill til hva som skal stå i den – før den endelig vedtas på klubbens årsmøte.
 • Dere tenker nøye over hva som er konsekvensene av de mål dere setter dere og om dere er villige til å ta disse konsekvensene. Det er en utfordring å finne den rette balansen av realisme og mål å strekke seg etter.
 • Dere holder fokus på gjennomføringsevnen. Mange mål nås aldri på grunn av sviktende evne til å gjennomføre.


 


Klubben vår har allerede en virksomhetsplan – men vi trenger en oppdatering/evaluering


Evaluering og oppdatering av virksomhetsplanen er sentralt for å holde den i live i klubbens arbeid, eller kanskje den er utdatert eller dere har nådd målene. Virksomhetsplanen bør være synlig på klubbens webside og presenteres på årsmøtet. Men hvordan forholder klubben seg til virksomhetsplanen? Vet klubbens medlemmer om planen?


 


Bruk av NSF klubbveileder


NSF tilbyr å bistå prosessen med utarbeide eller evaluere klubbens virksomhetsplan. Tidsbruken kommer helt an på klubbens størrelse, situasjon og kompleksitet. Som  utgangspunkt er 2-4 kvelder over en periode på 2-5 mnd naturlig. Det er opp til klubben og veileder om man gjør arbeidet komprimert eller over tid, i ukedager eller helger. Det må påregnes å jobbe med virksomhetsplanen i mellom møtene. Last ned utgangspunkt for prosessen HER.
Kontakt: Lasse Hoel, lasse@svomming.no.


 

X