go up

Informasjon om de ulike klasser og retningslinjer for klassifisering finner du her.

 

Klassifisering er et system for å gjøre konkurranser for utøvere med funksjonshemning rettferdige. Ved klassifisering gjøres en omfattende funksjonsvurdering av svømmeren for å kartlegge hvilke begrensninger utøveren har i sin funksjon. I tillegg blir svømmeren observert i konkurranse. Det gjøres flere standardiserte tester både på land og i bassenget før svømmeren blir tildelt en klasse. Disse testene er tilpasset slik at svømmere med svært forskjellige funksjonshemminger kan vurderes i forhold til hverandre. Da kan de også konkurrere mot hverandre, ettersom det er deres funksjonsnivå, og ikke diagnose, som legges til grunn for klassen.

 

Når en utøver har fått en klasse kan han eller hun fortsatt delta på vanlige stevner sammen med resten av klubben. Forskjellen er at i stedet for å konkurrere i sin vanlig aldersbestemte klasse, vil utøveren delta i klasse tildelt i klassifiseringen(se nedenfor for forklaring av klassene). Det konkurreres ikke i aldersbestemte klasser, men inndeling i junior,- og seniorklasse i de ulike funksjonsklassene. Utøverne svømmer etter påmeldingstid og rangeres i heatene på samme måte som alle andre. Unntaket er større stevner som NM, hvor alle funksjonshemmede utøvere vil konkurrere mot hverandre, og sammenlikningsgrunnlaget er hvor nær de er verdensrekorden i sin klasse (% av verdensrekord).

 

IPC og klassifiseringssystemet

Systemet med de forskjellige klassene er utviklet av Den Internasjonale Paralympiske Komité (IPC), og er det samme systemet som benyttes i alle internasjonale stevner i dag. Svømmerne testes nøye før de får tildelt en klasse.

For utøvere med nedsatt fysisk funksjonsevne er det forskjellige klasser i de ulike svømmeartene. For utøvere med utviklingshemming er det kun en klasse, mens utøvere med syns- og hørselshemming inndeles kun etter dette, ikke etter svømmeart.

 

Klasseinndeling

Utøvere med utviklingshemming (en klasse): S14

Utøvere med synshemming (tre klasser): S13-S11

Utøvere med hørselshemming (en klasse): S15

Utøvere med nedsatt fysisk funksjonsevne:

Crawl, rygg og butterfly (ti klasser): S10-S1

Bryst (ni klasser): SB1-SB9

Medley (ti klasser): SM1-SM10

 

 

Klassifiseringsprosessen for utøvere med nedsatt fysisk funksjonsevne

Selve klassifiseringen består av tre deler:

  1. Medisinsk test på land

  2. Funksjonell/teknisk test i vann

  3. Observasjon i konkurranse

Som nevnt ovenfor får utøverne klasse etter funksjonsnivå og hvilke funksjonsvansker de har, ikke etter diagnose. Dette innebærer at utøvere med svært forskjellige funksjonshemninger kan konkurrere i samme klasse.

Så langt det lar seg gjennomføre vil det alltid være to klassifisører til stede ved en klassifisering i Norge. NSFs klassifisører er kvalifisert gjennom IPC for å sikre utøverne den mest rettferdige klasseinndelingen.

 

Del 1. Medisinsk test

Den medisinske testen gjennomføres på land. De testes nøye med tanke på muskelstyrke, bevegelighet og koordinasjon, alt ettersom hva som er utøverens største funksjonshemming. Poengsummene fra de ulike testene sammenfaller med funksjonsnivå, og på denne måten kan utøvere med forskjellige diagnoser sammenliknes.

Ut fra resultatene i den medisinske testen får utøveren en poengsum som gir midlertidige klasser før utøveren vurderes teknisk i vannet.

 

Del 2. Funksjonell test i vann

I bassengtesten gjennomfører utøveren en rekke øvelser i alle svømmeartene, i tillegg til start, vending og flytestilling. Utfordringen her er å skille mellom hva som er utøverens begrensninger med bakgrunn i funksjonshemmingen, og hva som er trenbare egenskaper. Dette sammenliknes med funnene i den medisinske testen, og utøveren får midlertidige klasser.

 

Del 3. Observasjon i konkurranse

Utøveren observeres i konkurranse for å få bekreftet funnene i de to tidligere trinnene. Deretter får utøveren sine endelige klasser.

Utøvere under 17 år får klassene kun på midlertidig basis, og må testes igjen etter to år. Dette er på grunn av endringer i funksjonsnivå som kan skje med vekst. Utøvere som ikke har en stabil tilstand, for eksempel nevrologiske tilstander som er i stadig endring, kan ikke klassifiseres før de har vært stabile i minst ett år.

 

Hvilke utøvere kan klassifiseres?

Alle utøvere med funksjonshemninger og en medisinsk diagnose kan klassifiseres.

Det er imidlertid oppstilt krav om minstehandicap for å kunne få en klasse. Dette betyr at utøvere med kun minimale funksjonsnedsettelser kan falle utenfor IPCs system med klasser. Her oppstår av og til grensetilfeller, men testene som brukes for å avgjøre hvor i systemet utøvere passer inn, skal være nøyaktige nok til å kunne avgjøre hvem som faller innenfor og hvem som faller utenfor.

Det kreves også at utøveren har trent svømming i minst ett år før klassifisering

Basert på idrettenes egenart er det ulike krav til minste funksjonshemning i ulike idretter, noe som kan føre til at en utøver som har fått klasse i en annen idrett ikke får det i svømming, eller motsatt.

 


Klassifisering av utøvere med utviklingshemming: Gjøres i regi av Svømmeforbundet, av egne klassifisører i NIF

 


Klassifisering av mennesker med synshemming: Gjøres av egne klassifisører (spesielle optikere). Ta kontakt med Svømmeforbundet.

 


Klassifisering av mennesker med hørselshemming: Utøver må til hørselssentral for utfylling av audiogram. Ta kontakt med Svømmeforbundet.

 

Svømmeforbundets målsetning med klassifisering

Målet med å innføre et bedre og mer nøyaktig klassifiseringssystem er å tilrettelegge best mulig for utøverne. Utøverne skal føle at de kan delta ut fra sine egne forutsetninger, og at de har sin plass i svømme-Norge. Klasseinndelingen skal være rettferdig, og alle utøvere vurderes uavhengig av hverandre.

NSF tar sikte på å holde 2-3 klassifiseringshelger pr år, hvor utøvere tilbys klassifisering i forbindelse med et stevne.

På sikt er målsetningen at alle funksjonshemmede utøvere som trener svømming skal ha en klasse. Dette vil bidra til å skape et større miljø og bredde i svømmeidretten i Norge.

 

Erfaringer så langt

Foreløpig har klassifiseringsarbeidet vist at det er et stort behov for informasjon om både klassifisering av utøverne, men også om tilrettelegging av treningen. Svømmeforbundet jobber med måter å bedre dette på.

Svømmeforbundet vil ha tilbud om klassifisering under Asker Open 11.-13. januar. De som ønsker å bli klassifisert der eller har spørsmål i forbindelse med klassifisering, må ta kontakt med Kristin Homb på forbundskontoret
(tlf

 I forbindelse med integreringen av funksjonshemmede utøvere i Norges Idrettsforbund ble det vedtatt at Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) legges ned fra 1. januar 2008. I denne forbindelsen blir oppgaver som tidligere var tillagt NFI overtatt av det enkelte særforbund og en av disse oppgavene er klasseinndeling av funksjonshemmede utøvere (klassifisering).

X