go up

 Har vi ansatte eller andre vi har ansvar for? Har vi lokaler/ drifter vi anlegg? Har vi maskiner eller utstyr? Har vi arrangementer? Har vi frivillige og dugnader? Har vi kiosk og servering? Svarer dere ja på en eller flere av spørsmålene, så gjelder HMS-reglene i arbeidsmiljøloven i din klubb.


 
HMS – Står for Helse, Miljø og Sikkerhet • Helsen til ansatte og de som er berørt av vår virksomhet
 • Miljø – dette omfatter et vidt begrep, gjelder både selve arbeidsmiljøet, samt det fysiske miljøet, både internt og eksternt
 • Sikkerheten skal ivaretas for alle i brukere i idrettslaget

 HMS i idretten


Idrettslaget må sørge for nødvendig opplæring av sine brukere på alle områder, på områder de ikke kan tilføre kunnskap, er kravet at de selv må innhente ressurser med slik kompetanse. Det er styreleder eller daglig leder i idrettslaget som har ansvaret for å gjennomføre HMS-arbeidet og det vil da naturlig at denne arbeidsoppgaven er tatt inn i styreinstruksen eller arbeidsavtalen fra idrettslaget. Det er styreleder/daglig leder alene som skal initiere HMS-arbeidet, men kan selvsagt få hjelp til selve utførelsen av dette.


 Hvilke HMS retningslinjer gjelder for vårt idrettslag?


• Gå inn på www.brreg.no og søk på idrettslagets navn og få tak i organisasjonsummeret.


• Gå inn på www.regelhjelp.no og legg inn organisasjonsnummeret.Da finner man kjapt ut hvilke krav som stilles til idrettslaget.


 
Internkontroll


Internkontroll (IK) og er en forebyggende kontroll som ved oppstart av HMS-arbeidet avdekker risikomomenter innen idrettslaget. • Ut i fra denne vurderingen, vil man måtte treffe eventuelle tiltak for å redusere eller få bort mulige risikomomenter.
 • IK er ikke en statisk oppgave men tvert i mot dynamisk og vi må ta høyde for endringer underveis i vårt arbeide.
 • Videre oppfølging på bakgrunn av kartleggingen
 • Repeterende arbeid for å holde kartleggingen oppdatert

 
HMS kurs


Arbeidsmiljølovens § 3-5 pålegger «arbeidsgiver av virksomheten til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid». HMS kurs for idretten arrangeres noen steder av den aktuelle idrettskrets.


 HMS- perm


Det skal gå klart fram av dokumentasjonen når og hvordan ulike forhold kartlegges og kontrolleres, og hvordan virksomheten forebygger, avdekker og retter opp feil. Det skal også være tydelig hvem som har ansvaret for alle ledd i sikringsarbeidet. Et grunnleggende element for dokumentasjon er den såkalte «HMS-permen», en samling rutiner i en perm og hvor noe rapportering er statisk og noe er en dynamisk og fortløpende operasjon. Virksomheten skal dokumentere skriftlig: • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
 • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
 • Kurs og opplæring
 • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført: rapporter, måleresultater og lignende
 • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet: handlingsplan
 • rutine for å oppdage, forebygge og håndtere regelbrudd
 • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten


 


Verneombud


Et idrettslag som med over 10 ansatte skal ha et verneombud. Dette skal velges blant de ansatte. Hvem som er verneombud skal være oppslått på et sentralt og tilgjengelig sted for alle. 


Nyttige linker


Arbeidstilsynet: www.arbeidstilsynet.no


Norges Idrettsforbund; www.idrett.no  


Din idrettskrets; www.idrett.no/krets   


 


 


 

X