go up

Bakgrunn


Bakgrunnen for denne klubbundersøkelsen var blant annet at, for å kunne tilby gode nok utdanningstiltak, og møte klubbene med riktig kompetanse, så må man vite hva klubbene ønsker og har behov for.


Tilbakemeldingene var viktige med tanke på utarbeidelsen av Svømmepolitisk dokument for neste Tingperiode, samt for skoleringen av våre nye Klubbveiledere.


 


Undersøkelsens struktur


Vi delte klubbene i tre kategorier, for å se om det var store forskjeller i behovene hos store, mellomstore og mindre klubber. Store klubber er de som har aktivitetstall høyere enn 500, mellomstore er fra 200-500, og mindre klubber er under 200.


Klubbenes ønsker og behov kan deles inn i forskjellige innsatsområder, som man kan se i organisasjonshjulet (illustrasjon Tor-Anders Hanssen). 


Organisasjonshjulet har medlemmet og utøveren i sentrum. Organisasjonen skal bygges opp rundt utøveren slik at han eller hun får best mulige rammebetingelser. Utøveren kan dermed drive optimal aktivitet etter egne ønsker og behov.


Organisasjonshjulet er delt i seks ulike deler som samlet sett er innsatsområder som klubben må ha tilfredsstillende kompetanse på. De tre øverste innsatsområdene kan oppsummeres som ”det indre livet”. Disse er: organisasjon, trenere og ledere.


De tre innsatsområdene under midtsirkelen er alle direkte aktivitetsfremmende. Disse er: anlegg, aktivitetstilbud og arrangement (dommer).


Det er vesentlig at man forsøker å skape balanse mellom de ulike områdene. De tiltak klubben iverksetter påvirkes gjensidig. Skal man få nye medlemmer, trenger man flere trenere. Medlemmene trenger også et sted å utøve aktiviteten, osv.


 


Svar fra klubbene


Svarene fra de innledende spørsmålene kan oppsummeres slik:  • I de aller fleste klubbene er det personer som har hatt lederfunksjon i 0-5 år.
  • I småklubbene er det overvekt av personer som arbeider 2-5 timer per uke.
  • I de store klubbene er det overvekt av personer som arbeider mer enn 10 timer per uke.
  • De aller fleste rapporterer at de ønsker å arbeide for klubben mer enn 3 år.

 


Svarene innen de seks innsatsområdene kan oppsummeres slik:  • Organisasjon: Både små og mellomstore klubber har behov for mer informasjon om Idrettsbutikken, økonomiske støtteordninger, idrettsrådets rolle og antidopingarbeidet.
  • Trenerkompetanse: Det er et stort behov for kompetanseheving på trenersiden. Dette behovet er noe større i de små klubbene.
  • Lederkompetanse: Behov for tiltak som kan rekruttere flere ungdommer til styrer og utvalg. Stort behov for lederutvikling i klubb.
  • Aktivitetstilbudet: Hos de små klubbene er det behov for mer informasjon om Norges Svømmeskole (svømmeopplæring). De aller fleste har behov for informasjon og kompetanse rundt opplæring/trening av funksjonshemmede.
  • Arrangement: De aller fleste sliter med rekruttering av dommere. I tillegg er det behov for bedre rutiner for stevnearrangement.
  • Anlegg: De aller færreste kjenner til anleggsutvalget. De aller fleste er usikre på innholdet i dokumentene ”Anleggsplan”, ”Strategidokument” og ”Spesifikasjoner for svømmehaller”. De små og mellomstore klubbene er usikre på hvordan de kan påvirke tilgangen til bassengtid.

 


Hvordan bruker NSF svarene fra klubbundersøkelsen?


Først og fremst gir dette et godt grunnlag for den langsiktige planleggingen for forbundsstyret. Dette vil komme tydelig frem i ”Svømmepolitisk dokument” for neste Tingperiode.


På kort sikt bruker vi svarene fra undersøkelsen i skoleringen av NSFs Klubbveiledere (se egen sak et annet sted i bladet). Klubbveilederne skal på bestilling, kunne reise ut til klubbene og være behjelpelig innenfor definerte innsatsområder.


 

NSF benytter anledningen til å takke for den gode responsen på klubbundersøkelsen, og lover å gjøre vårt beste for å imøtekomme de ønsker og behov klubbene har.

Dette ønsket forbundet å undersøke nærmere, og gjennomførte i 2006 en omfattende klubbundersøkelse for å avdekke klubbenes ønsker og behov.

Undersøkelsen henvendte seg til forskjellige lederfunksjoner i klubbene; styrets leder, administrativ leder, kasserer, utdanningskontakt, integreringskontakt, hovedtrener, svømmeskoleansvarlig, webansvarlig.

X