go up


Vedtaket i Idrettsstyret kommer som følge av at det er innført anledning for alle frivillige organisasjoner til å kunne kreve politiattest. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.


– Vi innfører denne ordningen fordi vi vil gjøre alt vi kan for at idretten skal være et trygt sted å være for alle barn, sier Idrettspresident Tove Paule. – Vi har gjort ordningen obligatorisk fordi barn må ha lik rett til beskyttelse, uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er medlemmer i. Idrettstinget vedtok i fjor Idrettens barnerettigheter. De er bygget på FNs barnekonvensjon og fastsetter barns rett til en trygg idrett. Dagens vedtak underbygger dette verdivalget, avslutter Paule.


NIF vil lage en veileder til hele idrettsorganisasjonen som beskriver hvordan ordningen skal håndteres. Det skal i tillegg utarbeides noen forslag til andre tiltak som ytterligere vil redusere muligheten til overgrep innenfor idretten. En politiattest i seg selv er langt fra noen garanti mot overgrep, og må suppleres med god informasjon og praktiske tiltak i hvert idrettslag. Denne veilederen og det konkrete innholdet i ordningen vil legges fram for idrettens ledermøte i juni dette år.


– Vi kan nå lage felles ordninger som sikrer personvernet, hindrer stigma og som etter vår mening gjør det enklere å være idrettslagsleder. I stedet for å måtte velge mellom hvem som skal avkreves politiattest og hvem som ikke skal avkreves, gjør vi det likt for alle. Vi vil også snarest ta kontakt med Justis- og politidepartementet og Datatilsynet, gjerne sammen med andre frivillige organisasjoner og Frivillighet Norge, slik at vi får til en best mulig praktisk ordning fra politiets side også, sier idrettspresidenten.


 


  


 


 


 


 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen vil tre i kraft fra 1. januar 2009.

X