go up

Her følger en kort beskrivelse av innholdet på det første trinnet på 20 timer. Dette gjennomføres i klubb, med så mange personer som mulig som utøver lederfunksjoner i klubben:


 


Modul 1: Lederrollen. Hurra, jeg er blitt idrettsleder!


Her skal deltakerne bevisstgjøres sin rolle som leder. De skal få innsikt i forventningsmodell og kunne anvende denne i egen klubb. Innhold i kompetansebegreper gjøres kjent og vurderes i lys av egne kvaliteter. De skal analysere ulike deloppgaver som går inn i lederrollen. Utfordringer for ledergjerningen i egen klubb er klarlagt og utfordret.


 


Modul 2: Medlemmet i sentrum


Bevisstgjøre deltakerne på tilrettelegging og inkludering av eksisterende, nye og potensielle medlemmer i klubben. Knne definere medlemmenes betydning for klubbens eksistens og utvikling. Mestre didaktisk diamant som et planleggingsverktøy for å treffe enkeltmedlemmet.


 


Modul 3: Klubbutvikling


Deltakerne har analysert egen klubb og dennes ståsted gjennom en GAP-analyse. Deltakerne kan selv bruke framtidskveldmetodikken på egne utfordringer. Deltakerne har bedret sin kommunikative kompetanse i 1-1-settinger. Møteledelse og møtestruktur er bedret. Deltakerne har mot og kompetanse til å prege kommunikasjonen i grupper.


 


Modul 4: Organisasjonsforståelse


Gi deltakerne grunnleggende organisasjonskunnskap. Bevisstgjøre deltakerne viktigheten av å tenke organisasjon i utvikling av klubben sin. Gi deltakerne kunnskap om idrettens lovverk.


 


Modul 5: Klubbkultur


Deltakerne er bevisst viktigheten av innsikt i menneskesyn, kunnskapssyn og læringssyn for å skjønne moderne ledelse. Verdibasert ledelse er kjent. Idrettens aktivitets- og organisasjonsverdier er eksemplifisert i egen klubb. Deltakerne har innsikt i hvordan de skal ta vare på sine medlemmer samt rekruttere nye. Deltakerne er bevisstgjort ulike roller i teamarbeid og har økt sin kompetanse i å utvikle gode grupper og team i utvikling av klubben. Coaching er en kjent strategi for å håndtere konflikter.


 


På trinn 2 vil klubben kunne velge flere moduler innenfor de tre beina på denne utdanningen; Klubbkultur, Organisasjonskompetanse og Klubbdrift. Totalt må man gjennom 40 timer utdanning i klubben på dette trinnet. Mer informasjon om “Idrett og Ledelse 1-4” kommer senere.

29 særforbund innen norsk idrett samarbeider om utvikling av en utdanningsstige for idrettsledere kalt “Idrett og Ledelse 1-4”. Utdanningen er delt i fire trinn hvorav trinn 1 og 2 skal holdes på klubbnivå, mens trinn 3 og 4 rettes inn mot individnivået. Trinn 3 og 4 vil være kompetansegivende og gi uttelling i form av studiepoeng i høgskolesystemet.

X